(15.10 hodin)
(pokračuje Plachý)

Současně si dovoluji upozornit na to, že pan poslanec Skopal navrhl přeřazení bodu 10, a proto si dovolím požádat vás, pane předsedo, zda by nebylo možné nejprve hlasovat o vyřazení z pořadu. Pokud projde, nebudeme muset nic přeřazovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Byl jsem upozorněn na to, že zde není žádný místopředseda ani předseda vlády. Budu bohužel muset toto jednání přerušit do příchodu některého z těchto činovníků. Je to podle jednacího řádu... Přichází pan místopředseda Vondra.

Pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane předsedo, děkuji za slovo. Vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl změnu programu této schůze, a to vyřazení bodu číslo 63, sněmovní tisk 677, což je novela o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Navrhuji vyřazení tohoto bodu z této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále pan poslanec Aubrecht.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 55, tisku 625, z programu schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan poslanec Aubrecht byl podle mých informací a zápisů poslední. Ještě se hlásí pan poslanec Bublan a předtím se hlásil pan poslanec Skopal. Prosím, pane poslanče Bublane, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Vážený pane předsedo, abych předešel nějakým nesrovnalostem a procedurálním věcem, dovolím si stáhnout svůj první návrh, to je návrh na zřízení vyšetřovací komise na základě doporučení výboru pro bezpečnost. Místo toho předkládám návrh 56 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci, dále jen vyšetřovací komise. Zařazení tohoto bodu by bylo jako druhý bod po pevně zařazených bodech dnešního jednání.

Ještě doplnění. Zbavení povinnosti mlčenlivosti by bylo jako třetí bod, následovalo by to po této komisi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, až přijdeme k hlasování, stejně budu vyzývat předkladatele, protože návrhů je spousta, změn je hodně, takže si to budeme ještě upřesňovat. Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedo, paní a pánové, protože pan předseda Bublan stáhl návrh na zřízení vyšetřovací komise, který předložil výbor pro bezpečnost i hlasy sociálně demokratických poslanců, pak já tedy ten návrh na zřízení této komise, který jsem vám předal v písemné podobě, opatřený potřebnými náležitostmi, navrhuji zařadit pochopitelně jako samostatný bod a navrhuji jej zařadit ještě před ten návrh, který přednesl pan poslanec Bublan, co se týče oné vyšetřovací komise, neboť můj návrh pouze upřesňoval návrh, který posléze pan poslanec Bublan zcela nečekaně stáhl. Žádám, aby tento bod byl projednáván ještě před zbavováním mlčenlivosti, zjednodušeně řečeno.

Stejně tak bych chtěl Poslaneckou sněmovnu upozornit, že pan ministr vnitra Langer, který je řádně omluven na dnešní jednání Poslanecké sněmovny, neboť projednává otázku sběrného tábora Guantánamo na Kubě, je ve Spojených státech. Domnívám se, že je krajně nevhodné, aby Poslanecká sněmovna body, které mají velmi úzký vztah k problematice Ministerstva vnitra a k problematice bezpečnosti, byly projednávány bez přítomnosti ministra vnitra. Ostatně původní návrh pana kolegy Bublana zněl zítra odpoledne a to bylo velmi fér a byl to seriózní návrh. Nevím, co vede kolegy ze sociální demokracie k tomu, že se snaží tyto body projednat ještě dnes bez řádně omluveného ministra vnitra.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: K vystoupení pana poslance Plachého bych chtěl jenom říci, že moje odložení bodu číslo 10 bylo z toho důvodu, že minulý týden byla demonstrace nejenom zemědělců, ale i potravinářů a jedno z opatření protikrizového vývoje nebo snahy učinit nějaká opatření je to, aby tento návrh zákona byl projednán. Oni chtěli nějaký prostor, aby mohli jednat s politickými stranami a dohodnout se na určitém postupu, aby určité opatření bylo přijato ještě na této schůzi. Proto jsem požádal o odsunutí tohoto bodu - je to bod číslo 10 - aby jednání mohlo probíhat. Pokud by nedošlo k dohodě, vyřazení může být navrženo i v průběhu příštího týdne. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Podle mých záznamů to byl poslední přihlášený. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí s pozměňovacím návrhem. Pan ministr Pospíšil.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl pouze reakci na jeden bod, který byl navržen, protože spadá přímo do působnosti Ministerstva spravedlnosti. Chci říci, že varuji před tím, abychom zde podpořili komisi, která má zkoumat situaci v české justici, protože česká justice je jedním ze samostatných pilířů veřejné moci v této zemi. Je vedle moci zákonodárné, výkonné mocí soudní. Pokud moc zákonodárná bude řešit moc soudní svojí vyšetřovací komisí, pak opravdu bychom mohli narušit tuto trojí dělbu moci, která v této zemi má působit.

Dovolte mi, abych se ohradil proti výroku, který zde byl řečen panem místopředsedou Filipem, že situace v české justici je velmi vážná. To je věc, kterou já absolutně nemohu přijmout. Česká justice ročně vyřeší statisíce kauz, zkracuje se délka soudního řízení, personálně je justice stabilizovaná, materiálně je stabilizovaná a není možné takto víceméně šířit takovouto poplašnou zprávu bez toho, že bychom zde měli jasná fakta, že tomu tak je. Varuji před tím a upozorňuji, že parlament by v zásadě měl respektovat justici jako samostatnou svébytnou moc, a ne vytvářet orgány, které se této samostatné a svébytné moci budou věnovat. Od toho má parlament možnost skrze zákony regulovat činnost justice a případně do ní zasahovat, při respektování ústavního principu nezávislosti justice.

V tuto chvíli o tom nechci dále hovořit, ale prosím, vnímejme možné nebezpečí, jaké zde může nastat, pokud si parlament, moc zákonodárná, bude okupovat práva, která podle mého názoru nemá. Přijímejme konkrétní zákony, kterými ovlivňujeme chod justice, ale nevytvářejme vyšetřovací komise, které budou justici en bloc jako takovou zkoumat. To může být nebezpečný precedens, který může přinést důsledky, o kterých se nám v tuto chvíli vůbec nezdá. Prosím, přemýšlejme i o tomto aspektu předtím, než tento bod budeme případně podporovat. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan místopředseda Filip, poté pan ministr Kalousek, poté pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, páni ministři, paní a pánové, já doufám, že to bylo jenom tím, že pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil nedával pozor. Já jsem nenavrhl žádnou vyšetřovací komisi. Odůvodňoval jsem to, že to je postup podle § 47 zákona o jednacím řádu. Dovolím si říci, že to je právě taková dočasná komise, kterou si jako pracovní orgán pro případnou změnu zákona o soudech a soudcích, o státním zastupitelství a jiné zákony právě jako výraz suverenity parlamentu zřizuje Poslanecká sněmovna. Nejde vůbec o to, abychom zasahovali do nezávislosti justice.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP