(18.30 hodin)
(pokračuje Prosek)

Nad § 27 nadpis "Společná ustanovení" zrušit a vložit jej pod paragraf v tomtéž znění.

Nad § 31 nadpis "Harmonizované tiskopisy" zrušit a vložit jej pod paragraf v tomtéž znění.

Pod označení § 32 vložit nový nadpis "Zmocňovací ustanovení".

A nad § 33 nadpis "Účinnost" zrušit a vložit jej pod paragraf v tomtéž znění.

Dodávám pouze, že z povahy věci, pokud jste naslouchali těmto legislativně technickým úpravám, to není snaha ve druhém čtení předložit nějaký jiný pozměňující návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Poprosím pana kolegu Václava Mencla, připraví se pan poslanec Vanoušek.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, paní předsedající. Já si dovoluji v podrobné rozpravě přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Pane poslanče Vanoušku, máte slovo. Připraví se pan kolega Snopek.

 

Poslanec Pavel Vanoušek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, mé sdělení bude krátké. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Pane poslanče Snopku, ujměte se slova.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že opatrnosti nikdy nezbývá, a přestože hospodářský výbor věc projednal a doporučuje jisté doprovodné usnesení, já si dovolím přednést jeden drobný, ale zásadní pozměňující návrh.

Podstata návrhu spočívá v tom, že navrhuji odložení účinnosti zákona o jeden rok, tedy k 28. 12. 2011. Co mě k tomuto návrhu vede? Především to, že zákon jako takový je velice liberální, ovšem není tady zaručen stejný přístup ze strany sousedních zemí. A když zvážíme, že Spolková republika Německo a sousední Rakousko stále brání volnému pohybu pracovních sil, myslím si, že by to mohlo být i na překážku právě v uplatnění tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji. Někdo další si přeje vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto tisku? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu, jakožto i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám podrobnou rozpravu ke sněmovnímu tisku 716.

 

Přeje si někdo vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto návrhu zákona? Není tomuto tak. Končím podrobnou rozpravu a končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přikročíme k projednávání bodu

12.
Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.
/sněmovní tisk 142/ - druhé čtení

Tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení na 28. schůzi, kdy jsme jej usnesením Poslanecké sněmovny č. 715 ze dne 20. března po obecné rozpravě vrátili výborům k novému projednání, a to hospodářskému výboru a výboru pro zdravotnictví. Hospodářský výbor a výbor pro zdravotnictví návrh zákona znovu projednal, jejich usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisky 142/5 a 6.

Dotáži se zástupce navrhovatelů pana poslance Borise Štastného, zda chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Je tomuto tak. Vážený pane poslanče Šťastný, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nacházíme se v opakovaném druhém čtení sněmovního tisku 142 - tzv. tabákový zákon. Jelikož tento návrh byl široce diskutován již v prvním čtení, v druhém čtení i ve třetím čtení, ze kterého byl na návrh pana místopředsedy Filipa vrácen k dalšímu projednávání do výborů, omezím svoje úvodní slovo pouze na minimum a ušetřím tím strojový čas naší Sněmovny.

Co se týče projednání tohoto zákona, předkladatelé byli vyzváni ctihodnou Sněmovnou k tomu, aby se pokusili na půdě výborů najít shodu v jednotlivých pozměňujících návrzích a uspořádali je tak, aby byli snadno porozumitelné a hlasovatelné. Já jsem přesvědčen za navrhovatele, že toto se nám podařilo. Nejprve byly projednány ve zdravotním výboru jednotlivé pozměňující návrhy a posléze vznikl komplexní pozměňující návrh zdravotního výboru, který se stal základem pro jednání ve výboru hospodářském, o čemž jistě promluví pan zpravodaj.

Za navrhovatele bych chtěl na závěr říci, že děkuji hospodářskému výboru za konsensus, který jsme našli. Dospěli jsme k tomu, že existuje jeden komplexní pozměňující návrh hospodářského výboru, se kterým se ztotožní předkladatelé. Dovoluji si požádat Sněmovnu, aby tento návrh se stal základem pro další projednávání, tak abychom v jednotlivých věcech, kde jsme nenašli shodu, mohli k tomuto komplexnímu pozměňujícímu návrhu hospodářského výboru předložit v dnešní podrobné rozpravě své pozměňující návrhy, kterých však, očekávám za navrhovatele, že jich nebude tolik. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Zdeněk Lhota. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, milé dámy, ctění kolegové, na úvod dnešní zprávy mi dovolte uvést, že sice krátce bylo řečeno, že kdyby měly být popsány všechny peripetie, které tento projednávaný zákon provázejí a provázely, tak by nám k tomu nestačila ani celá jedna hodina. Jedno z mouder říká, že řečník má vyčerpat téma, nikoliv posluchače. Pokusím se jej proto přidržet a s maximální možnou stručností se dotknu jen nejzákladnějších bodů, z nichž některé je skutečně potřeba popsat.

Připomeňme, že po neúspěšném hlasování ve třetím čtení jsme se opětovně vrátili do čtení druhého. Je to třeba nazvat pravým jménem, že se jedná téměř o debakl, který se stal poprvé v tomto volebním období, doufejme, že naposled. Co tomuto vrácení předcházelo a co bylo jeho hlavním důvodem? Byla to především nepřeberná spleť pozměňovacích návrhů k původnímu tisku 142/0, která hraničila s naprostým chaosem. Ve snaze předejít obdobné situaci došlo k pověření hospodářského výboru jakožto garančního. Dovolte mi výtah alespoň nejzásadnějších úprav, jež byly provedeny tak, aby úlohu garanta skutečně naplnil.

Po legislativní stránce byly nejprve shromážděny všechny návrhy od zákonodárců, dále pak návrhy vzešlé z řad odborné veřejnosti a subjektů všech dotčených institucí. Z nich pak ve spolupráci s legislativním odborem vznikl komplexní pozměňovací návrh 142/6 jako nový základ pro dnešní jednání. Pro přehlednost jej rozdělím na dva okruhy.

První se týká ochrany před alkoholem a jinými návykovými látkami. Podstatná část této problematiky vzešla z pracovní komise, která byla ustanovena při Ministerstvu zdravotnictví. Po zhodnocení věcného obsahu a ve spolupráci s legislativou je možné určitě uvést, že její návrhy se v případě tohoto okruhu jeví jako nekonfliktní. Proto většina z nich byla z původního návrhu převzata.

Poněkud opačná situace, a všichni to tušíme, nastala u okruhu druhého. Ten se dotýká ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky. A je to okruh druhý, který prošel celou řadou zpřesnění. Také došlo k vypuštění ustanovení, která se ukázala, že jsou na samé hraně samotné ústavnosti, a to až - alespoň po tuto chvíli - vypuštění těch částí, které nám z protikuřáckého zákona dělaly zákon spíše kuřácký. Tak např. k jednoznačnému výkladu dochází např. u zákazu kouření na zastávkách hromadné dopravy. A hlavně toho, co se jimi má rozumět. Dnes tento zákaz v zákoně existuje, ale nelze jej vymáhat. Hlavním důvodem se stala totiž neidentifikovatelnost toho, kde zastávka začíná, kde končí a co se pod tímto pojmem má vlastně rozumět. Jednou z variant, když byla zvažována, byla myšlenka vytyčit tento prostor určitou rozlohou. Z praktického hlediska se ukázala jako neproveditelná. Problém je nyní vyřešen definicí, že zastávkou se rozumí kryté, zastřešené čekárny a přístřešky, nyní už srozumitelné pro každého laika. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP