(15.20 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Druhé datum je tedy rok 1945, kdy 29. června došlo k podpisu smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině. Já jen aby snad nevznikla mýlka, že mohou nabývat nějakých práv občané, kteří nebyli Čechy. Není tomu tak, protože vezmete-li do ruky předpisy z té doby, jmenovitě dekret prezidenta republiky 186/1946 Sb., zjistíte, že optovat pro státní občanství Československé republiky mohli k 1. lednu 1946 pouze osoby slovenské či české národnosti, osoby ukrajinské nebo ruské národnosti se tedy mohly rozhodnout a optovat pro občanství Svazu sovětských socialistických republik. Není tedy žádných pochybností, že se jedná o občany Československé republiky. Navíc je to tedy, jak znovu říkám, vázáno na to, že dnes jsou oni nebo jejich potomci občany České republiky.

Přestože mezinárodní smlouvou mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině bylo přislíbeno, že v případě opuštění majetku bude kompenzována náhrada, ve skutečnosti k žádné kompenzaci nedošlo, pouze v dílčích případech bylo zcela neadekvátním způsobem přistoupeno k odškodňování.

Žijících potomků, kteří by splňovali nebo kteří splňují i dnes poměrně přísné podmínky tohoto návrhu zákona, není mnoho. Domníváme se ale, že historické souvislosti mluví ve prospěch jejich nároku, a prosíme vás, abyste také tento návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který prošel ústavněprávním výborem, propustili do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážená paní poslankyně. Ptám se, zda si někdo další přeje vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, ve které vystoupí pan poslanec David Kafka. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kafka: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Navržený zákon napravuje vyvlastňovací křivdy, které souvisí s anexí Zakarpatské Rusi někdejším Sovětským svazem. Potud je vše v pořádku a nějaká finanční náhrada je také v pořádku, už proto, že také z někdejšího Sovětského svazu jisté peníze na tyto kompenzace přišly. Méně už je v pořádku, že se nedbá na to, že část kompenzací už předchozí československý režim vyplatil. Navrhuji tedy ve svém pozměňovacím návrhu, ke kterému se hlásím, aby tyto kompenzace započteny byly. V tom se lišíme od paní kolegyně Orgoníkové, ale takový už je život.

Dalším ustanovením, které navrhuji v tomto pozměňovacím návrhu, je upřesnění, že výše kompenzace je omezena na jednoho žadatele, aby se tedy zamezilo účelovému výkladu, že by se mohlo jednat o vyšší kompenzaci za jednu zabavenou nemovitost.

Na konci mi dovolte vyjádřit naději, že všichni, kteří budou podporovat tento návrh na dílčí kompenzaci majetkové křivdy za odňaté nemovitosti, budou stejně principiálně hlasovat i v případě majetku, který Československá republika odňala církvím a náboženským společnostem. Já vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám ani nevidím, že by si z místa někdo přál se do této rozpravy zapojit. Ještě jednou se rozhlédnu… Ne, končím podrobnou rozpravu, jakož i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 29. Je jím

 

29.
Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 728/- prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas právě už v prvém čtení. Současně oznamuji, že proti tomuto postupu bylo vzneseno veto, tedy veto na návrh na zkrácení projednávání, a to od dvou poslaneckých klubů - od poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické a poslaneckého klubu Občanské demokratické strany.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 728/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Jiří Carbol. Vážený pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych krátce odůvodnil tento návrh zákona.

Jednostranné zvyšování nájemného v různých částech České republiky má různé sociální dopady. V důsledku neočekávaného růstu cen nemovitostí došlo v průběhu dosavadní aplikace zákona k postupnému výraznějšímu nárůstu hodnot cílového nájemného, a tedy také k růstu původně regulovaného nájemného, a to zejména v některých zpravidla největších městech České republiky. Navrhovaná úprava zákona předpokládá, že ve vybraných obcích republiky bude dosažení cílového nájemného vypočítaného podle původní zákonné úpravy pro rok 2010 rozloženo do tří kroků. Tímto se zpomalí postup, kterým bude dosaženo hladiny tzv. cílového nájemného určeného pro rok 2010. Kritériem výběru obcí, ve kterých se prodlouží jednostranné zvyšování nájemného, byly převažující odhadované hodnoty dosažené jednostranným zvyšováním nájemného v roce 2009 vyšší než zhruba 40 korun za metr čtvereční.

Účinnost novely zákona byla navržena k 1. červnu 2009, a proto předkladatelé navrhovali projednání podle zákona č. 90 § 90 odst. 2 již v prvém čtení. Vzhledem k předloženému vetu bych rád zdůvodnil návrh na zkrácení projednávání na sedm dnů. Tento zákon, zákon 107, ve své první části obsahuje ustanovení § 4, zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Zde je uvedeno, že ministerstvo musí vyhlásit formou sdělení podrobnosti k 1. červenci kalendářního roku. Proto je potřeba tuto novelu zákona, pokud má být platná, projednat co nejrychleji. Proto navrhnu zkrácení na sedm dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Prosím nyní, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Zdeňka Horníková. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké odpoledne. Vážená paní předsedající, děkuji za udělené slovo. Ve svém prvním vystoupení k tomuto bodu se omezím pouze na zprávu zpravodaje a pak se přihlásím ještě do rozpravy.

Jak zde bylo uvedeno panem předkladatelem, jedná se o novelu zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, a zákona č. 40/1964, občanský zákoník. Vláda projednala předložený návrh 20. února tohoto roku se stanoviskem neutrálním s tím, že návrh obsahuje některé nedostatky, které jsou legislativně technického charakteru. To byl i jeden z důvodů, proč Občanská demokratická strana podala veto proti přijetí tohoto návrhu už v prvém čtení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP