(14.40 hodin)
(pokračuje Marková)

Já se k názoru tohoto čtenáře samozřejmě připojuji.

Nyní většina pacientů využívá možnosti nabídnuté kraji, které za ně platí poplatky. Pokud to ovšem některá zdravotnická zařízení nedělají tak, jak jsem nedávno zaznamenala u nás v nemocnici v Náchodě. Na jednom nejmenovaném oddělení po nahlášení, že chcete, aby za vás platil poplatek kraj, usilovně hledají formuláře několik desítek minut a nakonec vám oznámí, že nemají od nich klíče, a nechají vás dále čekat. Pacient tedy raději zaplatí, aby se již konečně dočkal ošetření.

O tom, že poplatky ve skutečnosti nikdy neměly sloužit k jakékoli regulaci, ale pouze ke zvýšení příjmů poskytovatelů zdravotní péče, svědčí i současná snaha pediatrů, protože ti považují zrušení některých poplatků u dětí do 18 let za svoji diskriminaci a chtějí si ušlý zisk nějak vynahradit, například nabízením tzv. nadstandardních služeb pro rodiče, jak jinak než za hotové.

A připomenu ještě jednu zajímavou aktivitu, která vznikla v souvislosti se zavedením poplatků a která předznamenává další vývoj ve zdravotnictví v případě vítězství zdravotnické reformy pod taktovkou vlády, která ovšem je nyní v demisi. Média zveřejnila, že u České pojišťovny zdraví si lze od února 2008 uzavřít pojištění proti poplatkům za pobyt v nemocnici. Dobrá zpráva, kdyby z této možnosti nebyli vyloučeni právě ti, kteří by takovou pojistku užili nejvíce - to znamená chronicky nemocní. Slova ředitele České pojišťovny zdraví, která zněla "když bude klient zdravý, smlouvu uzavřeme hned", jsou více než výmluvná. Takže jste-li zdraví -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, promiňte, já vás přeruším. Požádám kolegyně a kolegy, aby se zklidnili, abyste mohla pokračovat...

Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Soňa Marková: Takže tady je vidět, že jsme všichni zdraví, jsme plni elánu.

Takže jste-li zdraví, uzavřete po dvou měsících, které si pojišťovna na rozhodnutí vyhradila, pojistku. Ale pozor, ochrana proti poplatkům v nemocnici nezačne platit hned po podpisu smlouvy, ale až za další tři měsíce. Pokud ovšem nejde o těhotnou ženu, tam je lhůta osmiměsíční. Pojistit se mohou zájemci od čtyř do 60 let. Výpočet ceny pojištění se odvíjí od zdravotnických statistik, což znamená, že čím je kategorie rizikovější, tím je pojištění dražší, a pojištění se navíc netýká lázeňských pobytů. Skoro se chce vykřiknout - a to se vyplatí! Zvlášť když nejvíce čerpají zdravotní péči chronicky nemocní, malé děti do šesti let a potom senioři právě po 60. roku věku.

Zaznamenala jsem i názor, že poplatky u lékařů, v nemocnicích a v lékárně představují vlastně nepřímou eutanazii. Pacient, který je nucen v důsledku své diagnózy užívat nákladné léky, na ně přestal mít, nebo dostane ty méně účinné. Stejně tak jako většina důchodců v domovech a penzionech pro seniory a sociálních ústavech. Mezi tyto občany vy, kteří tak neústupně obhajujete regulační poplatky, zřejmě nechodíte. A nic na tom nemění ani nedávno schválené kosmetické úpravy tohoto zákona.

Dovedeno do důsledků, vypadá to jako svérázný doplněk důchodové reformy. Sníží se počty důchodců.

Závěrem bych chtěla znovu zdůraznit: Vládní tzv. poplatková reforma zavedla obrácenou solidaritu - nemocných s ještě nemocnějšími, chudých s ještě chudšími - a silně narušila principy sociálního smíru. V České republice je tak postupně zaváděno zdravotnictví jen pro někoho, tedy jen pro bohaté. Z těchto důvodů a z výše uvedených důvodů žádám jménem poslaneckého klubu KSČM o podporu našeho návrhu sněmovního tisku 735 na úplné zrušení tzv. regulačních poplatků. Zároveň žádám o zkrácení lhůty projednávání na 20 dnů. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z levé části sálu)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Carbol. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 735, což je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, byl předložen skupinou poslanců, jejímž zástupcem je paní poslankyně Marková Soňa. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 735 a vláda k němu zaslala své stanovisko 10. března 2009. Toto stanovisko vlády, které je nesouhlasné, bylo rozesláno poslancům 11. března 2009. V tomto stanovisku vlády se mj. uvádí, že předložený návrh zákona není podložen rozborem účinnosti a efektivnosti zavedených poplatků, na základě kterého by bylo možné zvažovat případné změny v jejich placení. Plošné zrušení regulačních poplatků, jak předkladatelé navrhují, by však vedlo k zásadním problémům v systému úhrad zdravotní péče a znamenalo by opětovné zhoršení, popřípadě i zneužívání poskytované zdravotní péče.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám sloučenou obecnou rozpravu k tisku 735 a k tisku 739. Písemnou přihlášku mám pouze jednu, a to pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane poslanče, máte slovo, protože jste první a jediný přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, obracím se nyní na předkladatele obou těchto tisků.

Kdybyste takovéto návrhy předložili na počátku volebního období nebo těsně poté, co tato vláda a tato Sněmovna přijala zavedení regulačních poplatků v naší zemi, tak bych řekl, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Ale protože nyní již máme, a předpokládám, že máte i vy, k dispozici potřebná data a zkušenosti s fungováním regulačních poplatků za celý minulý rok, musím říci, že cesta do pekel, na kterou chcete nás a všechny občany této země poslat, je dlážděna úmysly špatnými.

Již tady bylo řečeno, ale v opačném významu, že zavedení regulačních poplatků přineslo zásadní změnu poptávky po zdravotních službách. Například u ambulantních specialistů návštěva klesla o více než 15 procent ze strany pacientů. V lůžkových zařízeních u ambulantních specialistů o více než 19 procent. U dispenzárních prohlídek naopak regulační poplatky přinesly v rámci dispenzarizace 10procentní navýšení počtu pacientů ve zdravotnických zařízeních. Je známým faktem, že v případě lékařské pohotovostní služby došlo k úspoře v počtu pacientů vyšší než 36 procent. Snížil se i počet ošetřovacích dnů v nemocnici a ošetřovacích dnů v zařízeních následné péče. Obrovskou úsporu přinesly regulační poplatky v oblasti lékové politiky státu. Počet položek na receptu klesl meziročně o více než 30 procent, počet balení léků o 21 procent a snížila se i celková úhrada.

Je evidentní, že regulační poplatky přinesly zásadní přínosy do systému zdravotní péče. Došlo k zpřístupnění dříve omezeně dostupné a nákladné léčby pro vážně nemocné, zvýšení dostupnosti účinné a moderní léčby ve specializovaných centrech, zejména onkologických centrech. Došlo ke zvýšení počtu operačních zákroků meziročně mezi rokem 2007 a 2008. Zkrátily se čekací lhůty u operací a zdravotních výkonů, které dříve byly obtížně dostupné.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP