(14.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru financí a ptám se ještě jednou, zda se někdo hlásí do rozpravy. Faktické poznámky pan kolega Sobotka, pan kolega Bratský.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pouze faktická poznámka. Mně se nejednalo o definici rovné daně. Já jsem hovořil o celkové míře přerozdělování a o roli daňové soutěže, která hrála v minulých letech, a o tom, že některé země snížily daně, aby získaly investory a získaly nějaké dočasné výhody. Mám pocit, že mezi ty země patřily také pobaltské státy, a dnes mají problémy s financováním svých závazků, nemají dostatečné finanční zdroje v rámci veřejného sektoru a spoléhají na to, že se o ně postará veřejný sektor v ostatních zemích.

Čili já v tuto chvíli nechci ani tak po panu ministrovi, aby zkoumal tabulky, jestli je rovná daň, nebo není rovná daň. Spíš si myslím, že by se měl podívat na celkovou míru zdanění a v rámci debaty na Ecofinu toto téma také otevřít, aby to neprobíhalo tak, že my skutečně z našich peněz budeme financovat daňové experimenty v některých zemích. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní další faktická poznámka. Pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Já si velice vážím našeho pana kolegy pana profesora Jičínského, nicméně nerad bych tady zůstal v roli jakéhosi snílka snad, proboha. Já jsem přece jen zde v Poslanecké sněmovně určitou dobu a vnímám určité nálady a touhu nebo vůli k nějakému kroku. Já jsem chtěl vyjádřit svoji radost nad tím, že politická kultura Poslanecké sněmovny ve chvíli, kdy se jedná o mezinárodní solidaritu, je vyšší, než je dejme tomu souboj politických stran. To jsem zde řekl a já si na tom trvám. Já se skutečně domnívám, že jsem to tak postřehl. Vnímám to tak a chtěl bych za to podruhé poděkovat, že cítím, že tady je důležitější faktor pomoci než některé naše drobné věci. Chápu, že každá politická strana si musí odehrát určité věci, ale chtěl bych poděkovat panu ministrovi za jeho úvodní slovo, kterým to zde řekl, a ostatním za to, že k tomu přistoupí tak, jak se mi zdálo, že to vnímám.

To je úplně vše. Děkuji. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Pan ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Už vás nechci zdržovat. Jenom ještě jednou, ať je má odpověď vyčerpávající, jestli mě teď pan předseda poslouchá. Takže mezitím jsem si ověřil, že jsem se nemýlil, v Lotyšsku rovnou daň nemají. Estonsko, které rovnou daň má, je spolu s námi účastníkem programu mezinárodní pomoci Lotyšsku, takže Estonsko s rovnou daní Lotyšsku pomáhá s financováním jeho problémů a jeho makroekonomické rovnováhy.

Ještě jednou bych rád zdůraznil, že skutečně potíže Lotyšska nemají - budeme ještě mnoho analyzovat, kolik tam bylo souvislostí, ale že tam není souvislost s mírou přerozdělování a se systémem přímého zdanění, tím jsem si absolutně jist. A znovu opakuji, že by to byla stejná hloupost jako tvrdit, že je na tom Slovensko lépe, protože rovnou daň má.

Chci navíc upozornit, že to je druhý mezinárodní program Mezinárodního měnového fondu. Před Lotyšskem byl realizován ještě program maďarský, kde Mezinárodní měnový fond a jednotlivé země Evropské unie, do toho programu jsme nebyli zapojeni, pomáhaly Maďarsku ve stejném problému, kde socialistická vláda Ference Gyurcsányho měla vysokou míru přerozdělování - jestli mě slyšíte, pane předsedo - a rovná daň bylo pro ni totéž co slovo satanovo. Přesto spadla do defaultu ještě dřív než Lotyšsko. Příčiny, o kterých jste tady spekuloval, s těmi potížemi nemají opravdu nic společného. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl ministr financí Miroslav Kalousek. Faktická poznámka pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Já bych chtěl poděkovat panu ministru financí za odpověď. Ale ještě bych chtěl podotknout, že kolega Sobotka tuto otázku trochu rozšířil a ptal se na celkovou míru zdanění. Já myslím, že otázka má naprosto jasnou logiku a právě se dotýká toho, co tady zaznělo z úst kolegy Bratského o solidaritě. Jistě je dobře být solidární s někým, kdo se do potíží dostane proto, že za to vůbec nemůže, nebo nechtěl, ale myslím, že je plně na místě zkoumat, jak se země chovala a zda v minulosti nezneužívala právě třeba určitých daňových dumpingů. Tolik ke kolegovi Sobotkovi k jeho otázce.

A ještě ke kolegovi Bratskému. Víte, prostřednictvím předsedající, vy jste si možná nevšiml, že solidarita je jeden z pilířů právě sociálně demokratické politiky vedle svobody a spravedlnosti. A tím se právě lišíme od Občanské demokratické strany, která slovo solidarita bere jako trochu svého druhu sprosté slovo. Pro nás je to důležitá věc ve společnosti, pro vás je to trochu nadávka. Takže jsem rád, že přehodnocujete svůj postoj a že dokážete být také solidární.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další faktická poznámka pan poslanec Opálka Miroslav. Má slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jen upozornit pana ministra financí Kalouska, že v Maďarsku je to trošku jinak. Ony totiž názvy těch stran ještě nemusí znamenat jejich program, a tak došlo v Maďarsku k tomu, že takzvaně levicová strana prosazovala pravicové reformy a pravice se chovala v této oblasti daleko sociálněji. Takže není to tak.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nemám žádnou přihlášku ani k faktické poznámce, ani k řádnému vystoupení. Ptám se tedy, zda se ještě hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím tedy obecnou rozpravu. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování tohoto návrhu.

Usnesení, které vám navrhuji zvážit, zní takto: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 724 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Prosím o chvíli trpělivosti, než se dostaví naši kolegové do jednacího sálu, a teprve poté nechám o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Táži se, kdo souhlasí s tím, abychom mohli projednávat tento tisk a souhlasit s ním již v prvém čtení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 3 přítomno 187, pro 157, proti nikdo. Tento návrh jsme přijali. Návrh usnesení tedy byl schválen.

 

Budeme pokračovat podrobnou rozpravou. Nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, a proto se vás ptám na to, zda chcete někdo předstoupit před Sněmovnu se svým návrhem v rámci podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Budeme moci hlasovat o celém návrhu zákona. Zeptám se ještě pro jistotu, zda chce pan ministr či pan zpravodaj využít své možnosti k závěrečnému slovu. Pan ministr financí. Prosím, závěrečné slovo před závěrečným hlasováním. (Hluk v sále neutichá!)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Chci poděkovat jménem Lotyšů, Lotyšek a pověsti České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se, jestli chce pan zpravodaj vystoupit se závěrečným slovem. Nechce. Budeme tedy hlasovat.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010, podle sněmovního tisku 724."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 přítomno 189, pro 157, proti nikdo. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

Oznamuji ctěné Sněmovně, že jsme projednali stanovený pořad 49. schůze Poslanecké sněmovny. Tuto 49. schůzi končím.

Doufám, že za deset minut bude možno, abychom po technické přestávce, která je určena k přepnutí hlasování, se vrátili do 48. schůze Poslanecké sněmovny. Desetiminutová pauza do 14.50 hodin.

 

(Schůze skončila ve 14.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP