(10.40 hodin)

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, pokud mohu, tak jelikož pan ministr není přítomen, bylo by korektní, kdyby proběhl návrh na přerušení jednání tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Souhlasím s tím. Přivolám z prostor blízkých všechny kolegy a kolegyně, kteří si přejí tohoto hlasování účastnit. Současně vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Ještě jednou prosím nově příchozí, aby se zaregistrovali, neb jsem vás všechny před tímto hlasováním odhlásila. Počkám, až se počet přihlašovaných ustálí a zahájím hlasování.

 

Bude to hlasování s pořadovým číslem 172, ve kterém rozhodneme o návrhu pana poslance Jana Klase na přerušení projednávání odpovědi na jeho interpelaci do doby přítomnosti ministra životního prostředí. Domnívám se, že mohu zahájit hlasování, a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem na přerušení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 175 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti 1. Návrh na přerušení této interpelace byl schválen.

 

Nyní přikročíme k projednávání další interpelace. Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas odpověděl na interpelaci poslance Ivana Ohlídala ve věci snížení dotací pro poskytovatele sociálních služeb ve státním rozpočtu pro rok 2009. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 750. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Ohlídal. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve zopakuji některá základní data týkající se mé interpelace.

Zákon o státním rozpočtu na rok 2009 vyčlenil na dotace k zajištění základních činností při poskytování sociálních služeb finanční prostředky ve výši 4,7 mld. korun, což je zhruba o 2,2 mld. korun méně než v loňském roce. Samozřejmě tato situace byla velmi neblahá pro všechny poskytovatele těchto služeb, což se projevilo tím, že začátkem tohoto roku někteří z nich začali uvažovat o tom, že některé své služby omezí, nebo je dokonce vypustí. I ministerstvo si v této chvíli uvědomilo vážnost situace, a proto ze svých rezerv navýšilo tuto příslušnou rozpočtovou kapitolu o 1,5 mld. korun, to znamená, že stále oproti loňsku chybělo na tyto dotace 0,7 mld. korun. Situace je ještě komplikovanější, protože reálné požadavky na zajištění těchto služeb na rok 2009 byly vyšší než v loňském roce, takže reálný deficit pro rok 2009 není 0,7 mld. korun, ale jak se ukazuje podle různých odhadů, asi 1,4 mld. korun. To vede samozřejmě k neustálým a trvajícím potížím pro poskytovatele těchto sociálních služeb, kde jim třeba chybějí peníze na mzdy i na samotnou činnost, takže situace se de facto příliš ve srovnání s počátkem tohoto roku v tomto směru nezměnila a nezlepšila, samozřejmě.

Ve své interpelaci, pane ministře, píšete, že tuto situaci si ministerstvo uvědomuje a že ale je přesvědčeno, že tato nepříjemná současná situace se musí řešit tak, že se výrazněji do financování těchto činností zapojí rozpočty územních samospráv, a dokonce píšete, že se musí více zapojit i uživatelé těchto služeb z vlastních příjmů. Především bych si všiml té druhé záležitosti. Uživatelé těchto služeb samozřejmě jsou většinou v dosti špatné situaci už i v současné době. Kdyby si měli dokonce ještě připlácet více na zajištění služeb, které nutně potřebují k zajištění svých standardních životních potřeb, s tímto vaším názorem prostě nemohu souhlasit. S čím také nemohu souhlasit, je to, že vy říkáte, svým způsobem oprávněně, že do financování na dotace na tyto služby by se měly zapojit i kraje, krajské samosprávy. Ovšem tady se nabízí otázka, proč tak ministerstvo a vláda nepostupovaly loni a předloni, kdy po krajích nechtěly žádné dofinancování. Jak víme, v minulém roce i v předminulém roce v čele krajů stáli většinou představitelé ODS. Teď se situace změnila, takže já v tom cítím trošku - teď stojí v čele všude kromě Prahy sociální demokracie a v tom kroku ministerstva vidím i jakýsi politický podtext. Navíc údajně i pro rok 2009 Praha dostala tyto dotace na zajištění těch základních sociálních služeb od ministerstva v rámci rozpočtu v plné výši. Praha údajně nemusí dofinancovávat jako ostatní kraje.

Takže pane ministře, já bych byl rád, kdybyste reagoval na tyto mé výtky a případně na ně nějakým způsobem rozumně odpověděl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Kdo si další přeje vystoupit v této rozpravě? Pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych vás pouze upozornila, plánujete-li, že vaše řeč bude delší než 15 minut, budu muset v 11 hodin tuto řeč přerušit. Považovala bych to za velmi nezdvořilé. Máte-li tedy připravenu půlhodinovou řeč, ukončila bych, respektive přerušila projednávání této interpelace již nyní. Ale pan ministr vypadá, že se vejde do limitu, a já vám za to velice děkuji a uděluji vám slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, moje řeč bude trvat 12 a půl minuty. Já bych v prvé řadě chtěl poděkovat panu poslanci Ohlídalovi za korektní přístup k této problematice, protože to je věc, která se týká statisíců našich spoluobčanů, a myslím si, že by měl být náš společný zájem pokusit se nalézt širší politický konsensus nad dlouhodobým systémem financování sociálních služeb. Sociální služby se dotýkají lidí, kteří jsou závislí na pomoci jiných osob. Jsou to ti nejpotřebnější z potřebných, když bych použil této definice. A myslím si, že by bylo chybou, kdyby se stali předmětem nějakého politického, stranického střetu nebo rvačky. Bylo by to nevkusné a myslím si, že i ve stávající vyhrocené politické situaci bychom se měli vyvarovat toho, abychom si z nich dělali rukojmí v nějakém politickém střetu. Takže já musím velmi ocenit věcný a korektní tón, který zazněl v interpelacích i v té vyjádřené nespokojenosti. Musím podotknout, že bych přivítal, když by se stejně věcný a korektní tón, byť nesouhlasný, ozýval i od některých hejtmanů z řad ČSSD. Musím říci, že s řadou z nich je možné o této věci jednat velmi seriózně i velmi seriózně spolu nesouhlasit, ale zůstává to na rovině věcného řešení. Bohužel jsou tací, se kterými se věcná diskuse v této věci hledá velmi obtížně.

Já bych chtěl také velice jednoznačně zdůraznit to, co tady řekl pan poslanec Ohlídal, a sice to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nesnížilo objem dotací. To tady správně a korektně zaznělo. Návrh státního rozpočtu, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou, vyčlenil Ministerstvu práce a sociálních věcí na tuto položku 4,7 mld korun, čili to nebyla žádné svévole Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo dokonce ministra, že by nějakým škodolibým způsobem snížil tento objem dotací. Abych tady hned z počátku utnul nějakou debatu o stranickém podtextu tohoto rozhodnutí, tak bych chtěl připomenout, že návrh státního rozpočtu byl předložen do Sněmovny 30. září loňského roku, čili v době, kdy s výjimkou jednoho hejtmana všichni hejtmani byli za Občanskou demokratickou stranu. Čili já bych chtěl tímto poměrně jasným faktem dokumentovat to, že to žádný podobný stranický podtext nemělo.

Ten důvod vedle napjatosti státního rozpočtu, který vedl vládu k tomu, že se mě ji nepodařilo přesvědčit, to tady korektně říkám, aby ten objem byl vyšší, byl poměrně logický a argumentačně těžko vyvratitelný.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP