(10.30 hodin)

 

Poslanec Václav Snopek: Nyní budeme hlasovat ve třetím kroku a jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Břetislava Petra pod bodem C1, 2.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Promiňte, prosím. Variantu B hlasovat nebudeme? (Hlas mimo mikrofon: Nelze.) Nelze, děkuji. Omlouvám se.

Takže pozměňovací návrhy pana poslance Petra pod bodem C. Vaše stanovisko, pane ministře? (Bohužel kladné.) Pane zpravodaji? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 196. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 147, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Pane zpravodaji, to byly všechny pozměňovací návrhy, o kterých jsme mohli rozhodnout. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku. Předneste nám, prosím, usnesení. Respektive usnesení je jednoduché: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 548, ve znění právě schválených pozměňovacích návrhů.

Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Pana zpravodaje? (Kladné.) Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 197. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 156, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

88.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
273/1996 Sb., o působnosti
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 591/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů již zaujal ministr průmyslu a obchodu pan Martin Říman. Prosím tedy i zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jaroslava Plachého. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 591/2.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí předkladatel pan ministr Martin Říman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. K této novele byly předloženy dva pozměňovací návrhy. První z nich, týkající se zajímavého tématu, které tady bylo bohatě diskutováno v průběhu projednávání, a to zda Úřad na ochranu hospodářské soutěže má mít dva nebo tři místopředsedy. Vládní novela vzhledem ke struktuře úřadu navrhovala tři, je zde pozměňovací návrh na ponechání stávajícího stavu, to znamená dvou místopředsedů. Vzhledem k tomu, že v současné době se tak jako tak připravuje komplexní přepracování řídící struktury ÚHOSu, tak si myslím, že je to nakonec jedno.

Závažnější je druhý pozměňovací návrh, který se týká zavedení nové pravomoci úřadu k orgánům veřejné moci v podstatě z hlediska regulace veřejné podpory, což dost dobře nejde, neboť to jsou věci, které přísluší Evropské komisi. A navíc by se patrně jednalo v tomto případě o zásah protiústavní do státní správy, do územní samosprávy, takže tady s tím nelze souhlasit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Kdo další si přeje vystoupit v rozpravě? Nikdo. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil taktéž pan ministr. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl proceduru našeho hlasování, která bude tentokrát opravdu velmi jednoduchá. Máme tam dvě skupiny pozměňovacích návrhů, které by mohly být hlasovány postupně jedním hlasováním, a na závěr třetí hlasování by mělo být o zákonu jako o celku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Má někdo námitky proti této logické a jednoduché proceduře? Není tomu tak.

Můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. (Gonguje.) Vážený pane zpravodaji, jako první budeme hlasovat o návrhu...?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Pod písmenem A, což jsou pozměňovací návrhy v usnesení hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vaše stanovisko, pane ministře? (Souhlasné.) A vaše, pane zpravodaji? (Také souhlasné.) Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 198. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 3. Návrh byl schválen.

 

Další, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem B, které bychom mohli hlasovat jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Stanovisko pana ministra? (Záporné.) Pana zpravodaje? (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 199. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh 31, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přečtu vám usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 591, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Pane ministře, vaše stanovisko? (Souhlasné.) Pane zpravodaji? (Souhlasné stanovisko.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 200 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 4. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přistoupíme k projednávání bodu 90, kterým je

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi
využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých
dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 
296/2007 Sb.
/sněmovní tisk 604/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů setrvá ministr průmyslu a obchodu pan Martin Říman a k němu se připojí zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Zdeněk Lhota. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 604/2.

Otevírám rozpravu, v které jako první vystoupí ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Já vystupuji jenom proto, abych oznámil, že při projednávání tohoto zákona se stal malý zázrak, neboť k této novele nebyl podán žádný pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Do rozpravy se nikdo nehlásí. I role pana zpravodaje je velice snadná. Vážený pane zpravodaji, předneste nám, prosím, návrh procedury.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, milé dámy, vážení pánové, jak předeslal pan ministr, čeká nás skutečně jednoduchá bezproblémová hlasovací procedura. Nicméně jedno upřesnění. Jeden drobný pozměňovací návrh přece jenom podán byl, a to konkrétně hospodářským výborem. Jedná se vysloveně o legislativně technická drobná zpřesnění.

Takže hlasovací procedura - můžeme hlasovat ve dvou krocích. Prvním krokem je hlasování právě o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru. V druhém kroku můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP