(17.30 hodin)
(pokračuje Rybínová)

Projednáváme tedy návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 669, návrh poslanců Ondřeje Lišky, Waltera Bartoše a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Jak už bylo řečeno, účelem navrhované novely je vyjmout z okruhu veřejných funkcionářů definovaného zákonem o střetu zájmů ředitele škol a školských zařízení zřizovaných ve formě příspěvkových organizací státem a územními samosprávními celky, a to z toho důvodu, aby nemuseli podávat majetková přiznání. Tato povinnost byla ředitelům škol uložena na základě novely zákona o střetu zájmů, která byla v Poslanecké sněmovně projednávána jako sněmovní tisk č. 171 na jaře loňského roku. Po poměrně komplikovaném legislativním procesu, kdy byl návrh zákona Poslanecké sněmovně vrácen Senátem a posléze také prezidentem republiky, jsme novelu schválili s tím, že nabyla účinnosti dnem 20. června 2008.

Již při hlasování o vráceném návrhu zákona dne 10. června na 32. schůzi bylo zřejmé, že do okruhu veřejných funkcionářů dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona o střetu zájmů budou zahrnuti i ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných státem a územními samosprávními celky a budou se tak na ně vztahovat mimo jiné i povinnosti podle § 7 tohoto zákona, což bylo i jedním z důvodů, proč prezident republiky novelu vrátil zpět Poslanecké sněmovně. Ředitelé škol by tak museli podávat formou čestného prohlášení oznámení o osobním zájmu, o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a příjmech, darech a závazcích, tedy tzv. majetkové přiznání.

Pan ministr školství Liška již v červnu při schvalování sněmovního tisku 171 v rámci potřeby schválit tuto novelu, která řešila i jiné otázky, a ve snaze, aby celý složitý legislativní proces nezamrzl na tomto dílčím problému, přislíbil ochotu zabývat se nápravou této nedokonalosti s tím, že hned poté, co tento návrh zákona bude schválen, představí Sněmovně novelu, která by komplexně řešila tuto problematiku. Sněmovní tisk, který právě projednáváme, je tedy reakcí na zmíněný návrh zákona, který jsme přijali v červnu 2008.

Dle důvodové zprávy k tomuto zákonu jsou zavedené povinnosti ředitelů škol a školských zařízení podle zákona o střetu zájmů protichůdné k jednomu ze základních směrů reformy vzdělávací soustavy, jímž je snižování administrativní zátěže související se správou škol a školských zařízení. Z hlediska právní jistoty je žádoucí brzká účinnost tohoto zákona. Navrhovaná účinnost je tedy stanovena ke dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně, a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám. Z místa se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Konstatuji, že organizační výbor, resp. předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh.

 

Pokud ne, tak zahajuji hlasování pořadové číslo 378. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru ústavněprávnímu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 188 poslanců, pro 120, proti jediný. Takže tento návrh byl přijat a já končím první čtení této předlohy.

 

Bod číslo

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 649/ - druhé čtení

 

Byl bych rád, kdyby se slova mohl ujmout ministr financí Miroslav Kalousek. (Není přítomen v sále.)

Děkuji místopředsedovi vlády Petru Nečasovi, který se ve druhém čtení posadí ke stolku zpravodajů za navrhovatele.

Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a usnesení rozpočtového výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 649/1. Prosím pana poslance Petra Červenku, který je zpravodajem rozpočtového výboru, aby se ujal slova.

Poté co přišel pan ministr Kalousek, se ho táži, zdali chce vystoupit. Chce. Takže děkuji panu místopředsedovi vlády Petru Nečasovi a prosím ministra financí, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já pokorně prosím Poslaneckou sněmovnu o prominutí.

Dovolte, abych uvedl druhé čtení novely zákona o úřadu pro věci majetkové. Je to kompetenční novela a děkuji za projednávání ve výboru, kde padl pozměňující návrh, který je docela revoluční, ale vzhledem k tomu, že majetkové převody mezi státem, obcemi a kraji jsou v míře stále vysoce nadstandardní a několik let to tak ještě bude, tak já se té kompetence docela rád vzdám a pozměňující návrh podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, a nyní je příležitost pro pana poslance Petra Červenku, zpravodaje rozpočtového výboru.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, předkládám ctěné Sněmovně usnesení č. 569 ze 33. schůze rozpočtového výboru konané 4. prosince 2008 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 649.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Ivana Fuksy, zpravodajské zprávě poslance Petra Červenky přednesené v zastoupení poslancem Petrem Braným a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, schválila s připomínkami, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 649/1 ze dne 4. prosince 2008, které jste obdrželi v písemné podobě; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Tímto se zároveň přihlašuji do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já při otevření tohoto bodu, novely zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, chci pouze upřímně poděkovat panu ministru financí, který vyřešil letitý problém s pozemky souvisejícími s družstevními domy, a tím pádem konečně právo i v Ostravě se srovnalo s právem ve zbytku republiky. Já neděkuji za sebe, děkuji zejména za ty občany v Ostravě, kteří si to myslím zaslouží, a děkuji celému majetkoprávnímu odboru Ministerstva financí. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP