(18.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat podle schváleného programu schůze. Pokračujeme bodem číslo 57. Pan ministr financí tady ovšem není v roli ministra financí, ale v roli navrhovatele, a to v roli navrhovatele novely zákona.

57.
Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 660/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 660/1. Prosím, aby předtím, než pan ministr uvede jako poslanec svůj návrh, u stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bohuslav Sobotka.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Pane předsedající, já se omlouvám Poslanecké sněmovně, že jsme zcela výjimečně využil (Z lavice napravo: Cha!) - zcela výjimečně jsem využil možnost předložení poslaneckého návrhu, a to z časových důvodů, protože jsem chtěl co nejrychleji na základě nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu zpřesnit zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky.

Jedná se zhruba o tři oblasti. Tou první oblastí je pojmologie, kdy skutečně pod pojmem rozpočtové opatření chceme zahrnout všechny změny, ke kterým se při rozpočtových změnách dochází, a chceme je tedy podřídit stejnému režimu. Tou druhou oblastí je povinnost vázat výdaje těch represivních orgánů, které si plánují také příjem z pokut, protože bohužel často docházelo k tomu, že represivní orgány si naplánovaly velké příjmy z pokut a pak je buď nenaplnily a jejich deficit byl větší, anebo ještě hůře, aby nemusely mít větší deficit, tak se snažily za každou cenu příjem pokut naplnit, což zcela určitě není smyslem sankčních mechanismů. Jinými slovy povinnost vázat výdaje. A třetí oblast souvisí rovněž s pokutami a to souvisí s tím, když orgán, který je oprávněn uložit pokutu, například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je po vleklých soudních sporech odsouzen k tomu, aby tu pokutu vrátil. Může se jednat o několik desítek milionů a umístit to jako povinnost výdajů organizační složky státu znamená v podstatě ohrozit její chod. Touto novelou se navrhuje možnost tyto pokuty, které jsou justicí uloženy k vrácení, vracet nikoliv z výdajové, ale z příjmové strany bilance státního rozpočtu.

Je to samozřejmě na diskusi, ale je to řešení, které je čisté, a já si ho dovoluji proto Poslanecké sněmovně navrhnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já se domnívám, že pan ministr mi do značné míry usnadnil roli, neboť popsal velmi přesně základní parametry této novely. Domnívám se, že nic nebrání tomu, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona poslala do dalšího projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za úspornou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa k tomuto bodu. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat tedy pouze návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhuje přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím.

 

Rozhodneme tedy pouze o přikázání rozpočtovému výboru, a to v hlasování číslo 161, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro takové přikázání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 161. Z přítomných 134 poslanců pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu. Končím bod číslo 57.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

58.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 661/ - prvé čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Václav Votava, který je zpravodajem pro prvé čtení. Konstatuji, že z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že je to poslední bod maratonu prvních čtení, dovolte, abych poděkoval Poslanecké sněmovně za prvé za to, že mi umožnila přednést to v jednom bloku, za druhé za vlídné zacházení během projednávání všech předloh.

Tedy dovolte, abych řekl, že tento poslední bod se týká novely zákona o majetku státu, jejímž záměrem je zjednodušit převod vybraného majetku státu do vlastnictví nestátních subjektů. To znamená to, co dělá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a musí schvalovat majetkovou doložkou Ministerstvo financí. Děláme významnou redukci. S výjimkou lukrativního majetku v krajských městech by tu schvalovací doložku drtivá většina majetků nepotřebovala, neboť Úřad pro zastupování státu je vybaven dostatečnou právní erudicí a kompetencí a já nechci zvyšovat kapacitu Ministerstva financí. A majetkový odbor je evidentně úzkým hrdlem rychlosti těchto převodů. To znamená tohle je způsob, jak převody udělat co nejrychlejší. Zejména se jedná o převody na města, kraje, ale pochopitelně i prodeje privátním subjektům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ano, to byl čtrnáctý pevně zařazený bod na dnešní odpolední jednání.

Požádám pana zpravodaje pana poslance Václava Votavu, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vypořádal se svou zpravodajskou povinností. Vypořádám se s ní velice rychle, protože pan ministr v podstatě řekl vše podstatné. Jedná se o technickou normu a já myslím, že není třeba k tomu co dodávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Václavu Votavovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Petr Braný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jenom bych k tomuto tisku 661 chtěl podotknout, že samozřejmě souhlasím s tím, co zde bylo řečeno, že je to snaha určitým způsobem zrychlit některé věci s převodem majetku. Ale chtěl bych upozornit Sněmovnu, že jsme projednali tisk 649, to bylo, když jsme převáděli bývalou budovu ÚV SSM a některé další na úřad, a komplexním pozměňovákem kolegy Suchánka jsme do toho implementovali tento tisk a to je schváleno. Takže teď je to jenom takové jistící, že tento tisk, kdyby nebylo tamto přijato, jak říká pan ministr, tak tu máme ještě tento tisk. Takže nejsme v kolizi, ale v překrytí v podstatě dvou stejných zásad nebo norem, které jsou v tisku 661, ale byly rozpočtovým výborem, pozměňovacím návrhem kolegy Suchánka, přijaty do tisku 649.

Takže tolik k tomu. Jinak nemám žádné - hovořil jsem o tom, když byl tisk 649 projednáván, že to je věcí kontrolního výboru. Ten se tím určitě zaobírá, jak je to z hlediska průhlednosti. A pravdou je, že ten tisk 649 nejenom urychluje některé věci, ale zároveň i snížil náročnost. Asi sedm milionů pan ministr ušetřil správou majetků, které předal. Jistě těch sedm milionů bude dobře investovat v nastávajícím období. Tolik z mé strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Branému. V rozpravě pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ano, děkuji za tu připomínku, pane poslanče. Já jsem si toho samozřejmě vědom. Dokonce si troufnu říct, že komplexní pozměňovací návrh pana poslance Suchánka, který byl projednán ve druhém čtení, je ještě širší. Tady přece jen je poněkud přísnější pohled Ministerstva financí na majetek v krajských městech. A pozměňující návrh poslance Suchánka jde ještě dál a já se tomu v podstatě nebráním, protože systémové to je. Ale já nevím, jestli ten zákon, který je ve třetím čtení, bude přijat v Poslanecké sněmovně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP