(15.00 hodin)
(pokračuje Bublan)

Musím ještě zmínit jednu věc, a to je to, že tento policista byl několikrát pozván na inspekci policie, dříve ministra vnitra, jenže to pozvání, které on obdržel, se vždycky podobá jakémusi výslechu a on možná i z těch informací, co dříve získal, nemá důvěru v tento orgán, to znamená v inspekci policie. Stejně tak sdělil, že nemá důvěru v současného ministra vnitra. z těchto důvodů požádal o to, aby se slyšení odehrálo na výboru pro bezpečnost. Jsou to důvody pádné, já se domnívám, že Sněmovna by mohla vyhovět. Zákon toto zproštění umožňuje, tak proto prosím, abyste tuto věc posoudili a případně vyjádřili svůj souhlas.

V podrobné rozpravě bych potom přečetl návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče, a současně vás poprosím, abyste se mnou sledoval od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se do ní pan poslanec Vidím a pan ministr vnitra Ivan Langer. Pane ministře, přejete si využít svého přednostního práva? Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Omlouvám se, já budu mít netradiční prosbu na kolegyně a kolegy. Já bych se velmi rád, a to skutečně obšírně, vyjádřil k celému spisu Krakatice, tak aby kolegyně a kolegové věděli, čeho se to týká. Aby věděli, že ten policista, který nemá důvěru v inspekci policie, toho tehdejší inspekce ministra vnitra, ještě pana kolegy Bublana, chtěla trestně stíhat. Takže jestli nedůvěra, tak by měla být adresována vůči někomu úplně jinému. Ale v 15.15 mi bude volat paní britská ministryně Jacqui Smith kvůli velmi důležité věci související s volbou ředitele Europolu a já nemohu odložit ten telefon, tak jsem chtěl poprosit, zdali by do 15.20 Poslanecká sněmovna mohla přerušit své jednání, tak abych mohl absolvovat tento důležitý telefonát, abychom poté mohli pokračovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Věřím, že rozhodně Sněmovna vyhoví této vaší žádosti, a jestli proti tomu není námitek, přeruším jednání do 15.20 hodin. Je proti tomu námitek - pane poslanče Sobotko, můžete vznést námitku proti postupu předsedajícího.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vznáším námitku, já se domnívám, že o takové věci by měla Poslanecká sněmovna rozhodnout hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře, vznášíte tedy námitku proti postupu předsedající, která chtěla vyhovět žádosti ministra vnitra České republiky.

 

O této námitce proti mému postupu rozhodneme bezprostředně, a to v hlasování s pořadovým číslem 277, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 141 poslankyň a poslanců pro námitku 64, proti 57. Námitka nebyla přijata a já vyhlašuji pauzu do 15.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP