(16.00 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Dámy a pánové, nebudu vás dlouho zdržovat, protože vše řekl již můj předřečník. Jen bych upozornil na usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 158, kde se dočtete o všech pozměňovacích návrzích, které jsme přijali. Jen bych upozornil na bod 10, ve kterém jsme akceptovali připomínky kolegů z hospodářského výboru a nastavili jsme přísnější kontrolu nakládání s veřejnými prostředky v technologické agentuře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Prosím o slovo zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Zdeňka Proska.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 15. ledna, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 627.

Zároveň jsme jeden malý pozměňovací návrh sladili s výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a je obsažen v usnesení tohoto výboru. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se tedy, zda se do obecné rozpravy někdo z vás hlásí. Nevidím takovou přihlášku, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Zde mám jednu přihlášku, a to od pana kolegy Ivana Ohlídala. Prosím tedy o jeho slovo. Poté pan ministr Liška.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové, vážené kolegyně. Dovolte mi, abych se přihlásil ke třem svým pozměňovacím návrhům, které jste obdrželi na stůl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego, a ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl opravit usnesení výboru, a aby to bylo úplně regulérní, tak to opravím tím, že přednesu pozměňovací návrh, aby to bylo úplně čisté a legislativně průzračné.

Tedy v usnesení výboru původně v bodu 4 v § 2 odst. 2 písm. k) bodu 2 se za slova "v jeho činnosti" vkládají slova "nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli". Správně by mělo být ještě doplněno o poznámku, to znamená, teď budu číst, jak to správně má znít a jak zní můj pozměňovací návrh:

V bodu 4 v § 2 odst. 2 písm. k) bodu 2 se za slovo "činnosti", poznámka 17, vkládají slova "nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli". V podstatě se jedná o to, že tady tento výraz bude posunut o řádek výše, tak jak to bylo původně navrhováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bartošovi. Pan ministr Liška ještě chtěl vystoupit též v podrobné rozpravě. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Já bych se rád vyjádřil k pozměňovacím návrhům pana kolegy Ohlídala, které považuji za částečně problematické, ale nebráním se nějaké dohodě ve prospěch toho zákona samotného. Jenom si dovoluji upozornit na to, že tento návrh § 60a považuji za problematický, protože žádné mezinárodně uznávané kurzy ani programy vlastně neexistují. Vzdělávací program je uznáván vždy v určitém státě a v některých případech dokonce jen určitými vzdělávacími institucemi ve státě. To mezinárodní uznání má nanejvýš faktickou povahu, tzn. v příslušných profesních kruzích se ten titul neformálně uznává, i když držitel nepodstoupí žádnou úřední proceduru, to je profesní uznávání v neregulovaných profesích, typicky je to třeba MBA a další. Tyto činnosti vysoké školy mohou vlastně provozovat i dnes, zákon na tom zřejmě nic nemění, a formálně je to ostatně sporné, zda jde o jejich vlastní vzdělávací činnost, nebo o činnost licencující instituce, která vydává diplom, což je ostatně podstata celého tohoto "byznysu". MBA diplom vydaný českou veřejnou vysokou školou podle § 60a se může třeba dobře vyjímat v naší poslanecké kanceláři, ale žádnou takovou hodnotu mít nebude.

Návrh ke změně § 70, ten je ještě daleko závažnější a nebezpečnější a já ještě ve zbývajícím čase si myslím, že by bylo vhodné prověřit, zda tam dokonce není pochybnost o tom, zda by nemohl být protiústavní. Ale to můžeme probrat potom osobně.

A ještě dovolte, v této souvislosti mě požádal pan rektor Univerzity Karlovy Hampl poukázat na to, že Karlova univerzita vyjadřuje velmi zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem, respektive tou částí, která se týká omezení současné výjimky pro vysoké školy ve věci pracovních smluv akademických pracovníků. Jakkoli lze chápat některé důvody, které pana kolegu k podání tohoto návrhu vedou a jež se týkají sociálního postavení akademických pracovníků, rektor Hampl upozorňuje na to, že případné přijetí tohoto návrhu by pro vysoké školy znamenalo zásadní problémy, a to jak z hlediska personální politiky, tak i přímé negativní finanční dopady. Proto si myslím, že by bylo správné se ještě na tomto pozměňovacím návrhu dohodnout ve prospěch konsensu na zákonu jako takovém. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Zeptám se na další případnou přihlášku do podrobné rozpravy. Pan kolega Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych rád reagoval na pana ministra. Je to výjimečné, budu mít poněkud jiný názor. Týká se to názoru, který prezentoval pan ministr, a je to názor pana rektora Hampla týkající se pracovněprávních smluv.

Já jsem také obdržel spoustu mailů, které říkají, že se zhorší konkurenceschopnost na našich vysokých školách. Já se nedomnívám, že k tomu dojde. Myslím, že návrh pana kolegy Ohlídla není tak fatálně špatně, tak jak na to upozorňuje pan rektor Hampl. Myslím si, že v některých zemích, kde vzdělávací systém je velmi vyspělý, tyto modely velmi podobně fungují. Koneckonců Spojené státy americké si nikdo nedovolí podezřívat z toho, že by tam nebyla konkurence. Naopak je tam vnitřní konkurence uvnitř vysokých škol i vnější konkurence mezi vysokými školami samotnými. A ten model tam velmi podobně existuje. Říká se tomu v angličtině tenure track, což je model, kdy se vysoká škola rozhodne zřídit jakousi proceduru přijímání profesora. Tam toho profesora přijímá dlouho, ale velmi dobře si prověří jeho odborné znalosti i schopnosti na té škole přednášet. A pokud tento tenure track je jakýmsi způsobem pozitivně ukončen a profesor je jmenován, dostává tzv. tenure, tak samozřejmě není na dobu určitou, ale je to definitivní jmenování. Takže si myslím, že s tímto pozměňovacím návrhem by bylo možné vyslovit souhlas. Navíc, pokud se podíváme do Bílé knihy, tak docela podobný model v Bílé knize je navrhován.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bartošovi. Pan kolega Ohlídal se ještě hlásí o slovo. Já vás chci jenom upozornit na to, že jsme v podrobné rozpravě. Že případné výhrady typu, které zazněly nyní, měly zaznít v rozpravě obecné. Ale nechci nijak omezovat přístup k výměně názorů.

Prosím, pan kolega Ohlídal.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážená paní předsedající, já však musím reagovat na to, co říkal pan ministr. Musím reagovat podobným způsobem jako kolega Walter Bartoš. Především je nutné zdůraznit, že ten ostrý názor proti mému navrhovanému pozměňovacímu návrhu je ostrým názorem pouze rektora Hampla. On nemůže mluvit za celou Karlovu univerzitu. To vyjadřoval tento svůj názor pouze osobně.

Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že tento pozměňovací návrh samozřejmě je velmi užitečný pro akademické prostředí, protože zvětšuje, zlepšuje právní jistotu akademických pracovníků včetně profesorů a docentů v pracovněprávních vztazích. Jsem přesvědčen, že současný stav, současné ustanovení v § 70 v současném vysokoškolském zákonu bylo výhodné a užitečné v první polovině 90. let minulého století, kdy bylo třeba změnit strukturu sboru akademických pracovníků na veřejných českých vysokých školách. V dnešní době je však toto ustanovení v § 70 přežité, jakýmsi způsobem diskriminuje akademické pracovníky a navíc bývá často v neprospěch akademických pracovníků zneužíváno.

Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP