(10.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Nejprve rozhodneme o pozměňovacím návrhu, který v příslušném sněmovním tisku máme pod písmenem A, tedy o návrhu obsaženém v usnesení hospodářského výboru.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 201 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh 151, proti nikdo.

 

Nyní můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., podle sněmovního tisku 604, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanovisko pana ministra předpokládám souhlasné, stanovisko pana zpravodaje také souhlasné. Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 202 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh 154, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Dámy a pánové, velmi děkuji. Budu se těšit příští týden na mimořádné schůzi při projednávání otázky privatizace Letiště Ruzyně. Ještě jednou děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Přikročíme k projednávání bodu

91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb.,
o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 649/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujme ministr financí pan Miroslav Kalousek a taktéž zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Červenka. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 649/2.

Otevírám rozpravu a prosím o úvodní vystoupení ministra financí, pana Miroslava Kalouska. Máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Jedná se o kompetenční novelu, která byla výrazně zesílena pozměňujícím návrhem rozpočtového výboru. Je na místě si uvědomit, že tento návrh oslabí rozhodovací pravomoci Ministerstva financí ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jistou nevýhodou přijetí tohoto pozměňujícího návrhu je oslabení brzd a pojistek, které jsou uplatněny při schvalování majetkových doložek. Výraznou výhodou tohoto pozměňujícího návrhu na straně druhé je urychlení převodu státního majetku, které při potřebě schvalování majetkových doložek je někdy brzděno měrou, která vyvolává kritiku v obcích, krajích i nestátních subjektech.

Pro mne jako pro ministra financí je to win-win, ponechávám proto přijetí tohoto pozměňujícího návrhu na vůli Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Kdo další si přeje vystoupit v obecné rozpravě? Pan poslanec Braný, poté pan zpravodaj. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, vážená vládo, pan ministr tady sdělil to, v čem já mám trochu nejasno, to znamená jestli podpořit dnes pozměňovací návrh, který je v usnesení rozpočtového výboru a nositelem je kolega Suchánek, a ten zpravidla nosí věci promyšlené do rozpočtového výboru, nebo se držet tisku 661, který jsme projednávali ve středu. Pan ministr už sdělil, že návrh z rozpočtového výboru je širší, takže jestli jsem to správně pochopil, budeme dnes při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu z rozpočtového výboru hlasovat o tom, kdo chce oslabit pana ministra a jeho resort a kdo chce urychlit převody majetku. To je to rozhodování a asi se nebude pan ministr zlobit, když doporučím klubu KSČM jeho oslabení. Myslím si, že po úterku to už unese.

Druhá poznámka. Materiál řeší převody budov a majetku, třeba je tam budova ÚV SSM, takový největší majetek, který tento zákon převádí úřadu a některým dalším, takže věřím tomu, že i pomocí toho pozměňovacího návrhu opravdu dojde k urychlení řešení majetkových dispozic, které jsou, a zároveň že ušetříme minimálně těch sedm a více milionů z rozpočtu Ministerstva financí, co za ně bude řešit úřad.

Tolik k tomu a už ani nechci odpověď. Jen jsem si to chtěl ujasnit. Byl bych jiného názoru, tak samozřejmě rád přijmu reakci pana ministra. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Prosím zpravodaje, pana kolegu Červenku. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl legislativně technickou opravu v pozměňovacím návrhu ke sněmovnímu tisku 649 předneseném ve druhém čtení, a to: V bodu 1 pozměňovacího návrhu se slova "dnem účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "dnem 1. července 2009". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Kdo další si přeje vystoupit v této rozpravě? Nikdo. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Doporučuji, dámy a pánové, hlasování ve čtyřech krocích, a to:

1. Hlasování o legislativně technické opravě v pozměňovacím návrhu pod bodem B.

2. Hlasování o pozměňovacím návrhu pod bodem A, návrh rozpočtového výboru.

3. Hlasování o upraveném bodu B.

4. Hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Má někdo námitky proti takto přednesené proceduře? Není tomu tak. Pane zpravodaji, přednášejte nám jednotlivé návrhy. Před hlasováním se dotážeme pana ministra i vás na vaše stanoviska.

 

Poslanec Petr Červenka: Hlasujeme nyní o legislativně technické opravě bodu B. (Ministr i zpravodaj stanovisko souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane zpravodaji, děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 203 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 147, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Petr Červenka: Hlasujeme o bodu A, o návrhu rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře?

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vůle Sněmovny budiž svatá.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Pane zpravodaji? (Stanovisko zpravodaje je souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 204 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 140, proti 1. I tento návrh byl schválen.

 

Prosím o další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Červenka: Hlasujeme o upraveném bodu B. (Stanovisko ministra i zpravodaje je souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 205 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 146, proti nikdo. I s tímto návrhem jsme vyslovili souhlas.

 

O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 649, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP