(20.30 hodin)
(pokračuje Páralová)

V předmětném návrhu na změnu je jakési upřesnění, nebo doplnění, jehož účelem je, aby se do životního minima nezapočítávaly - a nyní cituji: náhrady škody a náhrady nemajetkové újmy přiznané Evropským soudem pro lidská práva a jinou mezinárodní institucí nebo vzniklé na základě smírného urovnání.

Stejné ustanovení navrhují předkladatelé doplnit do zákona o dani z příjmu, a sice do § 4 odst. 1 písm. d), který se týká příjmů osvobozených od daně. Předkladatelé tedy navrhují, aby napříště náhrada škody a náhrady nemajetkové újmy přiznané Evropským soudem pro lidská práva a jinou mezinárodní institucí nebo vzniklé na základě smírného urovnání byly osvobozeny od daně.

Umím si představit výrok Evropského soudu pro lidská práva například o odškodnění osob, které podaly žalobu kvůli průtahům soudních řízení, nebo výrok o odškodnění majitelů domů v souvislosti se škodami způsobenými regulovaným nájemným, které by nově nepodléhaly zdanění. Otázkou je, nakolik chtějí předkladatelé hájit zájmy odškodněných majitelů domů, protože ponechali beze změny ustanovení § 3 odst. 4 písm. d) téhož zákona. Pokud by návrh zůstal beze změny, vedl by k právní nejistotě, neboť by se § 3 dostal do kolize s § 4.

Vláda projednala návrh zákona na své schůzi dne 9. března 2009 a vyjádřila s návrhem zákona nesouhlas.

Hlásím se tímto do obecné rozpravy a děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím vás, abyste se posadila ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím paní poslankyni Páralovou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, v souladu s nesouhlasným stanoviskem vlády dávám návrh na zamítnutí tisku 734. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Další přihlášky do rozpravy obecné nemám, proto rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova paní předkladatelky, paní zpravodajky. (Nechtějí vystoupit.)

 

Budeme tedy hlasovat o jednom návrhu na zamítnutí, který přeložila paní poslankyně Páralová.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 20, z přihlášených 125 poslankyň a poslanců pro návrh 44, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Paní poslankyně Páralová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vzhledem k tomu že se návrh týká zákona o daních z příjmu, navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval rozpočtový výbor.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Takže nyní budeme hlasovat. Pan poslanec Grebeníček se hlásí? Pan poslanec Michalík, Chalupa, já vás všechny odhlásím, kdo se přihlásili k faktické poznámce.

 

Nyní zahájím hlasování. Kdo souhlasí, abychom tento návrh přikázali výboru pro sociální politiku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 21, z přihlášených 125 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 8. Tento návrh byl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o dalším návrhu, který přednesla paní poslankyně Páralová, abychom tenhle návrh předložili k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 22, z přihlášených 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 38. Tento návrh nebyl schválen.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce, končím bod č. 6. Končím i celou 54. schůzi. Zítra budeme pokračovat dalším jednacím dnem 52. schůze. Tedy zítra od 9 hodin bude pokračovat 52. schůze body ve třetím čtení a pak budeme pokračovat podle našeho programu, který máte před sebou na lavicích.

Děkuji a dobrou noc.

 

(Schůze skončila ve 20.36 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP