(17.00 hodin)
(pokračuje Jakubková)

Je neodpustitelné - a doufám, že občany nebude odpuštěno - že nesmiřitelní soupeři se dokážou dohodnout jen ve chvíli, kdy si pojistí své poslanecké židle. Kolik z vás by ruku zvedlo, kdyby vás čekalo opravdu zkrácení mandátu a řádná soutěž v předvolební kampani? Je to nedůstojné divadlo. Doufám, že občané nepřistoupí na vaši hru. Doufám, že nechtějí pokračovat v parlamentní praxi, kdy se zvolení poslankyně a poslanci mění v pouhé přikyvovače svým klubovým předsedům bez ohledu na volební program a sliby občanům. V praxi, kdy poslankyně a poslanci rezignují na svědomí. Doufám, že bude-li zákon přijat, dají lidé ve volbách své hlasy politikům s názorem, a ne stranickým papouškům. Doufám, že předčasné volby přijmou jako příležitost pro změnu a podpoří malé a neparlamentní strany a umožní tak odchod politických mumií ze scény.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Nyní vystoupí předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Kováčik. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi jen krátce se ohradit proti větě o přikyvovačích svým klubovým předsedům. Poslanecký klub KSČM - a věřte mi, vím, o čem mluvím - nemá ve svých řadách žádného přikyvovače svému klubovému předsedovi. Děkuji. (Smích v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Ještě někdo další si přeje vystoupit v obecné rozpravě k tomuto návrhu? Ano, zástupce předkladatelů pan poslanec Petr Tluchoř. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já si jen dovolím v této chvíli navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 5 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Neb jsem přebírala řízení schůze po kolegovi Vlčkovi, nezaregistrovala jsem, jestli pan poslanec Cyril Svoboda, který se vyslovil proti tomuto návrhu, současně navrhl i zamítnutí - domnívám se, že nikoliv. Nicméně ještě poslední možnost vystoupit v rozpravě obecné, než tuto rozpravu uzavřu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zeptám se pana zpravodaje, jestli si přeje využít své možnosti přednést závěrečné slovo? (Ne.) Pan navrhovatel také ne. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo z vás jiný návrh? Nemá.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 69. Táži se, kdo souhlasí s takto navrženým přikázáním. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 175 poslankyň a poslanců pro návrh 151, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 5 dnů.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 70. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 175 poslankyň a poslanců pro návrh 132, proti 3. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta pro jeho projednávání v tomto výboru zkrácena na 5 dnů.

 

Končíme prvé čtení sněmovního tisku 796.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu našeho dnešního pořadu. Je jím

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 575/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 575/4. Vítám mezi námi pana senátora Tomáše Julínka. Paní ministryně Filipiová je mezi omluvenými, tedy nemohu požádat o její stanovisko k pozměňovacím návrhům a jakožto navrhovatelky i k usnesením Senátu. Dotáži se tedy, zdali se přeje vystoupit k pozměňovacím návrhům Senátu zpravodajka výboru pro zdravotnictví paní poslankyně Jana Rybínová. (Ano.) Je tomu tak. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, opětovně projednáváme návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 575 měnící zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, jenž byl Senátem vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňujícími návrhy.

Nejprve mi dovolte, abych v rychlosti zrekapitulovala historii projednávání tohoto sněmovního tisku. Tato novela zákona o návykových látkách byla projednána v prvém čtení na 39. schůzi Poslanecké sněmovny dne 29. října 2008. Návrh prošel do druhého čtení a byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona 27. 11. 2008 a následně Poslanecká sněmovna na své 48. schůzi dne 5. 2. 2009 projednala návrh zákona ve druhém čtení. Dne 18. 2. 2009 jej schválila ve třetím čtení ve znění pozměňovacích návrhů. Návrh zákona byl poté obvyklou legislativní cestou zaslán Senátu. Ten jej projednal na své 5. schůzi dne 27. března 2009 a přijal k němu usnesení č. 134, ve kterém jej vrací Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Usnesení Senátu včetně pozměňovacích návrhů vám bylo rozesláno jako sněmovní tisk 575/4.

Při projednávání zákona v Poslanecké sněmovně k němu bylo uplatněno několik pozměňovacích návrhů, které byly Poslaneckou sněmovnou schváleny. Jedním z nich byl rovněž pozměňovací návrh týkající se § 1 odst. 1 písm. c) a § 13 odst. 1, kterým se z citovaného ustanovení vypouští množstevní vymezení obsahu pseudoefedrinu v jednotce lékové formy. Pozměňovacím návrhem by oproti dosavadní právní úpravě došlo k výraznému ztížení dostupnosti léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu nižším než 30 mg, které se běžně užívají na léčbu nachlazení a chřipky, léky jako Modafen, Paralen plus, Nurofen, Stopgrip a další. V současné chvíli jsou tyto léky vydávány v lékárnách bez receptu. Při přijetí uvedeného pozměňovacího návrhu by každý výdej tohoto léku byl vázán na lékařský předpis. Tento postup by vedl ke zvýšenému zatížení lékařů, kteří by museli na každý léčivý přípravek vypsat recept.

Senátní verze zákona toto omezení na recept ruší a k ochraně před zneužíváním léků obsahujících pseudoefedrin užívá tzv. institut výdaje léčiva bez receptu s omezením, který byl do našeho právního řádu zaveden změnou zákona o léčivech v roce 2007. Pro zajištění tohoto režimu již vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodnutí, které platí od 1. května 2009 a souvisí s centrálním úložištěm receptů, na které je již v tuto chvíli napojeno cca 700 lékáren. Do 1. května by jich mělo být napojeno cca 2500.

Jak bude výdej léků obsahujících pseudoefedrin probíhat? Pacient se musí při výdeji léků prokázat průkazem pojištěnce nebo občanským průkazem. Lékárník zaeviduje příslušné údaje o pacientovi do centrálního úložiště receptů, navíc zaeviduje množství vydaného léku, a to z toho důvodu, že konkrétnímu pacientovi může být vydáno maximálně 60 tablet, tj. 1800 mg pseudoefedrinu v průběhu jednoho kalendářního měsíce. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP