Začátek schůze Poslanecké sněmovny
3. dubna 2009 v 9.05 hodin
Přítomno: 158 poslanců 

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 55. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůzi svolal předseda Sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 59 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v pátek 27. března 2009. (V sále je velmi hlučno.)

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, stejně jako paní poslankyně Mazuchová, která má náhradní kartu č. 1, paní poslankyně Lesenská náhradní kartu č. 2, pan poslanec Paroubek náhradní kartu č. 3 a pan poslanec Tluchoř náhradní kartu č. 4.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Bratského a poslankyni Kateřinu Konečnou. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1. Táži se, kdo souhlasí s takto navrženými ověřovateli schůze? Kdo je proti? - Pan ministr Pospíšil má náhradní kartu č. 6. - Děkuji.

Z přihlášených přítomných 127 poslankyň a poslanců pro návrh 102, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 55. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Petra Bratského a paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Dále vám sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Adam z důvodů pracovních, pan poslanec Braný z důvodů pracovních, paní poslankyně Čurdová z důvodů rodinných, pan poslanec Dimitrov a pan poslanec Exner - zahraniční cesta, pan poslanec Hink - zdravotní důvody, pan poslanec Hojda a Kasal - zahraniční cesta, pan poslanec Kratochvíle - zahraniční cesta, pan poslanec Kvapil - zdravotní důvody, páni poslanci Plachý a Reisiegel - zahraniční cesta, pan poslanec Řebíček - rodinné důvody, pan poslanec Snítilý - bez důvodu, paní kolegyně Šedivá a pan poslanec Šidlo - zahraniční cesta, pan poslanec Šimonovský - zdravotní důvody, paní poslankyně Šojdrová - pracovní důvody. (Poslanci stále silně hlučí.)

Z členů vlády paní ministryně Filipiová, pan ministr Gandalovič, pan ministr Jehlička, pan ministr Kalousek, pan ministr Kocáb a pan ministr Schwarzenberg...

Pan poslanec Urban má náhradní kartu č. 10.

Marně přemýšlím, jak upoutat vaši pozornost. Pokusím se alespoň stanovením pořadu 55. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pořadu 55. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 2 a táži se, kdo souhlasí s programem schůze. Kdo je proti?

Z přítomných 155 poslankyň a poslanců pro návrh 146, proti nikdo. Návrh pořadu byl schválen.

 

Můžeme přistoupit k prvnímu bodu, kterým je

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
/sněmovní tisk 768/ - prvé čtení

Nejprve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl vypracován na základě schváleného národního protikrizového plánu. Záměrem návrhu je zkrácení doby odpisování nového hmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách.

V první odpisové skupině se doba odpisování hmotného majetku zkracuje z 3 let na 12 měsíců a ve druhé odpisové skupině se doba odpisování zkracuje z 5 let na 24 měsíců. Uplatnění měsíčních odpisů by mělo pozitivně ovlivnit náběh poptávky, což je nesporně výhoda proti standardnímu režimu odpisování, kdy odpis v prvním roce lze uplatnit i v případě hmotného majetku pořízeného v závěru roku. Obdobně je navrženo zkrácení doby nájmu při pořízení tohoto majetku formou finančního leasingu. Technické zhodnocení uvedeného majetku nebude zvyšovat jeho vstupní cenu a bude odpisováno v režimu jiného hmotného majetku podle stávající úpravy.

Úprava je navrhována jako možnost pro poplatníky, kteří tak budou moci rozhodnout, zda budou odpisy nebo nájemné při finančním leasingu u hmotného majetku pořízeného v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 uplatňovat standardním způsobem, anebo v navrhovaném zkráceném režimu.

Za předpokladu, že 60 % poplatníků, kteří využijí možnosti zkrácení doby odpisování, resp. doby nájmu u finančního leasingu hmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010, zařazeného do odpisových skupin 1 a 2, bude vykazovat kladný základ daně, představují navrhované úpravy dopad na státní rozpočet v roce 2010 9,4 mld. Kč a v roce 2011 3,6 mld. Kč. V dalších letech návrh nepředstavuje žádné další nároky na státní rozpočet.

Navrhovaná úprava by měla pozitivně ovlivnit cash-flow daňových poplatníků a důraz na pořízení zcela nového hmotného majetku ovlivní také jeho výrobce a obchodní partnery, a proto očekávám, že návrh podpoříte.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP