(16.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Přistoupíme k hlasování. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 175 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že i tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a končím bod číslo 34.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat ve schváleném pořadu naší schůze. Dalším je bod 35. Ale ještě pan zpravodaj na závěr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Na začátku projednávání tohoto bodu bylo oznámeno, že vláda požaduje zkrácení lhůty pro projednávání o 40 dnů, jestli se dobře pamatuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: U 571. Aha. Ale to jsme neodhlasovali.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek To jsme neodhlasovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže to máme docela smůlu, protože...

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem odpovídal na dotaz pana poslance Braného, s tím, že to prostě nějak přežiji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem přesvědčen, že pokud výbor rozpočtový oba tisky projedná a požádá o zařazení dříve, nic nebrání Poslanecké sněmovně, aby tu lhůtu jaksi akceptovala dříve. Můžeme o tom rozhodnout na začátku druhé schůze. Záleží to skutečně na rozpočtovém výboru.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem otevřeně přiznal, že jsme ve skluzu projednávání, že máme upozornění z Evropské unie, že hrozí zahájení infringementu, nicméně nehrozí bezprostřední sankce. Za předpokladu, že uváží rozpočtový výbor a umožní zařazení na příští schůzi, budu rád. Pokud tak rozpočtový výbor nezváží, i tak to myslím přežijeme. Ale nedomnívám se, že to je zásadní problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane ministře, já to chápu, ale není v pravomoci předsedajícího vrátit se do ukončených bodů.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek To já ani nechci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže pokud to rozpočtový výbor na příští schůzi Poslanecké sněmovny, jistě nebude žádný důvod, aby téměř nekonfliktní návrh byl projednán.

 

Nyní se tedy budeme zabývat sněmovním tiskem 617 a tím je

35.
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
/sněmovní tisk 617/ - prvé čtení

Požádal bych pana zpravodaje pro prvé čtení poslance Ladislava Libého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. A konstatuji, že z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí pan Miroslav Kalousek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Již císař Augustus se rozhodl sečíst lidi ve své říši, proto se nám také Spasitel narodil v Betlémě. Stejný nápad mělo i socialistické Československo a každých deset let jsme sčítali. A stejný bohulibý zájem má i Evropský parlament a Rada, která svým nařízením 763 z roku 2008 upravila sčítání lidu pro členské země celé Evropské unie.

Dne 10. září 2008 vláda České republiky navrhla, aby se sčítání lidu v České republice odehrálo v roce 2011. Je to samozřejmě natolik rozsáhlá akce, že vyžaduje nemalé rozpočtové prostředky, zhruba 2,5 miliardy korun, a kontakt s jednotlivými obyvateli, takže nelze upravit jinak než příslušným zákonem.

Návrh tohoto zákona máte před sebou. Je zpracován tak, aby údaje odpovídaly nařízením Evropské unie a tím byly zcela kompatibilní s údaji ve všech zemích Evropské unie a současně aby byly plně využitelné pro široké spektrum všech uživatelů jak ve státní správě, samosprávě, vědě, výzkumu, podnikatelské sféře i občanské společnosti, která bádá, jak těm či oněm minoritám býti ku pomoci. Nezapomínáme ani na potřeby Organizace spojených národů a dalších mezinárodních subjektů.

Významná změna je možnost občana, obyvatele, vyplnit dotazník nejenom písemně, ale i elektronicky. A samozřejmě mimořádnou pozornost věnujeme otázce ochrany zájmů při dalším nakládání s individuálními údaji, takže je tam nejenom množství brzd a pojistek, které nakládají s těmito údaji diskrétně, ale také je tam tříletá skartovací lhůta, po které už se nikdo nedoví, jaké jste rasy, náboženství či sexuální orientace.

Dovolím si požádat o vlídné projednání a schválení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí za úvodní slovo a žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, již připravený pan poslanec Ladislav Libý. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Libý: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím si, že tento návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, tisk 617, není žádným konfliktním návrhem. Pan ministr víceméně stručně, ale výstižně popsal jeho obsah. Já bych jenom snad doplnil, že rozhodným okamžikem je stanovena půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března roku 2011. A bude prováděno tedy fyzické sčítání všech bytů, domů a osob v České republice v rozsahu vymezeném tímto zákonem.

V neposlední řadě bych ještě připomněl, že důvodem předložení do Poslanecké sněmovny je usnesení vlády České republiky ze září loňského roku a nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 763/2008 z 9. 7. téhož roku. Jenom zdůrazním, že nepřijetí zákona by znamenalo nedodržení mezinárodních závazků České republiky a porušení povinnosti dle výše jmenovaného nařízení Evropského parlamentu a Rady a s tím spojené riziko případných sankcí.

S ohledem na mezinárodní závazky i potřeby domácí veřejné správy i soukromého sektoru a další široké využití statistických dat doporučuji propustit vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 do druhého čtení a přikázat jej k projednávání rozpočtovému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa do této rozpravy. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova.

Budeme se tedy zabývat pouze návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Také nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 149, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 149. Z přítomných 175 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod 35.

 

Vidím, že pan ministr se už chystá k dalšímu vystoupení, protože otevírám bod

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 655/ - prvé čtení

Ještě než pan ministr začne hovořit z pověření vlády, požádám pana poslance Alfréda Michalíka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro prvé čtení.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Opět se jedná o evropskou normu, kde jsme opět v mírném skluzu.

Jak jistě víte, v asociační dohodě musí členské státy respektovat volný pohyb kapitálu. Pro otázku nemovitostí si Česká republika vyjednala dvě přechodná období.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP