(11.20 hodin)
(pokrčuje Langer)

Kromě samotné novely zákona o archivnictví a spisové službě předložený vládní návrh dále obsahuje související novely zákona o elektronickém podpisu, zákona o matrikách, jménu a příjmení, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákona o informačních systémech veřejné správy.

Vzhledem k tomu, co jsem zmínil, že by bylo žádoucí, tak abychom měli veškerý proces digitalizace, resp. elektronizace výkonu veřejné správy sladěn, chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby vnímala můj apel a moji prosbu, aby se nám podařilo dosáhnout termínu účinnosti tohoto zákona k 1. červenci t. r., a proto chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby zkrátila lhůtu pro projednání tohoto vládního návrhu zákona ve výborech, a to na 20 dnů.

Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali mému úvodnímu slovu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji také a nyní by se ještě slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Milan Šmíd. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šmíd: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, k podrobné předloze, k předkladatelské zprávě pana ministra mi dovolte krátké shrnutí.

Zákon, kterým se mění zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, sněmovní tisk 704, je reakcí na elektronizaci justice a veřejné správy. Tento proces vyžaduje podrobnější úpravu institutu spisové služby vykonávané v elektronické podobě, než je tomu doposud. Praxe ukazuje, že některá ustanovení zákona jsou vzájemně protikladná, nejednoznačná, v praxi obtížně realizovatelná, neúplná nebo v rozporu s jinými právními předpisy. Zároveň zákon navrhuje opatření, která mají zabránit nekontrolovatelnému pozměňování a ničení dokumentů.

Přijetí novely si vyžádá změnu zákona o elektronickém podpisu, zákona o matrikách, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákona o informačních systémech veřejné správy. Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou novelu, řada změn má pouze terminologický nebo formulační charakter nebo upravuje procesní postupy. Novela zákona je v souladu s právem Evropské unie a ústavním pořádkem České republiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o propuštění sněmovního tisku 704 do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Já tady nemám přihlášky do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Pleva. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nechci diskutovat k tomuto návrhu zákona, jen chci požádat, aby tento návrh zákona byl přikázán také výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a to z toho důvodu, že samotný archivní zákon, vlastně ten nový archivní zákon, když se tvořil v Poslanecké sněmovně, tak ho projednával výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Myslíme si, že i tato problematika se týká toho, co projednáváme, proto bychom měli mít přikázán také tento tisk.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, necháme o tom hlasovat. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Myslím si, že pan ministr už nebude chtít vystupovat. Ne, nebude. Nemáme tu žádné návrhy na vrácení a zamítnutí, budeme se zřejmě zabývat pouze návrhy na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a pak tady ještě byl přednesen návrh, aby to projednal také výbor pro vědu, vzdělání a kulturu. Ptám se, jestli někdo nemá ještě další návrh. Pokud není další návrh, budeme hlasovat postupně oba dva.

 

První, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 423, přihlášených je 125, pro hlasovalo 95, proti žádný, takže přikázání bylo přijato.

 

Ještě druhé hlasování - kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání a kulturu. Opět zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování má číslo 424, přihlášeno 125, pro hlasovalo 85, proti 4. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán oběma výborům, jak výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak výboru pro vědu, vzdělání a kulturu. Myslím, že mohu poděkovat a bod… (Námitka ze sálu.)

Omlouvám se, byl tam tedy návrh pana ministra, aby se zkrátila lhůta k projednávání na 20 dnů. Omlouvám se, ještě toto, ještě dokončíme hlasování, než to uzavřeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůty k projednávání na 20 dnů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 425, přihlášeno je 125, pro hlasovalo 78, proti žádný, takže i tento návrh na zkrácení byl přijat. Teď už můžeme určitě definitivně ukončit projednávání bodu číslo 49.

 

A máme další bod číslo 90. Je to

 

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob,
zákona o základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností
/sněmovní tisk 714/ - prvé čtení

 

Prosím ministra Ivana Langera, aby uvedl toto prvé čtení. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně odůvodnil předložený návrh zákona. Už jsem to zde zmínil minulý pátek, Poslanecká sněmovna udělala velmi zásadní krok pro elektronizaci české veřejné správy, a to schválením zákona o základních registrech. Chci z tohoto místa ještě jednou všem, kteří se na tomto rozhodnutí podíleli, poděkovat. Návrh, který teď odůvodňuji, je návrhem změny zákonů, který bezprostředně souvisí s přijetím mnou zmíněného zákona.

V návaznosti na základní registr obyvatel je třeba stanovit, že údaje, které se povedou jako referenční v základním registru, nebudou nadále poskytovány z evidence obyvatel. Z evidence obyvatel budou nadále poskytovány pouze tzv. historické údaje a údaje, které nebudou jako referenční vedeny v základním registru. Do předložených novel je nutno promítnout i změnu týkající se cizinců. Údaje o nich nebudou nadále vedeny v evidenci obyvatel, ale budou oprávněným subjektům poskytovány přímo z cizineckého informačního systému vedeného policií, což celý systém evidence zpřehlední a také urychlí. V návaznosti na navrhovaný základní registr osob je rovněž třeba do stávající právní úpravy promítnout změnu v označení identifikačního čísla a změnu ve způsobu jeho přidělování.

Ve vazbě na navrhovaný základní registr územní identifikace adres a nemovitostí se novelizují pouze čtyři zákony, a to zákon o obcích, zákon o krajích, stavební zákon a zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech. V rámci těchto zákonů se např. sjednocuje právní úprava číslování domů podle zákona o obcích a zákona o hl. m. Praze na principu, podle kterého již jednou přidělené číslo popisné nebo číslo evidenční nesmí být přiděleno znovu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP