(18.10 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky? Pan poslanec Rafaj se hlásí z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, budu vcelku velice rychlý. Chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Předkládá ho kolega Smýkal a já.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, to se musíte přihlásit v podrobné rozpravě. Teď je obecná rozprava. Takže do obecné rozpravy máme nějaké další přihlášky? Přihlášky nejsou. Obecnou rozpravu končím.

Pane zpravodaji, táži se, jestli zazněly některé návrhy k hlasování. Nezazněly, takže můžeme přikročit k podrobné rozpravě, do které mám písemnou přihlášku - ale pan poslanec Doktor dává přednost panu poslanci Rafajovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážení kolegové, chtěl bych zopakovat to, co jsem říkal před chvílí. Omlouvám se, že jsem byl rychlý. Hlásím se k rozdanému pozměňovacímu návrhu vám do lavic. Předkládá ho kolega Smýkal a já. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Doktor má slovo. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Michal Doktor: Já jsem k velké lítosti nestihl připravit písemný pozměňující návrh, který by vám byl rozdán do vašich lavic, proto dovolte, abych touto formou, formou svého vystoupení v podrobné rozpravě, představil navržené pozměňující návrhy a uvedl krátké zdůvodnění.

Pozměňující návrh k části osmé, změna zákona č. 42/1994 Sb. Za prvé v článku se vkládají nové body 1 a 2, které znějí: Bod 1 v § 7 odst. 3 písm. c) zní: Odstavec 3: Zaměstnanci jiného penzijního fondu, pokud netvoří s tímto penzijním fondem koncern, depozitáře, burzy cenných papírů, organizátora mimoburzovního trhu a centrálního depozitáře. Poznámka označená jako č. 4.

Dovolte přednést zdůvodnění. Podstatou navrhovaného písmena c) § 7, tak jak byl uveden, je umožnit efektivní řízení penzijních fondů v rámci jedné finanční skupiny. Již dnes zákon v § 7 odst. 3 písm. b) umožňuje v rámci koncernu účast osob v několika statutárních orgánech najednou, bohužel však nedopatřením nebyla ošetřena možnost být v rámci skupiny ve společnostech stejného typu, tedy např. ve dvou penzijních fondech jedné jediné finanční skupiny.

Odstavec druhý, v § 7 odst. 6 se za větu první vkládá věta nová, která zní: To neplatí pro osoby uvedené v § 7 odst. 3 písm. b) a zaměstnance jiného penzijního fondu, který tvoří s tímto penzijním fondem koncern.

Zdůvodnění: Ještě přirozenější by měla být úprava i pro zaměstnance v rámci jedné finanční skupiny. Jestliže nebude restrikce platit pro členy statutárního orgánu penzijního fondu, pak by tedy neměly být zohledněny i v případě zaměstnanců penzijního fondu.

Další pozměňující návrh, taktéž v článku, resp. v části 13. První, v článku 13 se v bodě 2 v § 24 odst. 4 slova "pěti dnů" nahrazují slovy "30 dnů" a v témže článku, resp. téže části 13 se v bodě 2 v § 24 odst. 6 slova "pět dnů" nahrazují slovy "do 30 dnů".

Zdůvodnění: Administrativně nadbytečné a náročné pro penzijní fondy by znamenala - má se samozřejmě na mysli ta pětidenní lhůta - vysoké provozní zatížení. Navíc návrh počítá s kalendářními dny, tj. v případě víkendů či svátků by tato lhůta byla téměř nesplnitelná.

A poslední, velmi krátký pozměňující návrh. Taktéž v článku 13 se v bodě 8 slova "s výjimkou nejvýše 20 % z celkové nominální hodnoty dluhopisů v majetku penzijního fondu držených do splatnosti" nahrazují slovy "s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to maximálně do výše" - a zde tedy navrhuji onen číselný údaj 20 % alternativně nahradit buď číslem 30 %, anebo 40 % z majetku penzijního fondu.

Zdůvodnění: Jedná se o limit cenných papírů v segmentu tzv. HTM, což jsou cenné papíry držené až do jejich splatnosti. Já, a nejen já, ale obecně tento investiční nástroj je považován za velmi bezpečný, velmi konzervativní a vzhledem k tomu, že v současné době finanční krize a velké nedůvěry na trhu, myslím si, mají dostat velkou přednost právě tyto konzervativní a velmi kvalitní produkty. Považuji ten 20procentní limit za nedostatečný, resp. velmi brzo naplnitelný, a považoval bych to za zábranu v růstu trhu a v případném ohrožení atraktivnosti těchto produktů.

To je vše k mému vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to byl příspěvek do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, slovo má poslanec Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já přispěji do podrobné rozpravy také dvěma pozměňujícími návrhy. První z nich je legislativně technický pozměňující návrh pro toto druhé čtení, který se týká tří částí návrhu zákona, ve kterých jde pouze o velmi drobné legislativně technické změny, jako je například doplnění slova či přečíslování odstavců. Tento pozměňující návrh vám byl taktéž rozdán do lavic.

Druhým pozměňovacím návrhem jsou pozměňovací návrhy Ministerstva spravedlnosti, jejichž cílem je víceméně zpřesnění těchto pozměňujících návrhů pro českou legislativu a dále také právní úprava využití elektronických prostředků například při obchodování na dálku apod. I s těmito pozměňovacími návrhy Ministerstva spravedlnosti vyjádřilo souhlas Ministerstvo financí. Tyto pozměňovací návrhy Ministerstva spravedlnosti vám taktéž byly rozdány do lavic.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to byly pozměňovací návrhy zpravodaje výboru Radima Fialy a ještě jednou se ptám, jestli někdo další přinese do podrobné rozpravy návrhy ve druhém čtení. Pokud tomu tak není, tak podrobnou rozpravu můžeme ukončit. Myslím, že tady nemáme co hlasovat ani co řešit, takže můžeme pouze ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Končím tedy druhé čtení návrhu vládního zákona o podnikání na kapitálovém trhu, končím bod 156.

Nyní se hlásí o slovo předseda klubu sociální demokracie, pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych požádal o přestávku na jednání klubu v délce 45 minut a předtím se domnívám, že bychom mohli ještě vyřadit body, které zbývají ke konci dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže je tady návrh na přerušení jednání. Přečtu ten návrh - nevím, jestli se ještě hlásí ministr? O slovo se ještě hlásí ministr Ivan Langer. Než tedy nechám hlasovat o návrhu, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, respektuji rozhodnutí Sněmovny, nicméně si myslím, že je potřeba si také uvědomit, jaké dopady takovéto rozhodnutí má. V tuto chvíli jsme měli projednávat v druhém čtení zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji. Tento zákon již dlouho čeká v Poslanecké sněmovně na své projednávání a v důsledku různých turbulencí ve Sněmovně jest odkládán a odkládán. A nezlobte se, zejména na základě iniciativy poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. Jest to vaše právo, nicméně znejme každý také odpovědnost za takováto rozhodnutí.

Nebude-li tento návrh zákona, který byl do Sněmovny odeslán včas, tak aby mohl být schválen včas, tak aby mohl nabýt účinnosti včas, v tu chvíli to ohrozí cestování občanů České republiky do zahraničí, těch, kteří mají k dispozici elektronické cestovní pasy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP