(Jednání pokračovalo v 9.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahájíme projednávání bodu

18.
Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 
484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl poslanec Petr Pleva. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, protože venku čeká guvernér České národní banky, nebudu zdržovat. Myslím, že vše podstatné zaznělo již v prvním čtení. Velmi podrobnou rozpravu jsme vedli jak ve výboru, tak v komisi, takže doufám, že tento zákon bude propuštěn do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení výboru a stálé komise vám byla rozdána jako sněmovní tisky 552/2 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zároveň zpravodaj stálé komise pan poslanec Zbyněk Novotný. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, tímto děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás jako zpravodaj seznámil s usnesením, které bylo přijato na jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na zasedání dne 25. února. Bylo přijato jako usnesení číslo 163 k poslaneckému návrhu zákona, sněmovní tisk 552.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění poslance Plevy, zpravodajské zprávě mé a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s poslaneckým návrhem zákona, sněmovní tisk 552.

2. Pověřuje předsedu, poslance Waltra Bartoše, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

3. Pověřuje zpravodaje výboru, tedy mne, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Sněmovny, což činím.

4. Opět pověřuje mne jako zpravodaje, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik zpravodajská zpráva jako zpravodaje za výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jelikož jsem zároveň zpravodajem stálé komise pro sdělovací prostředky, přejdu ke zpravodajské zprávě z této komise, která zasedala 26. 2. a přijala usnesení pod číslem 30 v témže znění, jaké přijal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které jsem přednesl v této chvíli.

Tolik moje zpravodajská zpráva. Ještě pro doplnění - tyto pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisky 552/3 za výbor a 552/4 za komisi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ani nyní si nikdo nepřeje využít své možnosti a přihlásit se do této rozpravy. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan kolega Plachý a pan kolega Pleva. Pane poslanče Plevo, chcete využít svého přednostního práva předkladatele? Je tomu tak.

 

Poslanec Petr Pleva: Já velmi krátce přečtu pozměňovací návrhy. První je k usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 163 a zní:

V bodě 10 článek II Přechodná ustanovení se vkládají nové body 7 a 8, které znějí:

"7. Rada rozhodne o odebrání transformační licence, pokud provozovatel vysílání opakovaně poruší svůj písemný závazek podle bodu 1 nebo neukončí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle usnesení vlády.

8. Programové licenční podmínky provozovatelů vysílání s licencí platné před účinností tohoto zákona, které umožňují provozovatelům vysílání s licencí přebírat program nebo části programu od provozovatele vysílání ze zákona, nejsou tímto zákonem dotčeny."

Další pozměňovací návrh k samotnému tisku 552 a zní: V bodě 6 § 21 odst. 8 se slova "podílem na hlasovacích právech" nahrazují slovy "majetkovou účastí".

K části druhé - za bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní: "2. V § 4 odst. 7 zní: (7) Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedy a odvolává je."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a požádám pana poslance Plachého, aby přednesl svůj pozměňovací návrh. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych zvedl své pozměňovací návrhy k tisku 552, které byly rozdány na vaše stoly. Doporučuji vaší pozornosti důvodovou zprávu, ze které si dovolím zdůraznit několik skutečností.

Předložený návrh umožňuje provozovatelům celoplošného televizního a rozhlasového vysílání prostřednictvím regionální mutace, takzvaného odpojování, působit zároveň jako regionální vysílací stanice a získat tak dominantní postavení na trhu s reklamním časem. Změnou podmínek na trhu vysílání se výrazně naruší dosavadní podmínky hospodářské soutěže, a to ve prospěch celoplošných provozovatelů vysílání.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP