(14.40 hodin)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já bych si dovolil navrhnout jednu změnu v programu, a to vyřazení bodu č. 90. Jedná se o tisk 636, prvé čtení. Je to Národní park Šumava. Činím tak s vědomím a z pověření Plzeňského kraje, konkrétně hejtmanky Plzeňského kraje. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí pan poslanec Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, dovolte, abych i já požádal o změnu. Žádám o bod 10, což je sněmovní tisk 431, abychom ho pevně zařadili na pátek příští týden jak první bod po třetích čteních.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Po třetích čteních? Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je obrovský hluk.)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já si dovoluji navrhnout vypuštění bodu č. 83, sněmovní tisk 476, z programu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí pan poslanec Vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, paní a pánové, pan poslanec Bublan, předseda výboru pro bezpečnost, zde přednesl usnesení výboru pro bezpečnost, které ve dvou bodech navrhuje zařazení dvou nových bodů do pořadu schůze Poslanecké sněmovny. Protože jsem byl navrhovatelem prvého bodu, pak si jej dovolím jenom drobně upřesnit.

První bod usnesení výboru pro bezpečnost zněl: výbor pro bezpečnost doporučuje poslancům Poslanecké sněmovny zřídit vyšetřovací komisi. Protože ustanovení § 48 prvého odstavce zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny tuto pravomoc dává pouze skupině nejméně jedné pětiny všech poslanců, proto já teď naplňuji tuto literu zákona a předkládám panu předsedovi Poslanecké sněmovny dokument, který je tedy žádostí o zřízení takové komise a je opatřen příslušným počtem podpisů členů Poslanecké sněmovny, kteří tedy žádají předsedu Poslanecké sněmovny o předložení návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s postupem Policie České republiky v letech 2000 až 2006 a době následující na základě takzvaného spisu Krakatice.

Tento návrh pak obsahuje i jako nedílnou součást podmínky, které stanovuje zákon o jednacím řádu, tedy stanovuje okruh úkolů této vyšetřovací komise, která by měla objasnit okolnosti vzniku takzvaného spisu Krakatice, okruh osob, které takzvaný spis Krakatice pořizovaly, okruh osob, které mohly s takzvaným spisem Krakatice přijít do styku, okolnosti skartace části takzvaného spisu Krakatice, důvody, které vedly k přesouvání takzvaného spisu Krakatice mezi různými útvary Policie České republiky, úniky údajů z takzvaného spisu Krakatice a okolnosti ukončení takzvaného spisu Krakatice. Stejně tak tato skupina poslanců navrhuje, aby komise byla zřízena v počtu deset členů, a to paritně po dvou z každé poslanecké frakce.

Tolik tedy naplnění onoho prvého bodu usnesení výboru pro bezpečnost.

A dovolím si ještě přednést pozměňovací návrh k návrhu pana poslance Bublana, tedy k té jeho druhé části, ve které zmiňoval námět pro Poslaneckou sněmovnu, která by měla zbavit povinnosti zachovávat mlčenlivost jednoho z bývalých policistů, který byl zpracovatelem případu, jehož výsledkem byl takzvaný spis Krakatice.

Dovolím si přednést pozměňovací návrh k tomuto návrhu, který spočívá v rozšíření okruhu osob, které by měly být zbaveny povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to o následující osoby: bývalí ministři vnitra Stanislav Gross a František Bublan, současný ministr vnitra Ivan Langer, Jiří Kolář, bývalý policejní prezident v době založení spisu, Jaroslav Macháně, ředitel Služby pro odhalování korupce v době založení spisu, Jiří Pálka, ředitel Úřadu pro odhalování korupce a finanční kriminality, Milan Šiška, jeho zástupce, Josef Holub, jeho zástupce, Josef Švec, vedoucí odboru, který zpracovával takzvaný spis Krakatice, a dále zpracovatelé tohoto případu Karel Tichý, Oldřich Kop, Miroslav Dvořák a Jiří Novák. Dále pak Miroslav Borník, bývalý ředitel Inspekce ministra vnitra, Zdeněk Pelc, současný ředitel Inspekce policie, Dušan Brunclík, náměstek ředitele Inspekce policie, Jiří Houba, náměstek policejního prezidenta, Libor Vrba, ředitel ÚOKFK, bývalý ředitel Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu Jan Kubice a současný ředitel Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta.

Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji pane poslanče. Já bych potřeboval vaše podklady, abyste mi je předložil písemně.

František Bublan chce něco na doplnění? Prosím.

 

Poslanec František Bublan: Dámy a pánové, já mám pocit, že jsme se posunuli někam jinam. Já jsem navrhoval pouze nové body programu. To, co zde přednesl pan kolega Vidím, tak je vlastně už pomalu návrh usnesení projednaného bodu. Pokud si ty body zařadíme, tak potom můžeme diskutovat o tom, jestli chceme takové usnesení, nebo nějaké jiné, jestli chceme, aby komise vyslechla 15 lidí, anebo 25. To už je jedno. Ale teď jde jenom čistě o to, jaké body do programu zařadíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Ještě pan poslanec Vidím s reakcí.

 

Poslanec Jan Vidím: Já bych prosím chtěl svého předřečníka pouze upozornit na skutečnost, aby Poslanecká sněmovna vůbec mohla projednávat návrh na zřízení vyšetřovací komise, pak musí být naplněna zákonná podmínka, kterou tedy je onen § 48 odstavec 1, tedy jedna pětina všech poslanců Poslanecké sněmovny může Sněmovně navrhnout a to se v tuto chvíli učinilo. Pokud pan předseda Bublan má pocit, že to je něco, co je v rozporu s usnesením bezpečnostního výboru, pak to předkládám jako nový návrh na zřízení vyšetřovací komise v souladu se zákonem. Toto nemohl samozřejmě učinit výbor pro bezpečnost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Bublan k tomu ještě chce asi něco říct.

 

Poslanec František Bublan: Pokud tedy jsme rozjednali tento bod do takové hloubky, tak -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Nic jsme nerozjednali, pane poslanče. Jenom zazněly návrhy, to teprve budeme hlasovat.

 

Poslanec František Bublan: Zaznělo tolik návrhů, tak mi dovolte, abych přednesl návrh svůj, abychom tyto dva body, co jsem přednesl, projednali dnes jako první a druhý bod dnešního jednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Václav Snopek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, předkládám návrh na vyřazení bodu č. 7, sněmovní tisk č. 142, z pořadu 52. schůze Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Bod č. 7. Děkuji. Dále vystoupí pan místopředseda Vojtěch Filip. (V sále je stále obrovský hluk a neklid.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, paní a pánové, já si dovolím dvě poznámky.

Jedna je poznámka k návrhu, který tady přednesl pan předseda klubu KDU-ČSL, a to je na vyřazení prvního bodu naší schůze, antidiskriminačního zákona. Upozorňuji, že návrh je když ne za hranou, tak minimálně na hraně zákona o jednacím řádu, protože jde o zákon vrácený prezidentem republiky a odůvodnění, které tady přednesl, opravdu nepatří na půdu této Sněmovny, protože zákon vrácený prezidentem republiky je předseda Sněmovny povinen zařadit na první schůzi po vrácení. Je to dáno tím, že tam platí stejná desetidenní lhůta jako u všech tisků předložených Poslanecké sněmovně. Ta byla překročena, promiňte mi, třicet šestkrát. V tomto ohledu spíše platí § 98 odstavec 2 poslední věta, jinak platí, že zákon nebyl přijat. My jsme o něm nehlasovali na tolika schůzích, že mi je až trapně. Takže to je minimálně důvod, pro který nebudu hlasovat pro návrh, který tady přednesl pan kolega Severa.

A nyní vlastní návrh, který přednáším. Navrhuji doplnit program naší 52. schůze o bod zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP