(17.40 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek V takovém případě mi dovolte, abych pana kolegu zastoupil a doplnil, že čistě z legislativně technických důvodů je k tomuto návrhu připojena rovněž novela kompetenčního zákona v oblasti Ministerstva vnitra a ta má za cíl vytvoření zákonného podkladu k provozování informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci. Ten projekt je připraven, ale provozovat ho lze pouze na základě právní úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí. Nyní můžeme přistoupit ke zpravodajské zprávě. Požádám pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Michala Doktora, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu v prvém čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Kolegyně a kolegové, pohlédnete-li na číslo sněmovního tisku, který právě projednáváme, tedy číslo 505, pak je vám zjevný časový nesoulad, resp. prodlení, v němž jsme při projednávání této věci. Pan ministr financí ve svém vystoupení naprosto správně uvedl, že rozpočtový výbor tento sněmovní tisk již projednal na svém řádném jednání, tedy je přijato i usnesení, které definuje okruh pozměňovacích návrhů, které se vypořádávají v té první části, která se týká kompetencí České národní banky při přípravě jednotné měny euro, s těmi definičními potížemi, resp. s nedostatky, které jsme odhalili při projednávání tohoto sněmovního tisku.

Já jako zpravodaj shledávám jako správnou i tu úpravu, kterou okomentoval pan ministr financí za pana ministra vnitra. Přítomné pracovníky Ministerstva vnitra jsem trápil tím, aby předložili rozpočtovému výboru zdůvodnění, jak bylo možné zmíněný informační systém provozovat v minulosti bez tohoto zákonného oprávnění s odvoláním na jakési zvykové právo, a ujištění, že takto bylo počínáno od někdy šedesátých let minulého století. Prostě tato věc byla narovnána rozhodnutím této vlády a nadále už snad nebude natolik konfliktní, jak byla v minulosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa k této normě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Budeme se tedy zabývat pouze návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Například výbor pro bezpečnost, jestli nemá zájem? Nemá zájem.

 

Rozhodneme tedy o přikázání výboru rozpočtovému v hlasování pořadové číslo 159, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 159 z přítomných 145 pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že předložený návrh zákona jsme přikázali výboru rozpočtovému. Končím bod číslo 48.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem číslo 49. Tím je

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb.,
o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 515/ - prvé čtení

Požádám ještě před úvodním slovem, aby se u stolku zpravodajů opět přihlásil pan Petr Rafaj jako zpravodaj pro prvé čtení. A nyní už samostatně pan ministr financí se svým úvodním slovem z pověření vlády. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Opět dovolte, dámy a pánové, abych předložil víceméně technickou novelu, která se týká zákona o povinném značení lihu, tedy oněch registračních pásek. To jsou takové ty barevné cenné papírky, co rveme z těch uzávěrů po projevech některých kolegů.

Praktické zkušenosti s aplikací tohoto zákona potvrzují, že přispívají k boji proti daňovým únikům, nicméně praxe vyvolala potřebu upravit některá ustanovení, tak aby lépe odpovídala podmínkám. Jedná se zejména o nové a přesné vymezení pojmu "spotřebitelské balení", zpřesnění okruhu osob, na které se to vztahuje. Novela výrazně zjednodušuje způsob vracení a evidenci kontrolních pásek a příslušné sankce, které tento zákon obsahuje, harmonizuje s moderní novelou o správním trestání. To je asi ten hlavní obsah.

Legislativní rada vlády doporučila notifikovat tuto novelu v Evropské komisi. K notifikačnímu procesu došlo tak, že byl ukončen 3. 4. 2008. Nic tedy nebrání schválení této novely, o kterou prosím. Bude to ve prospěch zejména poctivých výrobců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí za úvodní slovo. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Rafaje, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, tak jak tady ministr financí už uvedl, jedná se opravdu o upřesnění stávajícího zákona, tak jak se v zákonu uvádí. Jedná se hlavně o to, že se vychází ze zkušeností. Já si třeba v případě těch pásek nemyslím, že se jedná o podstatné zjednodušení evidence, obávám se, že tím, jak se zjednodušuje nebo upravuje evidence, že může docházet také k nějaké manipulaci s těmito páskami. Já si myslím, že o tom je nutno dát právě na rozpočtovém výboru a v druhém čtení dosti velkou diskusi. Nemyslím si, že úprava velikosti spotřebních balení, tak jak je uvedena v novelizaci, že něco podstatného na tom změní, protože jestliže vypustíme, řekl bych, to větší balení, zůstanou nám tam stejně balení nad litr, dva litry a více, takže tam opět může docházet, tak jak to kritizovali celníci, k dolévání lihu, k úpravě a pod. Takže já si myslím, že tato úprava je na velkou diskusi a myslím si, že ta diskuse musí proběhnout ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní mám přihlášku pana poslance Petra Braného a pana poslance Bohuslava Sobotky. Jestli se, pane předsedo, hlásíte jako předseda klubu, dám vám přednost. Ne. V pořádku. V pořadí pan poslanec Petr Braný. Prosím.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, budu stručný. Pan ministr, podrobně i zpravodaj rozebrali obsah tohoto tisku. Já jenom tady musím říct, že se vláda zde pochlapila, když 4. prosince 2007 projednala tento tisk, 21. května minulého roku jsme ho obdrželi, ale až nyní jsme se k němu dostali. Je to vlastně zhodnocení určitých zkušeností z platného zákona z hlediska spotřebitelského balení lihu od 1. 7. 2005, co je v platnosti.

Já se zastavím jenom u jedné věci. Zcela nově se navrhuje odejmutí registrace u místně příslušného celního ředitelství pro výrobce, dovozce nebo provozovatele daňového skladu, který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození daně, pokud tato registrovaná osoba, to je výrobce, dovozce nebo provozovatel daňového skladu, po dobu devíti po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu, nebo přestala být držitelem povolení k provozování daňového skladu, nebo přestala být držitelem povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmínečného osvobození od spotřební daně z jiného členského státu, vydávaných podle zákona o spotřební dani. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že není zřejmý důvod k odejmutí této registrace pro ty osoby, které tři čtvrtě roku nekolkovaly žádné spotřebitelské balení lihu. Lze se jen dohadovat, že důvodem může být snaha značný počet registrovaných osob, které tuto činnost neprovádějí, snížit. Pokud bychom ale chápali tuto registraci jako svého druhu živnostenský list, pak jde možná o problematický návrh, který by jenom z důvodu nečinnosti devíti měsíců zrušil tuto registraci.

Tolik jenom k tomu. Jinak též doporučuji propustit návrh do dalšího čtení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP