(12.10 hodin)

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi vás požádat o schválení legislativně technické úpravy ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu, která vyplývá z mnou předneseného pozměňovacího návrhu uvedeného v tisku 575/2 pod písmenem C.

Úpravu, kterou navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu, je třeba promítnout také v § 13 odst. 1. Tedy navrhované znění legislativně technické úpravy spočívá ve vložení nového bodu, který by zněl: V § 13 odst. 1 slova "větší množství než 30 miligramů pseudoefedrinu v jednotce lékové formy" nahrazují slovem "pseudoefedrin".

Na nutnost promítnout toto do mého pozměňovacího návrhu upozornilo i Ministerstvo zdravotnictví a bez této legislativně technické by můj pozměňovací návrh nebylo možné hlasovat. Je to domluveno i se zpravodajkou Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, tak tuto končím. Pardon. Vy do rozpravy, paní ministryně? Vy byste dostala slovo závěrečné, ale chcete-li v rozpravě, tak máte příležitost.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Já si myslím, že je čas teď. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat obsahem zákona, jenom se vyjádřím k těm pozměňovacím návrhům, které tady budete vzápětí hlasovat.

Musím říct, že ministerstvo souhlasí se všemi kromě toho, který tady právě teď zmiňovala paní poslankyně Konečná, a já to hned vysvětlím. Myslím si, že zavedení rovnou na recept těchto látek by bylo téměř zbytečné, protože se uvažuje o zavedení elektronické preskripce a zavedením této elektronické preskripce budou lékárny automaticky vědět o každém, kdo si přijde koupit tento lék, který je vydáván s omezením, zda už mu nebyl za poslední měsíc vydán jakýkoliv jiný lék, který obsahuje právě tento pseudoefedrin. Jedná se tady speciálně o něj a bude moct kontrolovat, zda právě už nedochází k tomu, že by mohlo - (V sále je velký hluk. Předsedající tiší poslance: Ššššššš.) Děkuji, pane předsedající. Že by mohlo jít o zneužívání těchto léků. Pokud by přesto nedošlo z nějakých důvodů, netuším jakých, k tomu, že by elektronická preskripce nebyla uvedena v provoz tak, jak se uvažuje, k 31. březnu, tak chci tady upozornit, že jednoznačně ministerstvo, resp. Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s ministerstvem, může jakýkoliv lék vyhradit jako lék na recept. Takže si myslím, že teď bych nedoporučovala ten pozměňovací návrh, ale pokud by se neosvědčila praxe po zavedení elektronické preskripce, může to ministerstvo udělat kdykoliv a nemusí k tomu být změna zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Paní poslankyně Rybínová, pan poslanec Hovorka. Dámy a pánové, prosím o klid!

 

Poslankyně Jana Rybínová: Já bych si jenom dovolila doplnit, že zároveň bude zaveden režim vydávání léků, které obsahují pseudoefedrin bez předpisu, ale s omezením. Tato možnost je dána zákonem o léčivech v § 39 a kroky, které směřují k tomu, již byly zahájeny Státním ústavem pro kontrolu léčiv a firmy, které dodávají na trh léky jako modafen, paralen plus, nurofen, stopgrip, ty právě obsahují ten zmíněný pseudoefedrin, tak správní řízení již bylo zahájeno k přeregistraci těchto léků právě do toho režimu výdaje na předpis s omezením.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně, hovořit bude Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já podporuji návrh paní poslankyně Konečné i s tou legislativně technickou úpravou, protože se domnívám, že se jedná o efektivní a rychlý zákaz, nebo ztížení dostupnosti pseudoefedrinu. Řešení, které tady popisovala paní ministryně a paní poslankyně Rybínová, já o něm samozřejmě vím, ale správní řízení bude samozřejmě trvat delší dobu a nikde není zajištěno, že ten systém bude efektivně fungovat. Skutečně mám potvrzeno i od lékárnické komory, že se přiklání, resp. od některých členů z lékárnické komory, že se přiklánějí k tomu návrhu paní poslankyně Konečné. A to jsem vám chtěl sdělit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Paní poslankyně Rybínová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci Hovorkovi. To správní řízení již bylo zahájeno, firmy mají termín vyjádřit se k tomu návrhu do konce února, poté by Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil příslušné kroky a hotovo by mělo být do konce března. To znamená, že tam je to v souladu i s tím termínem, kdy by mělo dojít k přihlášení lékáren k centrálnímu úložišti receptů, takže ty termíny tam sedí a mohlo by to běžet.

Pro vaši informaci, situace je ještě taková, že pokud by se, dejme tomu, do půl roku od termínu 31. března neosvědčily ty kroky, které navrhuje paní ministryně a které tady podniká Státní ústav pro kontrolu léčiv, je možné, aby přímo Státní ústav pro kontrolu léčiv zavedl vydávání těchto léků v režimu na recept ve spolupráci s ministerstvem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Opět se hlásí pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom ocitovat z toho přípisu, který jsem dostal: "Je zřejmé, že ani zařazení do tzv. třetí kategorie léčiv, výdej bez lékařského předpisu s omezením, není v tuto chvíli rychlým řešením, neboť přípravky v nové kategorii zařazeny nejsou a celý systém připojení lékáren do úložiště Státního ústavu pro kontrolu léčiv bude podle všeho opožděn více, než se původně předpokládalo. Nejsou ani definitivně nastaveny podmínky pro realizaci připojení."

Čili to jsem považoval za nutné, abyste věděli, a proč teda podporuji návrh, jak ho předložila paní poslankyně Konečná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Paní ministryně Daniela Filipiová. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda vzkázala vaším prostřednictvím panu poslanci Hovorkovi, že nevím, odkud má informace. Nevím o žádném důvodu, ani technickém ani jiném, proč by elektronická preskripce neměla být zavedena k 31. březnu. To, že se o to někteří lékárníci snaží, to vím. Jaký je k tomu vede důvod, to netuším. A opakuji, není pravda, že by lékárny nebyly na to technicky vybaveny. Drtivá většina lékáren již technické vybavení má, jenom pár malých lékáren dosud není vybaveno a na to jim zbývá ještě měsíc a půl času. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím. Ptám se paní ministryně, zdali hodlá přednést ještě závěrečné slovo. Není tomu tak.

Takže paní poslankyně Rybínová se ujme funkce zpravodaje a řekne nám, jaká je její představa o hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych sdělit, že ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí. Obdrželi jste několik pozměňovacích návrhů. Za prvé pozměňovací návrh zdravotního výboru, ten je v podkladu, který máte před sebou jako body A, dále je to pozměňovací návrh pod bodem B, to je můj pozměňovací návrh, pozměňovací návrh pod bodem C paní poslankyně Konečné.

Navrhuji následující proceduru. Vzhledem k tomu, že paní poslankyně Konečná ke svému pozměňovacímu návrhu podala legislativně technickou úpravu, kterou schvaluje a která je nutná, tak bych navrhovala hlasovat jako první legislativně technickou úpravu. Dále, druhé hlasování by proběhlo nad pozměňovacími návrhy zdravotního výboru pod bodem A. Myslím, že můžeme hlasovat jako o celku. Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pod bodem C (B?), také jako o celku, obsahuje dva pozměňovací návrhy. A dále pozměňovací návrh pod bodem C, to je ten zmíněný pozměňovací návrh paní poslankyně Konečné, a potom závěrečné hlasování o návrhu zákona jako o celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP