(15.50 hodin)

Poslanec Miroslav Opálka: Vážené kolegyně a vážení kolegové, poslanecký klub KSČM se již několik období snaží přispět k nápravě nespravedlností, které vznikly zrušením důchodových kategorií. Svědčí o tom řada interpelací a návrhů zákonů. Cesta byla trnitá, ale postupně se daří eliminovat alespoň některé problémy u hornických povolání. Proto nemáme problém podpořit návrh, který vzešel z jednání zástupců vlády s hornickými odborovými předáky. Slyšel jsem však, že KSČM prý bude mít problém s podporou dodatku k odškodňovacím zákonům. Musím proto některým krátce připomenout, jak to tehdy v minulém volebním období s návrhem pana poslance Vidíma, tehdy evidovaným jako sněmovní tisk číslo 740, který neměl vládní podporu, ve skutečnosti bylo.

Při jeho projednávání v prvním čtení naše poslankyně Jitka Gruntová navrhla, aby se zákon, který měl nahradit systém dosavadních výhod poskytovaných účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a vdovám po těchto účastnících zvláštním příspěvkem k důchodu, vztahoval rovněž na občany, kteří byli rehabilitováni. Pravice i Konfederace politických vězňů však o tom programově mlčí. Cituji z jejího vystoupení: "Návrh ovšem považuji za nesystémový také proto, že stejné výhody, které náležejí účastníkům odboje za druhé světové války, byly zákonem č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, podle § 29 přiznány rovněž účastníkům, kteří byli účastníky rehabilitace podle zákona 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., a jimž bylo rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zrušeno, a rovněž těm, kteří byli účastníky rehabilitace podle § 22 písmeno c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci. Návrh kolegy Vidíma dosavadní výhody přiznané účastníkům odboje a osobám rehabilitovaným mění na finanční příspěvky pouze pro jednu skupinu dotčených osob. Navržený zákon proto měl být koncipován tak, aby finanční příspěvky k důchodu byly vypláceny oběma skupinám, tedy všem těm, kteří dosud požívají výhod ve stejném rozsahu."

Návrh poslankyně Gruntové byl poté zapracován do komplexního pozměňovacího návrhu, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí z návrhů poslanců a poslankyně Vidíma, Gruntové, Černého a Turka. Komplexní pozměňovací návrh předložil zpravodaj poslanec Václavek ve druhé části druhého čtení. Návrh zákona byl tímto doplněn, rozšířen a schválen.

Finanční příspěvky k důchodu jsou tedy vypláceny oběma skupinám dotčených osob. Nikdo si však tehdy neuvědomil, že existují osoby, které nepobírají český důchod, či ženy, které, byť účastnice odboje a držitelky osvědčení podle zákona č. 155/1946 Sb., případně ženy rehabilitované, kterým nevznikl nárok na důchod, a proto jim nemůže být dosud vyplácen příspěvek či příplatek k důchodu, řeší navržená vládní novela.

Tento vládní návrh zákona tak napravuje nespravedlivý stav, který zákonodárci nepředvídali. Poslanecký klub KSČM se bude chovat konzistentně a návrh podpoří. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se někdo? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Je před námi rozhodnutí o tom, zda budeme pokračovat podle § 90 odst. 5.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 710 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Prosím o chvilku strpení. Přivolávám kolegy. Mezitím vás na vaši žádost odhlašuji. Prosím, abyste se všichni přihlásili… Doufám, že mohu zahájit hlasování, takže tak učiním.

 

Zahajuji hlasování číslo 366. Kdo souhlasí s tím, abychom jednali tak, aby mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení? Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 366 z přítomných 181 pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Do této podrobné rozpravy nemám opět žádnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů podle sněmovního tisku 710."

 

Zahajuji hlasování číslo 367. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování číslo 367 přítomno 181, pro 180, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji také panu zpravodaji. Tím končím projednávání bodu 51, sněmovního tisku 710.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 627/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. Prosím pana ministra o jeho úvodní slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, komplexní návrh novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje a některých souvisejících zákonů byl předložen Poslanecké sněmovně zejména z důvodu změn evropských pravidel v oblasti podpory výzkumu a vývoje. Podrobné zdůvodnění návrhu již bylo předneseno v prvním čtení. Zmíním jen to nejdůležitější.

Předložený návrh zavádí novou úpravu pojmů v oblasti výzkumu a vývoje, tak aby byla v souladu s pojmy definovanými v předpisech Evropských společenství a v dokumentech Evropské komise. Dále se rozšiřuje oblast úpravy zákona o inovace, zavádějí se nové principy institucionální podpory výzkumných organizací, stanovují se podmínky umožňující využití prostředků strukturálních fondů a rámcových programů EU, zvyšuje se důraz na ochranu práva k výsledkům výzkumu a vývoje. Jednou z nejvýznamnějších změn je založení nové agentury pro aplikovaný výzkum, technologické agentury a snížení již neúnosného počtu rozpočtových kapitol v oblasti výzkumu a vývoje.

Navržené změny souvisejících zákonů, zákona o vysokých školách, zákona o veřejných výzkumných institucích, zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, přímo souvisí s novelou zákona o podpoře výzkumu a vývoje a jsou nezbytné pro sjednocení pravidel pro poskytování podpory výzkumu a vývoje.

Děkuji panu zpravodajovi Petru Plevovi a poslancům obou výborů Sněmovny, v nichž byl návrh projednáván, za vstřícný a konstruktivní přístup a věřím, že všechny navržené změny budou přínosné a tento návrh bude schválen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také hospodářskému výboru. Usnesení těchto výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 627/1 až 3.

Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Petra Plevu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP