(12.30 hodin)

 

Poslanec Michal Doktor: Já jsem tedy pohledem hledal pana ministra financí, ale jakkoliv teď může být vnímáno mé vystoupení jako troufalé, myslím, že je minimálně mou povinností, ne-li tedy někoho z vlády, vystoupit a říci pár námitek k vystoupení pana kolegy Wolfa.

Mně je to velmi líto, ale dávat do spojitosti částečné rozhodnutí nebo rozhodnutí někde v průběhu času zmiňovaného soudu, spojovat tu kazuistiku s tím, že snad už z tohoto místa dovozujeme, že soud rozhodne tak a tak a že se musíme připravit na to, že Česká republika bude plnit, považuji za velmi nešťastné. Z logiky věci musí žalující strana dnešní rozpravu vzít a musí z ní učinit dokument, který se stane předmětem jednání soudu. To bude jeden z navržených důkazů.

Já tedy důrazně, důrazně protestuji proti tomu, aby tak bylo učiněno! Doufám, že pakliže to žalující strana udělá, tak bude předloženo soudu také mé vystoupení. A důrazně opakuji rozdíl mezi tím, jaký je kvalifikovaný nesoulad nebo kvalifikovaný rozdíl mezi tím, v jaké roli se ocitli klienti bank, i těch zkrachovalých, ale v obecném slova smyslu, kteří nemají absolutně žádnou možnost zasahovat do hospodaření banky, které svěří peníze, a v jaké situaci byli členové družstev, kteří podle tehdy platného zákona měli zákonem garantovaný vklad do výše 100 tisíc korun a zároveň měli jednoznačně stanovenou povinnost ze zákona - zdůrazňuji ze zákona - v den, kdy se stali členem družstva, podílet se na spolurozhodování, nést veškeré výhody z toho, že byli členy družstevních záložen, ale také nést veškeré náklady spojené s jejich rozhodováním.

Prostě spojovat dohromady příběh, a to tedy spojovat i před očima a před hodnocením jakýchkoli soudů, tedy i těch zahraničních, příběh kampeliček a příběh bank, byť zkrachovalých a byť zkrachovalých kampeliček, je velmi lehkovážné. Já proti tomu alespoň touto formou protestuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že se do obecné rozpravy již nikdo nehlásí, tuto končím.

Otevírám podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan předseda Sněmovny Vlček.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k písemnému pozměňovacímu návrhu k tomuto sněmovnímu tisku 454, který byl rozdán na lavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Pan poslanec Wolf.

 

Poslanec Petr Wolf: Pane předsedající, dámy a pánové, rovněž se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím s tím, že má samozřejmě příležitost pan zpravodaj a pan navrhovatel ještě vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Já jsem se chtěl přihlásil - a prosím, aby to bylo formálně vzato v potaz - že můj návrh na zamítnutí byl opakován v několika vystoupeních, ale s vědomím toho, že může být hlasován samozřejmě před započetím třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je tomu tak. Děkuji panu poslanci Rafajovi i panu poslanci Doktorovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

15.
Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa,
Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 456/ - druhé čtení
 

Jsme ve druhém čtení. Návrh uvede za navrhovatele poslanec Ivan Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsme ve druhém čtení, které se týká novely zeměměřického zákona. Předkladatelé této novely navrhují, aby absolventi akreditovaného bakalářského studia geodézie a kartografie zeměměřického směru mohli po splnění jistých podmínek získat oprávnění pro ověřování geometrického plánu, kopie geometrického plánu a dalších zeměměřických úkonů. Jsme přesvědčeni, že tato novela zlepší zeměměřický zákon.

Protože při prvním čtení proběhla podrobná diskuse, podrobná obecná diskuse, nebudu dále o této novele hovořit. Pokud bude nutné, tak samozřejmě vystoupím v obecné rozpravě. Jenom bych si panu předsedajícímu dovolil připomenout, že jsem se přihlásil již do rozpravy podrobné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní prosím, aby se připravil pan poslanec Přemysl Rabas jakožto zpravodaj zemědělského výboru a uvedl tisk 456/2, což je usnesení výboru, který zastupuje.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, nacházíme se ve druhém čtení tisku číslo 456, novely zákona o zeměměřictví. Jedná se o návrh skupiny poslanců, který byl vládou projednán s nesouhlasným stanoviskem a v rámci prvního čtení byl Poslaneckou sněmovnou přikázán zemědělskému výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Pro připomenutí uvádím, že změna, kterou návrh přináší, spočívá ve snížení kvalifikačních předpokladů potřebných k vykonávání popsaných činností. V současnosti je při získávání oprávnění pro ověřování geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemků nutné absolvovat magisterské studium oboru geodézie a kartografie. Poslanecký návrh snižuje požadavek kvalifikace na akademický titul toliko na bakalářský.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil tisk schválit, vláda i zemědělský výbor se však vyjádřily nesouhlasně. Za důležité sdělení bychom měli považovat nesouhlasné stanovisko, které je vyjádřeno také v dopise Komory geodetů a kartografů, který byl doručen pravděpodobně všem poslancům a poslankyním a který je zveřejněn také na webové stránce komory. V dopise jsou popsány důvody, proč by novela neměla být schválena. Zmínil se o tom již zpravodaj při prvním čtení.

S ohledem na implementační novelu zákona č. 18/2004 Sb., o uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských zemí Evropské unie, uznávací orgán uzná jako rovnocennou odbornou kvalifikaci uchazeče stejného stupně nebo o jeden stupeň nižší, než je doklad o dosažené kvalifikaci vyžadovaný v České republice. Cizincům kvalifikovaným v členském státě Evropské unie by tak v tomto případě postačovalo i středoškolské vzdělání. Na tento nedostatek novely upozorňuje také vládní stanovisko.

Dovolím si připomenout na mezinárodní dohodu, kterou podepsala Komora geodetů a kartografů v roce 2007, jež klade jasné požadavky na kvalifikaci úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. V dohodě je zakotven požadavek pěti let vysokoškolského studia zeměměřického směru a navíc tři roky praxe. K dohodě se připojilo Německo, Francie, Rakousko, Belgie, Lucembursko, Holandsko, Dánsko a další státy.

Nejen z důvodů věcných, ale také s ohledem na výše popsanou dohodu se domnívám, že není vhodné navrhovanou změnu zákona provést, protože bychom se dostali do rozporu s tímto mezinárodním závazkem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Dámy a pánové, nebudu vás dlouho zdržovat, jen chci oznámit, že náš výbor pečlivě projednal tento návrh zákona a doporučuje ho Sněmovně schválit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Jiří Hanuš, takže mu dávám slovo. Pan poslanec Ohlídal se také hlásil do obecné - nebo až do podrobné? Do podrobné. Takže hovoří pan poslanec Hanuš.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji za udělené slovo. Já bych jenom chtěl znova zopakovat návrh na zamítnutí tohoto zákona. Nechci zde přednášet řadu faktů, myslím si, že zpravodaj také tady citoval některé věci, které mě k tomu vedly a vedly celý zemědělský výbor k tomuto stanovisko.

Chtěl bych ale také ukázat na počty lidí, kterých má Česká republika s tímto oprávněním v souvislosti s ostatními státy v okolí. V České republice dnes má toto oprávnění zhruba kolem 2400 osob. Můžeme polemizovat o tom, že vzhledem k tomu, že v komoře se neplatí příspěvky, že část těchto lidí nemusí již tuto činnost vykonávat, ale podle odhadu se může jednat maximálně o 10 až 15 % těchto lidí. Pro vaše srovnání musím uvést číslo Slovenské republiky, která má 660 těchto geodetů s oprávněním, Rakousko také 600, Švýcarsko, země podobná naší, 700, Německo, podstatně větší země, než jsme my, má 1200 oprávněných osob a Francie 1900. Myslím si, že skutečně to neukazuje na potřebu snížení podmínek pro to, aby někdo měl toto oprávnění. Navíc také zde vystuduje řada lidí v magisterském studiu a zhruba jen 1/4 těchto osob se uchází o získání tohoto oprávnění.

To jsou důvody, které mě vedou k tomu, že podpořím návrh na zamítnutí ve třetím čtení. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP