(9.50 hodin)

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, průběh projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně odpovídá projednávání i na kontrolním výboru. My jsme požádali usnesením 252 předsedu o zařazení už 5. listopadu 2008 a od té doby je tento bod posouván.

My jsme totiž 5. listopadu konstatovali v usnesení číslo 251, že Ministerstvo pro místní rozvoj svou nečinností ohrožuje čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2007-2013.

Dále jsme konstatovali, že Ministerstvo pro místní rozvoj neplní usnesení vlády číslo 1008 ze dne 5. 9. 2007 k monitorovacímu systému fondů Evropské unie.

Dále jsme konstatovali, že přestože Ministerstvo pro místní rozvoj ví od roku 2004 o tom, že porušilo zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když nevyhlásilo na uzavření smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a společností ICL Česká republika, s. r. o, smlouvu o realizaci monitorovacího systému předstrukturálních a strukturálních fondů, veřejnou obchodní soutěž a tím způsobilo neplatnost této smlouvy a všech smluv navazujících a dosud tento stav nenapravilo, jak mu ukládalo právě to usnesení 1008 ze dne 5. 9. 2007.

Dále jsme konstatovali, že nejsou dosud odstraněna všechna zjištění konstatovaná auditem shody ze dne 4. 3. 2008.

Za další jsme konstatovali, že Ministerstvo pro místní rozvoj svou nečinností dostalo do situace, kdy se jeví pořízení monitorovacího systému v rozsahu, který Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, jako nereálné, neefektivní a z pohledu čerpání v rámci programového období 2007-2013 rizikové a že by tak tím Ministerstvo pro místní rozvoj mohlo porušovat zásadu péče správného hospodáře.

To bylo v období, kdy se uvažovalo o realizaci nového monitorovacího systému v řádu miliard korun. My jsme požádali tehdy toho 5. listopadu pana ministra o předložení analýz, na jejichž základě Ministerstvo pro místní rozvoj postupuje při realizaci zajištění monitorovacího systému, ekonomickou rozvahu pořízení a provozu monitorovacího systému, zajištění provozu stávajícího monitorovacího systému, harmonogram pro pořízení nového monitorovacího systému a souhlasné stanovisko všech řídících orgánů. Jak jsem už řekl, to bylo 5. listopadu. Ministerstvo slíbilo, že na příští jednání výboru, to znamená 13. listopadu, všechny tyto materiály předloží. 13. listopadu kontrolní výbor konstatoval, že ministr pro místní rozvoj nepředložil materiály dle usnesení kontrolního výboru číslo 251. Prostě nepředložili nám nic na příštím jednání výboru. Opakovaně jsme se monitorovacím systémem zabývali 21. ledna a tam kontrolní výbor musel přerušit projednávání, protože pan ministr, tehdy ještě pan ministr Čunek, se na jednání výboru vůbec nedostavil.

Musím konstatovat, že nový pan ministr na jednání kontrolního výboru dne 4. března 2009 přednesl informaci ministra pro místní rozvoj o aktuálním stavu monitorovacího systému a kontrolní výbor vzal tuto informaci na vědomí.

Tolik k průběhu projednávání této informace v kontrolním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane poslanče. Požádám vás současně, jestli byste se pro případ potřeby mohl stát v souladu s naším jednacím řádem, jeho § 57, zpravodajem této rozpravy.

Táži se, zda si v rozpravě přeje vystoupit další poslankyně či poslanec. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do této rozpravy není nikdo přihlášen, končím tedy rozpravu podrobnou. Žádný návrh usnesení nebyl předložen, končím tedy i projednávání tohoto bodu.

 

Přikročíme k bodu 140, je jím

 

140.
Informace předsedy vlády o stavu čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007-2013

 

Tento bod jsme začali projednávat 11. února na 48. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme hlasováním přerušili všeobecnou rozpravu a odročili jsme projednávání tohoto bodu do středy 18. února. Na 48. schůzi nebyl tento bod doprojednán, byl vyřazen.

Místo u stolku zpravodajů zaujal v zastoupení předsedy vlády pan ministr Cyril Svoboda a požádám ještě pana zpravodaje poslance Jiřího Petrů, zda by byl tak laskav a zaujal své místo. Pan ministr Svoboda svoji řeč již přednesl.

Zahajuji přerušenou všeobecnou rozpravu. Do této rozpravy máme dvě přihlášky - pana poslance Petra Krilla a pana poslance Radka Martínka, která ovšem propadá, neb pan kolega Martínek již není členem tohoto sboru. Táži se tedy pana poslance Petra Krilla, který bezpochyby nepočítal s tím, že tento přerušený bod bude právě nyní projednáván, takže do všeobecné rozpravy není k tomuto bodu přihlášen již nikdo.

Končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do této rozpravy nemám žádnou přihlášku, končím tedy rozpravu podrobnou. Nebyl přednesen žádný návrh usnesení, končíme i projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

126.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2007)
/sněmovní tisk 501/

 

Informace byla předložena. Hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednali a usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 501/1 a 501/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Zdeněk Lhota. Jste připraven, pane poslanče? Mám zde poznamenáno vaše jméno s tím, že nás budete informovat o jednání výboru a přednesete návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Usnesení hospodářského výboru vám dávám nyní k dispozici... Já zde mám poznámku, že místo pana poslance Melčáka nás bude informovat pan poslanec Lhota, takže tato poznámka bezpochyby není aktuální, platí původní, a žádám tedy pana poslance Melčáka. Děkuji vám, pane poslanče, a omlouvám se za nastalé zmatky.

 

Poslanec Miloš Melčák: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za udělení slova, paní místopředsedkyně. Na vysvětlenou, ta změna zpravodaje platila pro minulou schůzi, ale vzhledem k tomu, že se tyto body nedostaly na program, vrací se vlastně zpravodajství do původní podoby.

Právě jsme diskutovali u projednávání těchto čtyř následujících bodů, to znamená bodů 126, 127, 128 a 129, s kolegou zpravodajem z rozpočtového výboru a dospěli jsme k závěru, že by bylo možné tyto zprávy vzhledem k tomu, že ta usnesení se shodují a máte je ve sněmovních tiscích, schválit současně. Pokud, paní předsedající, k tomu dáte souhlas a nebude protest Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já si teď nejsem jista. Přejete si sloučit rozpravu k těmto čtyřem bodům? Jestli to zrychlí projednávání těchto čtyř bodů, dobře, vždy budeme muset každý další bod otevřít, vyslechnout si slovo zpravodaje. Dobře, je-li to vaše přání, sloučíme tedy rozpravy k bodům 126, 127, 128 a 129. Upozorňuji, že to není zcela obvyklé u tohoto typu projednávání. Nevím, jestli to zrychlí průběh. Prosím, abyste ještě jednou s panem poslancem Suchánkem zvážili tento návrh, já se k němu moc nepřikláním... Projednáme tedy každý jednotlivý bod zvlášť. Tedy bod 126 - pane poslanče Melčáku, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Paní místopředsedkyně, pro pořádek beru svůj návrh zpět. Kolega Suchánek souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prosím vás tedy, abyste nás seznámil s jednáním hospodářského výboru a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informoval, že hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu vrchního ředitele EGAP JUDr. Miroslava Somola, CSc., a zpravodajské zprávě Miloše Melčáka a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2007.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP