(15.30 hodin)
(pokračuje Horníková)

Já bych si dovolila jenom shrnout, co tento návrh představuje a předkládá, a možná někdy budu opakovat už to, co řekl předkladatel. Já myslím, že to je poměrně důležité.

V roce 2006 jsme přijali zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu s tím, že jeho platnost bude na čtyři roky. Končit tento zákon bude svoji platnost 31. prosince 2010. Tento návrh prodlužuje platnost zákona do 31. 12. 2011. Co to znamená? Že prodlužujeme deregulaci nájemného o dva roky s tím, že konečná výše nájemného na konci období deregulace bude ve stejné výši, jako bychom měli na stole zákon 107 a nenovelizovali jej. Já musím říci, že dokonce jsem si nechala udělat jisté propočty a podle těchto propočtů vyplývá, že nakonec výše nájemného bude i vyšší, než by byla podle předloženého návrhu zákona 107. To znamená, jedná se teď o rozložení deregulace z jednoho na tři roky.

To, koho se novela týká, už tady přednesl pan předkladatel. Kromě Ústí nad Labem a Ostravy se tato novela týká všech krajských měst a týká se obcí ve Středočeském kraji s deseti tisíci a více obyvateli. Účinnost zákona se navrhuje od 1. 6. 2009.

Já se, paní předsedající, přihlásím ještě do obecné rozpravy, takže tímto považuji svoji úlohu jako zpravodaje za splněnou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní poslankyně. Otevírám rozpravu obecnou. Do této rozpravy mám zatím tři přihlášky - ministra pro místní rozvoj pana Cyrila Svobody, pana poslance Stanislava Křečka a paní zpravodajky Zdeňky Horníkové. Prosím tedy pana ministra Svobodu, aby se ujal slova. Máte slovo, vážený pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já tento návrh podporuji, protože jde o návrh konzervativní. Konzervativní v tom smyslu, že pokračuje deregulace. Konzervativní také v tom, že se drží původní nastavená míra růstu deregulace. Jenom proto, že život v některých městech vychýlil ceny nemovitostí prudčeji, než by se předpokládalo, nás vede k tomu, že souhlasíme s tímto návrhem, aby se ta deregulace dostala do původní předpokládané míry. V tomto ohledu je ten návrh konzervativní. Také je to velmi důležité i ve vztahu k soudnímu sporu, který probíhá i u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, protože je nutné, abychom nadále pokračovali v procesu deregulace, a tento konzervativní přístup tomuto odpovídá a neohrožuje Českou republiku u sporu, který probíhá u Evropského soudního dvoru pro lidská práva ve Štrasburku.

Je srozumitelné, že uvolnění trhu s byty nelze vyřešit jedním krokem, to znamená, že pouze deregulace trh neuvolní. Na tom se i my všichni shodneme, že toto jediné řešení není řešení. Proto také předložíme za vládu novelu občanského zákoníku.

Ta novela občanského zákoníku přinese tři klíčové změny. První změna bude, že vlastník nemovitosti bude mít úplné právo rozhodnout o tom, kdo může kromě těch, kteří budou mít nárok ze zákona, žít ve společné domácnosti s nájemcem. To znamená, že když se někdo nastěhuje k tomu, kdo bydlí u vlastníka nemovitosti, a nebude to osoba ze zákona tomu nároková, tak bez souhlasu tam žít nemůže, a pokud by tam žila tato osoba bez souhlasu vlastníka, je to hrubé porušení zákona a znamená to okamžité ukončení nájmu. Druhá změna, kterou přinese občanský zákoník, je změna zúžení osob, které ze zákona mohou sdílet společnou domácnost s hlavním nájemcem. A třetí změna je, že na tyto osoby bude přecházet nájemní právo pouze po omezenou dobu, a to po dobu dvou let, pokud se nedohodnou jinak. V tomto ohledu dochází ke zpružnění vztahů a dochází k narovnání vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem a je jasné, že tato novela občanského zákoníku musí doplnit tento krok deregulace, protože bychom s tímto nadále pokračovali v deformaci vztahů.

A konečně třetí krok, který je potřeba učinit, je podpořit výstavbu bytových domů a samozřejmě mít i řešení pro ty, kteří jsou vážně ohroženi, a musí být pro ně sociální dávka, příspěvek na bydlení, popř. jestli se podaří dojednat ještě další programy.

Tím chci říci, že v rámci koalice máme komplexní pohled na problematiku bydlení. Je to koncept správný, je to koncept konzervativní, protože neruší konzervativní přístupy, jako je respekt k vlastnictví, a zároveň ale umožňuje i vlastníkům nemovitostí řešit problém do budoucna. Protože nebudou-li všechny tři kroky najednou učiněny, můžeme si položit otázku, k čemu by taková deregulace byla. Potom může přijít vlastník nemovitosti, obléknout si jako ve starém filmu župan a jít vybírat nájemné po svém domě, a když mu většina nájemníků řekne, že na to nemá, tak si nepomůže, protože musí být alternativa. Alternativa pro oba dva, pro pronajímatele i pro nájemce. A jenom komplexní řešení vede k tomuto cíli.

Proto prosím podpořit tento návrh a jsem rád, že dochází k dohodě, i pokud jde o ty lhůty, protože tento návrh je prvním krokem toho komplexního řešení. A já oznamuji, že předložíme za vládu komplexní řešení. Bude to řešení konzervativní, stabilní a bude to řešení, které prospěje jak vlastníkům, tak nájemcům. Jednáme o té otázce, jak se Sdružením vlastníků nemovitostí, tak se Svazem bytových družstev, tak i se Sdružením nájemníků. Se všemi jsme v permanentním dialogu a je nám všem jasné, že řešení musí být řešení, které bude řešením, ve kterém se každý bude cítit trochu vítězem. Budeme-li mít řešení, kde bude vítěz jenom jeden, je to špatné řešení a to je řešení, které je nespravedlivé jak vůči nájemcům tak pronajímatelům. Proto si vás dovolím požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanislav Křeček. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dámy a pánové. Děkuji za udělení slova, paní místopředsedkyně. Je celkem podle mne symptomatické, že otázka, která bude rozhodovat výsledek příštích voleb, zejména ve velkých městech, se těší tak malé pozornosti Poslanecké sněmovny. Já myslím, že to je škoda.

Já mohu navázat na slova, která tady řekl pan ministr Svoboda, totiž ta poslední slova, že by se všichni měli cítit vítězem, to je pravda, nikdo poraženým - ale k tomu je zapotřebí, abychom všichni měli rozum. Abychom měli rozum, abychom ty věci chápali také v nějakém evropském kontextu. A já doporučuji všem, kteří se o to zajímají, aby se podívali na internet, za kolik se pronajímá byt v Berlíně, máme-li vzít teda hlavní město, byt 2+1 o 80 metrech, kolik stojí nájem v Berlíně, podívat se, kolik je tamější důchod, a vzít si, kolik je tzv. tržní cena takového bytu v Praze a kolik je tamější důchod. A z tohoto velmi snadno odvodíme nějaký rozumný postoj, jak by to mělo vypadat.

Já bych tady připomněl tu historku, kterou tady dopoledne říkal pan ministr Říman. Mě to velice zaujalo, když pan ministr Říman líčil, jak si pan poslanec Urban představuje tvorbu cen. On totiž řekl: "Pekaři přijedou do postiženého města, postiženého povodní, první tři bochníky vydraží draho, tuto cenu stanoví jako cenu referenční a od té pak odvodí všechny ty ceny." Takto si pan Urban představuje daň z benzinu. No ale přesně takto funguje nájemné! Přesně takhle funguje tržní nájemné. Protože majitelé stanovili nějakou cenu, kterou mohou zaplatit jenom ti nejbohatší lidé, a prosím vás, tržní nájemné dneska platí 8 procent nájemců bytů. Osm procent nájemců bytů - 92 procent nájemníků takové nájemné platit nemůže. Prostě neplatí, a přesto je tato referenční cena označena za tu tržní cenu, ke které se nějakým způsobem musíme blížit. No tak to se vymyká. My musíme přece projevit nějakou rozumnou snahu, jak tuto situaci řešit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP