(15.00 hodin)

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, mám několik svědků na to, že jsem mačkal ještě v průběhu hlasování (nesouhlasné hlasy ze sálu) a bohužel mé hlasovací zařízení nepřijalo moji vůli vyjádřenou mým ukazováčkem. To znamená, že zpochybňuji toto hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, domnívám se, že o této námitce bude jediným správným postupem rozhodnout v hlasování, přesto, pane předsedo poslaneckého klubu Sobotko, vám slovo uděluji. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych zrekapituloval, co se tady odehrálo v uplynulých minutách. My jsme ukončili bod, zákon o spotřebních daních. Začali jsme projednávat další bod, který se týkal daně z přidané hodnoty. Následně došlo ke zpochybnění hlasování, které se týkalo již uzavřeného bodu jednání schůze Sněmovny. Došlo k opakovanému hlasování. Výsledek hlasování byl ale úplně stejný jako to předcházející hlasování a nyní dochází k opětovnému zpochybnění hlasování, které se ale týká již uzavřeného bodu jednání Poslanecké sněmovny, přičemž bylo zřejmé, že poslanec, který toto hlasování zpochybnil, nedoběhl včas k hlasovacímu tlačítku, a tudíž se fyzicky hlasování nezúčastnil.

Čili já se domnívám, že bychom měli tuto věc již opustit, ukončit a projednávat tento bod, který projednáváme, to znamená zákon o dani z přidané hodnoty. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážený pane poslanče Sobotko, nenalézáme se v této situaci poprvé. O následném postupu můžeme rozhodnout pouze hlasováním. Já jsem přesvědčena, že pan poslanec Gandalovič má právo vznést tuto námitku. O této námitce dám hlasovat. Jestli s tím nesouhlasíte, vzneste námitku proti mému postupu, tedy proti mému rozhodnutí o hlasování o námitce pana poslance Gandaloviče. (Neklid v sále.)

Pane poslanče Plevo, s čím si přejete vystoupit? Nemáte žádné právo…

 

Poslanec Petr Pleva: Protože by mohla být pochybnost, zdali tady pan ministr Gandalovič byl, nebo ne, u mě ta pochybnost není. Já jsem tady byl, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, omlouvám se. Vy taktéž zpochybňujete hlasování. Ano, takže je tu dvojitá námitka. Pan poslanec Pleva a pan kolega Gandalovič. Má někdo námitku proti mému postupu? (Nesouhlasné hlasy v sále. Syčení z lavic.) Nikoliv.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 408, ve kterém rozhodneme o námitce.

Omlouvám se, na syčení opravdu nereaguji. Hlásí se někdo z poslanců? Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, ukončuji ho a prosím, abyste se hlásili o slovo jiným způsobem než tím, který patří do zcela jiných prostor, než jsou prostory Poslanecké sněmovny.

 

Znovu tedy zahajuji hlasování s pořadovým číslem 409. Táži se vás, kdo souhlasí se vznesenými námitkami proti poslednímu hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti těmto námitkám? Děkuji vám.

Z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro 93, proti 74. Tyto námitky proti výsledku hlasování akceptovány nebyly.

 

Zpět tedy ke sněmovnímu tisku 605. (V sále je neustále obrovský hluk.) Ještě počkáme na kontrolu výsledku hlasování o námitkách. Vážená paní poslankyně Dundáčková, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, moc se omlouvám. Mám na záznamu, že jsem hlasovala ne. Hlasovala jsem určitě pro přijetí námitky. Nejsem si jistá, jaký byl hlasovací rozdíl, v každém případě bych chtěla pro stenozáznam opravit záznam hlasování. Pokud rozdíl nebyl velký, tak také zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nevím, jak se s tímto návrhem vypořádat. Paní poslankyně, nejjednodušší bude, když vy sama mi pomůžete tím, že zpochybníte či nezpochybníte toto hlasování.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Prosím potom o změnu stenozáznamu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, děkuji vám. Samozřejmě nyní řádně přihlášený do rozpravy ke sněmovnímu tisku 605 pan poslanec Michal Doktor. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Prosím vás, já jenom tedy pro jaksi i korektnost a slušné a sportovní zacházení ve Sněmovně. Mé vystoupení se nebude týkat ještě označeného bodu. Chtěl bych se ujistit, že pan poslanec Tlustý měl na mysli přerušení rozpravy o předešlém bodu a přeložení na program příští schůze Poslanecké sněmovny. Výborně. Vy jste ovšem, pane kolego, navrhl úplně něco jiného. Vy jste označil číslo 49, a to je označení schůze již proběhlé. Já bych to nečinil jinak, kdybych na to nebyl upozorněn protokolárním sborem Poslanecké sněmovny a stenoprotokolistkami. Máte tedy na mysli a Sněmovna měla na mysli příští jednání Poslanecké sněmovny na příští schůzi.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, tuto chybu neučinil pan poslanec Tlustý, ale já. Tedy 50. schůze. Omlouvám se.

Tisk 605 (bod 140).

Dalším přihlášeným je pan poslanec Sobotka. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vzhledem k tomu, že teprve v rámci druhého čtení tohoto návrhu zákona byla načtena celá řada zásadních pozměňovacích návrhů s poměrně významnými dopady do veřejných rozpočtů, já bych se rád odvolal na předcházející vystoupení pana ministra financí Kalouska. Chtěl bych mu dát za pravdu a domnívám se, že by stálo za to, aby Poslanecká sněmovna ještě celou věc znovu projednala v rámci opakovaného druhého čtení.

Čili navrhuji v souladu s jednacím řádem opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, opět procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 410 a táži se vás, kdo souhlasí s tím návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 92. Tento návrh byl přijat.

 

Předpokládám, že si někdo z vás bude přát zkontrolovat výstup tohoto hlasování.

Pane ministře Kalousku, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já si dovolím konstatovat se vší vážností a se vší naléhavostí, ať už dopadne hlasování o tomto zákonu jakkoliv, že protahování rozhodnutí v Poslanecké sněmovně je zločinem na českou ekonomiku s mimořádně negativními dopady na výrobce zboží, automobilovým průmyslem počínaje, jakýmkoliv průmyslem konče. Je samozřejmě svatým právem Poslanecké sněmovny schválit jakýkoliv pozměňovací návrh, nebo ho zamítnout. Je svatým právem Poslanecké sněmovny schválit tento zákon, nebo ho zamítnout. Ale vy všichni, jak tu sedíte, dobře víte, jak trhy, dodavatelé i zákazníci čekají na naše dnešní rozhodnutí. (Mluví velmi důrazně:) Odkladem tohoto rozhodnutí neuděláte nic jiného, než že poškodíte české výrobce, české dodavatele a českou ekonomiku!

Já vás nabádám k elementární odpovědnosti! Moc vás o to prosím - nikoliv svým jménem, ale jménem českých fabrik. Klidně to zamítněte, bude to jasný signál do trhu, ale jestli to odložíte, dopustili se zločinu vůči české ekonomice! (Potlesk zprava)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážený pane ministře, děkuji. Pane poslanče Sobotko, nemohu vám teď dát slovo, protože ještě před několika přednostně přihlášenými, respektive těmi, kteří můžou vystoupit, se hlásil pan poslanec Boris Šťastný. Předpokládám, že jeho poznámka se bude týkat výsledku předchozího hlasování. Vážený pane poslanče Šťastný, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, velmi se omlouvám, přes chřipku, kterou mám, jsem dobře viděl, že jsem hlasoval ne. Na sjetině však mám ano. Zpochybňuji hlasování.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP