(18.50 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Stručné zdůvodnění. Je to určitá varianta pro případ, že bychom přijali takové změny, u kterých by nebylo nutné, aby lhůta byla tak dlouhá mezi legislativním přijetím a účinností. Je to určitá kompromisní varianta, aby zákon začal platit 1. července příštího roku.

Nyní bych se rád přihlásil ke třem pozměňujícím návrhům, které vám byly rozdány na lavice. Ten první se týká článku I bodu číslo 29, kdy orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem alkoholu, dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje, nebo nově osoba, u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, a dále ve znění písemně rozdaného pozměňujícího návrhu.

Stručný komentář. Jde o úpravu, která by napomohla - jde o věc, která byla projednána i s Ministerstvem vnitra na žádost obecních a městských policií - obecním a městským strážníkům, aby mohli přimět nezletilé osoby k orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu a tím zjistit, zda se tyto osoby nedostaly do situace, kdy by mohly bezprostředně ohrožovat okolí nebo samy sebe, což v této chvíli není možné.

Současně se přihlašuji k pozměňujícímu návrhu k bodu číslo 24, který v § 24 původní znění navrhovaného odstavce 8 nahrazuje zněním novým a upravuje výše pokut za jednotlivé správní delikty. Oproti komplexnímu pozměňujícímu návrhu hospodářského výboru jde o to, že se pokoušíme taxativně vymezit limity za jednotlivé správní delikty, nikoli jak je v komplexním pozměňujícím návrhu hospodářského výboru "až", ale říkáme "od do".

Poslední - protože by vás asi překvapilo, kdybych nenavrhl úpravu regulace kouření v zařízeních společného stravování. Navrhuji, aby se doplnil nový bod číslo 27, který zní: V § 8 odstavec 1 písmeno c) zní: c) ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti.

Zdůvodnění: Jde o návrh úplného zákazu kouření ve všech typech hostinských zařízení, jak je jasným trendem prakticky dnes v celé Evropě a na severoamerickém kontinentu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Poprosím pana kolegu Kochana, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já se přihlašuji k svému pozměňovacímu návrhu, který jsem před mnoha měsíci podával v písemné formě. Každý poslanec a poslankyně ho dostali na svoji lavici. Jenom ve stručnosti. Jde o nejliberálnější formu návrhu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. V podstatě jde o to, že je velmi jednoduchý, srozumitelný, účinně vymáhatelný návrh, který je veden především snahou o ochranu hostinských zařízení, jejichž provozovatelům dává možnost svobodně zvolit režim ochrany nekuřáků v jimi provozovaném hostinském zařízení.

To je asi celý návrh, proto děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Požádám pana kolegu Snopka.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já se hlásím k pozměňujícímu návrhu, který jste obdrželi na stůl. Týká se inkriminovaného bodu úprava kouření ve vlacích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Paní kolegyně Rybínová má slovo. Zatím poslední přihlášená do podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji. Kolegyně, kolegové, já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl předložen do lavic. Zpřesním, kdy to bylo, protože zde mám poznámku, že rozdáno 21. října 2008.

Stručně uvedu. Je to legislativně technická úprava usnesení hospodářského výboru a týká se článku I bodu 2, poznámka pod čarou číslo 4.

Dále je to pozměňovací návrh k usnesení hospodářského výboru, a to v článku I.

Za prvé - v bodu 2 v § 2 písmeno o) se čárka se (za?) slovy odběr slin nahrazuje slovem nebo a slova nebo jiný obdobně účinný způsob se zrušují.

Za druhé - v bodu 2 v § 2 písmeno p) se čárka za slovy dechové zkoušky nahrazuje slovem nebo a slova nebo jiného obdobně účinného vyšetření se zrušují.

Za třetí - bod 13 zní: V § 8 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Někdo další si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak, nemusíme tedy ani hlasovat o dokončení projednávání tohoto tisku po 19. hodině.

Končím podrobnou rozpravu. V případě, že si pan předkladatel ani pan zpravodaj si nepřejí přednést závěrečné slovo, končím druhé čtení tohoto návrhu. Končím i dnešní jednací den a všem vám přeji příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP