(16.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, budeme se věnovat dalšímu bodu. Je to bod číslo

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 627/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů již vidím pana poslance Petra Plevu, který je zpravodajem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana ministra Ondřeje Lišku poprosím též, aby se posadil k tomuto stolku, a všem oznamuji, že pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 627/4.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ale pan poslanec Petr Pleva má slovo jako první v rozpravě. (Hluk v sále.) Ještě než požádám pana poslance Petra Plevu o slovo, vás všechny požádám o to, abyste mu věnovali pozornost. Všechny kolegy žádám, aby věnovali pozornost bodu, který právě probíhá. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chci jenom upozornit na chybu, která vznikla při přepisu textu, takže se domnívám, že snad o ní ani nemusíme jako o legislativně technické hlasovat. V pozměňovacím návrhu předneseném v druhém čtení panem poslancem Ohlídalem pod bodem B1 je v tom návětí řečeno, že v usnesení výboru v bodu 12 nově vkládané body 13, 14 a 15 znějí - správně má být "nově vkládaný bod 13 zní". Body 14 a 15 tam ani nikde nejsou, takže je zcela zřejmé, že se jedná pouze o písařskou chybu. Nicméně na ni chci upozornit předem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to tedy návrh na legislativně technickou úpravu, kterou přednáší pan poslanec Petr Pleva ve třetím čtení, tak tomu rozumím. Paní poslankyně Šojdrová se jako další hlásí o slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já si dovolím jen velmi krátce se vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Jde totiž o to, že celý tento tisk, novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje je velmi důležitá. Já si přeji, aby byl tento zákon schválen. Nicméně byly zde zejména na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu předloženy pozměňovací návrhy, na které chci upozornit, a při hlasování budu žádat o oddělené hlasování.

Upozorňuji pana zpravodaje, že při hlasování žádám o oddělené hlasování u bodu A12, zvlášť, a u bodu A12 bod 13, čili bod A12 bod 12 zvlášť a bod A12 13 zvlášť. Jsou to usnesení přijatá výborem a já je jen stručně okomentuji.

Bod 12 se týká nově zaváděného institutu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu. Já upozorňuji na to, že již dnes je možné tyto kursy provádět podle současného platného zákona o vysokých školách. To, v čem vidím problém, je v tom, že tento nový institut by se vztahoval pouze na veřejné vysoké školy. Já se domnívám, že je správné, že soukromé vysoké školy nemají nárok na čerpání veřejných prostředků, ale o to spíš dbám na to, aby legislativní podmínky umožňovaly naprosto rovnocenný přístup k vzdělávacím programům, rovnocenné postavení vysokých škol veřejných a soukromých v oblasti nabídky vzdělávání. Já se domnívám, že tento návrh, který neumožňuje stejné kursy provádět soukromým vysokým školám, není dobře formulován, a proto žádám jeho oddělení hlasování a nebudu pro tento návrh z těchto důvodů hlasovat.

Druhý návrh, který je uveden v usnesení školského výboru pod bodem 13 a nově ho formuloval pan poslanec Ohlídal, máme ho tedy v tisku 627/4 pod bodem B1, považuji za naprosto nepřijatelný, protože tento návrh znamená, že umožňuje měnit pracovní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou jednostranným rozhodnutím zaměstnance. Upozorňuji, že se nejedná o statut akademických pracovníků, profesorů a docentů. Jednak zpochybňuji proceduru, jakou byl tento návrh neprojednáván, tedy skutečně nebyl konzultován s akademickou obcí, jednak je to návrh, který jde přímo proti smyslu navrhované novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který má umožnit daleko efektivnější čerpání prostředků na výzkum, vývoj, a to také na vysokých školách.

Děkuji za pozornost a věřím, že mě vyslechnete.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Nyní se hlásí pan ministr Liška, poté pan kolega Ohlídal.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, nebudu opakovat argumenty, které přednesla paní kolegyně Šojdrová. Koneckonců já jsem během druhého čtení argumentoval stejným způsobem ve věci pozměňovacích návrhů pana poslance Ohlídala. Chci jenom na tomto místě říci, že můj nesouhlas tady s těmito pozměňovacími návrhy k § 60, § 70 zvláště trvá. Myslím si, že není dostatečně projednaný ani v souladu s postojem reprezentace vysokých škol, a proto jej také nebudu doporučovat ke schválení. Děkuji.

Jinak mi dovolte ještě dodat, že samozřejmě samotný význam této novely zákona 130 zdaleka přesahuje jednotlivé pozměňovací návrhy a já věřím, že se podaří tuto novelu zákona 130 prosadit a schválit. Kdyby se tak nestalo, byla by to obrovská prohra pro nás pro všechny, a proto vás chci požádat rozhodně v tom závěrečném hlasování o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane minstře. Pan poslanec Ohlídal má nyní slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, nejprve budu reagovat na paní poslankyni Šojdrovou, a to na tu její kritiku, která se týkala mezinárodně uznávaných kursů, které podle mého pozměňovacího návrhu by se měly uplatňovat na veřejných vysokých školách i s příslušnou platbou těch frekventantů. Samozřejmě, já také nemám vůbec nic proti tomu, aby podobné kursy byly i na soukromých školách, ale prozatím zájem o tyto kursy a poptávku po nich projevily pouze veřejné vysoké školy. Pokud neprojevily zájem soukromé školy, nemyslím si, že by bylo nutné jim tyto kursy vnucovat.

Teď co se týká těch kritických připomínek paní poslankyně Šojdrové k tomu mému druhému pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod bodem B. K tomu bych chtěl říci následující. To, co říkala paní poslankyně Šojdrová jsem úplně nepochopil. Protože ona se zřejmě nevyjádřila přesně. Přesto k její kritice se obecně vyjádřím.

V současné době v § 70 vysokoškolského zákona, který se týká pracovněprávních vztahů akademických pracovníků, je uvedeno - mimochodem, ještě je dobré dodat, kdo jsou akademičtí pracovníci. To jsou ti pracovníci vysokých škol, kteří vykonávají jak vědeckou práci, tak vzdělávací činnost, to znamená provádějí výuku. To znamená to jsou ti nejdůležitější pracovníci na vysokých školách. A tito nejdůležitější pracovníci na vysokých školách až doposud podléhali režimu v pracovněprávních vztazích, ve kterých jim bylo možné řetězeně a opakovaně dávat smlouvy na dobu určitou, bez časového omezení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP