(9.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu původního znění tohoto návrhu zákona, protože všechny pozměňovací návrhy tu situaci spíše komplikují a kromě legislativně technických poznámek ji neřeší. To, co obhajoval kolega Babor, je obhajoba oponentní zprávy menšiny poslanců výboru, takže vidíte, že tento návrh nezískal podporu ani ve výboru pro veřejnou správu, a hrozba zahlcení soudů je oprávněná, takže souhlasím naprosto s panem kolegou Křečkem.

Návrh pana kolegy Křečka je návrh, který paradoxně, protože mění koeficienty, nebo stanoví pevně koeficienty navyšování nájemného, může vést k tomu, že to nájemné nebude dosaženo v nižších hodnotách, ale naopak ve vyšších hodnotách. Takže jde to opět proti smyslu toho zákona.

Ptám se na závěrečná slova. Nejdřív pan zástupce navrhovatelů pan poslanec Carbol, prosím, pane poslanče.Ještě jednou vás prosím o podporu a děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Zdeňka Horníková, zpravodajka výboru pro regionální rozvoj. Prosím.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké dopoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych velmi stručně jako zpravodaj shrnula, o jakém tisku a o čem budeme hlasovat. Tisk má číslo 728, pozměňovací návrhy byly rozdány v tisku 728/3.

Já myslím, že mi odpustíte, když se zhruba ve dvou minutách vrátím do včerejšího dne, kdy jsme projednávali vládní návrhy na řešení krize, a tam v části 20 - a já už jsem nechtěla vystupovat, protože všem vám se chtělo jít domů - samotná vláda se zabývá zákonem 107, zabývá se úpravou nájemného, ale musím bohužel konstatovat, že všechny návrhy, tak jak byly předloženy do tohoto tisku, jsou řádově - o jeden dva řády - lepší, než byly návrhy, které předkládá vláda. Protože vláda například zavádí do svého návrhu naprosto nejasné pojmy - maximální hodnota měsíčního nájemného. Tato předložená novela nemá vůbec žádnou koncepci. Je naprosto v rozporu se zákonem č. 107, a proto doporučuji, abychom se touto materií zabývali velmi vážně a nepočítali, že tuto problematiku budeme řešit v opatřeních vlády v krizovém balíčku. Tolik si dovoluji vsuvku.

A teď se vracím už přímo k projednávanému materiálu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, jestli potom řeknete návrh na hlasování, tak až poté, kdy se vyjádří zpravodaj menšiny výboru, abychom dodrželi proceduru.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Určitě, pane předsedající. Já si teď dovolím jenom závěrečnou zprávu zpravodaje, která už se bude týkat přednesených návrhů výboru a druhého čtení, a po ukončení diskuse všech, kteří budou chtít vystupovat, přednesu návrh. (Předsedající souhlasí.)

Takže já bych si teď jenom dovolila pozastavit se nad pozměňovacími návrhy, které padly, protože pak už je při hlasování nebudu zdůvodňovat.

Výbor pro veřejnou správu přijal jediný pozměňující návrh, byl to návrh legislativně technický, upravující původní návrh pana poslance Kvapila a kolegů. Tady si dovolím připomenout, o čem bychom měli hlasovat.

Zákon 107 byl přijat v roce 2006. Byl přijat vládou sociální demokracie a určoval postup při úpravě nájemného, kde cílem tohoto zákona mělo být, abychom v rámci možností sjednotili výše nájemného mezi nájemným volným, tržním a regulovaným a dostali se na výši nájemného v místě a čase obvyklého. Tehdy Sněmovna zvolila období čtyřleté a navyšování nájemného rozdělila do tohoto čtyřletého období. Protože ale život přináší změny a protože se nacházíme v době hospodářsko-ekonomické recese a protože se nám zvyšuje nezaměstnanost v naší zemi, protože sociální podmínky některých rodin jsou horší, proto přichází návrh pana Kvapila, který říká: V roce 2012 bude úplně stejný stav jako na konci roku 2010, jenom ten nárůst nájemného, který by přišel v posledním roce, v roce 2010, což by bylo poměrně vysoké skokové nájemné, my teď rozdělujeme na tři roky, na rok 2010, 2011, 2012. Konečný výsledek je ale úplně stejný jako v roce 2010, čili je to určitá možnost a nabídka pro sociálně slabší rodiny, aby se se zvýšeným nájemným dokázaly vyrovnat.

Paní kolegyně Halíková navrhuje dvě řešení, která jsou podobná. Nicméně musím říci, že tato řešení jednoznačně znevýhodňují postavení pronajímatelů a hovoří o podmínkách při výměně bytů, které si myslím, že jsou možná až na hranici ústavnosti. Myslím si, že tento návrh není úplně v pořádku.

Druhý návrh je návrh kolegy Babora, který se liší od původního návrhu tím, že končí regulaci okamžitě. Končí ji ke konci tohoto roku, to znamená k 31. 12. 2009, a říká, pokud bude nějaký spor, budou ho řešit soudy. Správně tady říkal pan poslanec, že až skončí zákon 107, což je zvláštní zákon, zvláštní předpis, měla by nastat zcela standardní situace a nájemní vztahy by měly být řešeny občanskoprávním vztahem, to znamená podle občanského zákoníku. A tady se dostávám k tomu, co bych chtěla velice zdůraznit. Jsem si jasně vědoma, že pokud přijmeme novelu zákona č. 107, nezbytně nutně musíme přijmout kvalitní a ucelenou novelu občanského zákoníku, která bude na principu rovnosti vlastník-nájemník, která bude jasně hovořit o tom, jak se budou uzavírat nájemní vztahy, ale která bude také řešit problémy, které jsou dnes řešeny velmi špatně a žádný z těchto návrhů je neřeší. To je třeba otázka výměny bytů, otázka evidence dalších osob v nájemních bytech atd. Proto se přimlouvám, aby občanský zákoník jako velmi důležitá norma byl řešen samostatně, v samostatné novele občanského zákoníku.

Poslední návrh, který bude předložen, je návrh pod písmenem C pana kolegy Křečka, kde pan kolega Křeček souhlasí ve svém návrhu v principu s tím, prodloužit na tři roky, jenom určuje jiný výpočet nájemného v těch třech letech. Kdo si udělal propočty, došel k závěrům a zjistil, které propočty mu vyhovují více. Jinak pan kolega přečetl legislativně technické úpravy ke svému návrhu a myslím, že o těch budeme hlasovat až v průběhu samotného hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Nyní se slova ujme se závěrečným slovem zpravodaj menšiny výboru pan poslanec Babor. Prosím.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já se přihlašuji jako zpravodaj k oponentní zprávě menšiny výboru a logiku za mě prakticky řekla dobře paní kolegyně Horníková. Akorát s ní nesouhlasím v jednom, že řekla, že vytváříme jakousi nerovnost. Ne. My vytváříme po ukončení platnosti rovnost mezi pronajímateli i nájemníkem. Co se týká ukončení platnosti nebo toho, že navrhujeme změnu občanského zákoníku, já v tom nevidím nic špatného, neboť i zákon č. 107 obsahoval část změny občanského zákoníku. Takže jenom tolik k této oponentní zprávě.

Jinak co se týká hlasování, to nechám, pane místopředsedo, na hlavní zpravodajce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Teď žádám zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování se k nim vyjádřila, stejně jako zástupce navrhovatelů. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP