(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Podrobná rozprava probíhá, další návrhy nezazní. Můžeme podrobnou rozpravu ukončit. Hlasovat nemáme o čem, návrh na zamítnutí registrujeme. Můžeme ukončit zřejmě i projednávání návrhu zákona, takže vám děkuji. Bod číslo 17 končím.

 

Dalším bodem dnes je bod číslo

25.
Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Waltera Bartoše a Michaely Šojdrové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.
/sněmovní tisk 669/ - druhé čtení

Návrh místo Ondřeje Lišky uvede další z navrhovatelů, paní poslankyně Michaela Šojdrová. Prosím ji, aby se ujala slova,. Vítám tady poslankyni Janu Rybínovou u stolku zpravodajů.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložila ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006, o střetu zájmů. Návrh zákona vyjímá z povinnosti podávat majetkové přiznání ředitele a také zástupce ředitelů škol a školských zařízení. Za předkladatele děkuji za projednání ústavněprávnímu výboru. Předpokládám, že zpravodajka přednese zprávu z ústavněprávního výboru.

Doporučuji tedy tento návrh k projednání ve druhém a třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, děkuji za úvodní slovo. Paní poslankyně Jana Rybínová by mohla přečíst zprávu z ústavněprávního výboru. Usnesení výboru máme pod sněmovním tiskem číslo 669/2. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor projednal tisk 669, tedy novelu zákona o střetu zájmů, na své 53. schůzi dne 4. března 2009. Přijal usnesení číslo 137 a dovolte mi, abych citovala:

Po odůvodnění členky návrhové skupiny poslanců Ing. Michaely Šojdrové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Rybínové a po rozpravu ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky:

Článek I zní: Článek I. Změna zákona o střetu zájmů. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 zákona se na konci textu písmene c) doplňují slova "s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení".

2. V § 5 odst. 2 se slova "písmeno o) a p)" nahrazují slovy "písmeno k) a l)".

3. V § 14 odst. 1 písm. g) a h) se slova "odst. 2 písm. f)" nahrazují slovy "odst. 2 písm. e)".

Dále pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Dále zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavněprávního výboru a zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Dovolím si ještě přihlásit do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to bylo slovo paní zpravodajky Jany Rybínové. Otevírám obecnou rozpravu. Do té nemám žádné přihlášky. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu můžeme ukončit. Končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Do té mám přihlášku pana poslance Robina Böhnische. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se chci jen přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán dnes ráno na vaše lavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Toliko toto. Kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? Prosím, paní poslankyně Rybínová..

 

Poslankyně Jana Rybínová: Dovolím si načíst ještě drobný pozměňovací návrh a ten zní: V usnesení ústavněprávního výboru, sněmovní tisk 669/2, v článku I bod 2 vypustit.

Krátké zdůvodnění. V článku I bodu 2 usnesení ústavněprávního výboru je obsažena legislativně technická úprava. Tuto úpravu již ovšem obsahuje také souběžná novela zákona o střetu zájmů, která doprovází novelu energetického zákona, sněmovní tisk 566, a která již byla postoupena Senátu. Vzhledem k tomu, že úprava nemůže být obsažena v obou tiscích současně, navrhuji, aby byla úprava v tomto tisku vypuštěna.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí. V tom případě podobnou rozpravu končím a není o čem hlasovat, takže končím i celé projednávání bodu číslo 25.

 

A máme tu poslední pevně zařazený bod číslo 46. Je to tady nějak mrtvé, kolegové poslanci. Dovolte, abych vám řekl jednu pozitivní zprávu. Kosmické písně Jana Nerudy míří do vesmíru, protože americký kosmonaut, milovník české kultury, je vzal s sebou na palubu. To je dobrá zpráva, kterou by měla vědět česká Sněmovna. (Mírný potlesk.)

 

A budeme pokračovat bodem číslo

46.
Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše,
Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče,
Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona
o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 749/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 749/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec David Rath. Jenom upozorňuji, že jsem obdržel veto poslanců na zkrácení projednávání podle § 90 u tisku 749. Mám tady tedy veto poslanců, které jsem zkontroloval, a tímto vetem se vetuje projednávání podle § 90 odst. 7. Tak to sděluji.

A nyní bych požádal pana poslance Davida Ratha, aby předložený návrh uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, začnu tím, že myšlenka na zřízení univerzity, resp. veřejné vysoké školy, existuje ve Středočeském kraji velmi dlouho. Víte, že Středočeský kraj patří mezi jedny z nejlidnatějších, má 1,2 mil. obyvatel. V tom je srovnatelný třeba s Prahou. Navíc je to prakticky jediný kraj, kde počet obyvatel každoročně narůstá a především tam narůstá počet mladých lidí a dětí. Tedy potýkáme se v tomto kraji jako v jednom z mála krajů České republiky s potřebou budování nových škol, školek, ale samozřejmě i vysokých škol. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP