(14.20 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhla pevné zařazení několika bodů.

Tím prvním je zařazení nového bodu k projednání, který bych chtěla zařadit na čtvrteční jednání po písemných interpelacích jako první bod. Ten pevný bod by se jmenoval "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na změnu usnesení číslo 36 stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny ze dne 26. února 2009". Je to to známé usnesení, které znamená vyloučení kamer z kuloárových prostor a omezuje v zásadě možnost novinářů získávat potřebné informace a bezprostřední dojmy po ukončení jednání Poslanecké sněmovny nebo také v jeho průběhu.

Já jsem přesvědčena o tom, že by se k tomuto tématu měla vyjádřit celá Poslanecká sněmovna, protože ve zmíněné komisi, která své usnesení přijala, je pouze deset kolegyň a kolegů celého zákonodárného sboru, nehledě na to, že poslanecký klub KDU-ČSL a Strany zelených zde zástupce nemá vůbec. Proto se domnívám, že projednání tohoto nového samostatného bodu by dalo možnost všem kolegyním a kolegům, aby se k tomuto poměrně závažnému tématu vyjádřili každý jednotlivě.

Návrh toho usnesení jsem vám, pane předsedo, dala písemně, tuším, ještě si to ověřím. A bylo by to tedy na čtvrtek - první bod po písemných interpelacích.

Další zařazení by bylo pevně pro tisk číslo 771. Je to poslanecký návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Chtěla bych ho jako první bod jednání na úterý 5. května. Je to určitá alternativa k vládnímu návrhu zákona, který nám spadl pod stůl, a několik poslanců se rozhodlo zjednat nápravu v této významné oblasti a přišlo s poslaneckou iniciativou, kterou bychom měli urychleně projednat.

Třetím návrhem, který bych chtěla přednést, je pevné zařazení sněmovního tisku číslo 765, kterým je vládní návrh novely zákona o právu na informace o životním prostředí. Navrhuji, aby byl zařazen jako druhý bod jednání také na úterý 5. května. Potřeba této novelizace vychází především z evropské směrnice, jejímž cílem je zajištění kvalitních, včasných a správných dat pro tvorbu politik majících vliv na životní prostředí. Jedním z cílů implementace této směrnice je vytvoření právního rámce pro vznik národního geoportálu INSPIRE. Myslím si, že to je velice důležitá věc, ale zároveň je to technická záležitost, kterou bychom mohli ještě v rámci toho času, který nám zbývá, zvládnout.

Dalším návrhem je pevné zařazení sněmovního tisku číslo 766, kterým je vládní návrh novely zákona o prevenci závažných havárií způsobených chemickými látkami, a to jako třetí bod jednání v úterý 5. května. Touto novelou budou rozšířena práva účastníků procesu EIA o možnost podání žaloby k soudu.

Dalším návrhem je pevné zařazení sněmovního tisku číslo 632, je jím vládní návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, jako čtvrtý bod jednání také v úterý 5. května. Přijetí tohoto návrhu by mělo znamenat definitivní konec velmi negativního jevu, kterým je bezdůvodné kácení alejí, a nesmyslného postupu při udělování vládních výjimek. Já si myslím, že je to téma natolik závažné, které by měla Sněmovna projednat a zachránit tak to nejcennější, co v naší krajině máme, a tím jsou právě stromy. (Poslanci silně hlučí.)

Dalším návrhem je pevné zařazení sněmovního tisku číslo 707, a to je senátní návrh novely zákona o státních svátcích.

(Odvrací se od mikrofonu směrem k předsedovi.)

Já nevím, jestli mě vůbec, pane předsedo, slyšíte. Já neslyším už nic. Mám pokračovat?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, zkuste pokračovat. Já jsem se snažil několikrát Poslaneckou sněmovnu uklidnit. Nedaří se mi to. Stěží si stačím poznamenat to, co říkáte, protože slyším každé možná druhé až třetí slovo. Uvidíme, co z toho pak vznikne. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Já bych byla velice ráda, pane předsedo, kdybyste mohl slyšet každé slovo, abychom se posléze mohli dobrat k nějakému hlasování. Pokusím se ještě hlasitěji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, vaše kolegyně a vaši kolegové mi to neumožňují.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Tak já se pokusím ještě srozumitelněji a hlasitěji a třeba se to podaří.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, když budete tak hodná.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Tento senátní návrh počítá se zařazením Velkého pátku do seznamu státních svátků. Předpokládané dopady na HDP i podnikatelskou sféru nejsou nijak dramatické, a přitom se jedná o zřejmý odkaz na křesťanskou tradici a navázání na prvorepublikovou tradici Velikonoc jako významných svátků. Tento senátní návrh zde čeká již velice dlouho a já si myslím, že bychom se jím zabývat měli. Navrhuji tedy jako první bod ve čtvrtek 7. května.

A poslední návrh, s kterým přicházím a o jehož podporu bych vás chtěla požádat, je pevné zařazení sněmovního tisku číslo 544, kterým je opět senátní návrh novely zákona o České televizi, Českém rozhlasu a České tiskové kanceláři. Máme dnes asi poslední možnost podpořit tento senátní návrh vedoucí ke změně systému voleb Rady ČT, Rady Českého rozhlasu a Rady České tiskové kanceláře.

Cílem této novely, a zřejmě to všichni víte, je transparentnější volba a také reprezentativnější složení těchto rad. Já se domnívám, že po bezmála jedenácti měsících, po které tento návrh leží zaparkovaný tady u nás v Poslanecké sněmovně, by bylo přinejmenším důstojné jej konečně projednat. Zároveň si myslím, že je to téma vysoce aktuální nejenom ve vztahu k České televizi. Probíhá v tuto chvíli volba členů Rady České televize a následně bude probíhat také volba generálního ředitele a myslím si, že problémy, které s tímto tématem zmiňují nejenom média, ale kterým se věnuje široká veřejnost, jsou natolik závažné, že je na místě, abychom se v souvislosti s tímto senátním návrhem na problematiku blíže podívali a pokusili se v této věci něco smysluplného udělat.

Moc vám děkuji za pozornost a věřím, pane předsedo, že jste si všechno zapsal. Jinak ráda přijdu k vašemu pultíku a ještě vám to dodiktuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, neodcházejte, protože jste neřekla, kdy chcete zařadit sněmovní tisk 544.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Byl by to druhý bod ve čtvrtek 7. května, čili byly by to dva senátní návrhy, které bychom projednávali za sebou.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. A poprosím vás, abyste mi doručila návrh názvu toho nového bodu, který chcete zařadit jako první váš návrh.

Chtěl bych opravit - jenom jsem asi v tom hluku špatně zaslechl - místo bodu 96 u paní poslankyně Zelenkové je to bod číslo 21, zákon číslo 96, tisk 506.

Nyní prosím paní poslankyni Šojdrovou, aby se ujala slova. Připraví se Jindřich Valouch.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, budu stručná. Navrhuji dvě změny pořadu schůze.

Za prvé navrhuji, aby dnes jako bod číslo jedna byl zařazen tisk číslo 16, dnes navržený bod číslo 39. Jedná se o senátní návrh změny ústavy. Tato změna ústavy by měla umožnit rozpuštění Poslanecké sněmovny po demisi vlády na návrh prezidenta republiky.

Kolegyně a kolegové. Navrhujeme tedy, aby před poslanecký návrh změny ústavy, ústavního zákona, kterým má dojít ke zkrácení volebního období, byl zařazen tento bod, tedy tisk číslo 16, který by měl umožnit schválení pro rozpuštění Poslanecké sněmovny cestou, o které se domníváme, že je systémová a umožňuje rovněž dostatečně rychlou cestu. Jedná se o senátní návrh zákona, který je ve druhém čtení. Byl projednání ústavněprávním výborem a dá se také předpokládat, že získá podporu Senátu.Kolegyně a kolegové, prosím tedy o podporu této změny pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP