(15.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

Tito občané pociťují jako příliš tvrdou platnou právní úpravu, která finanční ocenění za jejich zásluhy v odboji za druhé světové války nebo odškodnění za perzekuce váže na pobírání tohoto důchodu. Připomínky těchto organizací je třeba považovat za oprávněné, a proto vláda hledala vhodné řešení k nápravě.

Protože by bylo administrativně náročné zakládat nárok na samostatnou periodickou dávku, volí se po dohodě s těmito organizacemi jako forma řešení výplata jednorázové peněžní částky, která bude vypočtena podle průměrné doby dožití. Tato jednorázová peněžní částka se vyplatí na základě žádosti podané u plátce, tj. u České správy sociálního zabezpečení nebo u okresní správy sociálního zabezpečení, nebo bydlí-li oprávněný v cizině, též na našem zastupitelském úřadu v cizině. Těmito alternativami se značně usnadňuje podání žádosti, přičemž se nestanoví žádná lhůta pro jejich podání.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, součástí tohoto návrhu zákona je též dílčí změna zákona č. 357/2005 Sb. V novele zákona č. 357/2005 Sb. se provádějí u výše příplatku k důchodu u vdov a sirotků po účastnících odboje analogické úpravy, jaké byly provedeny na základě nařízení vlády č. 369/2007 Sb. u těchto pozůstalých po soudně rehabilitovaných osobách. Jedná se o zvýšení příplatku k důchodu o 3000 korun měsíčně u vdov a vdovců a o 2400 korun měsíčně u sirotků.

Další změna, která vychází z podnětu Konfederace politických vězňů, se týká podmínky u zvláštního příspěvku k důchodu u osob zbavených osobní svobody, které byly rehabilitovány. Dosud platí podmínka pro nárok na tento příspěvek, aby zbavení osobní svobody trvalo alespoň 12 měsíců. Navrhuje se, aby v případech, kdy zbavení osobní svobody mělo trvat tuto dobu, avšak fakticky trvalo kratší dobu jen ze zdravotních důvodů - v praxi tyto zdravotní důvody byly vyvolány zpravidla právě vězněním - zvláštní příspěvek rovněž náležel. Tato úprava se pak analogicky promítá i do zákona o sociálních službách, kde jsou vymezeny podmínky pro poskytování pečovatelské služby pro rehabilitované osoby.

Součástí návrhu zákona je ještě doplnění zákona o důchodovém pojištění o zmocnění pro vládu upravit důchodový věk pro některé specifické skupiny horníků, a to v návaznosti na jednání vedená v loňském roce s představiteli hornických odborů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr bych chtěl uvést, že vláda navrhla urychlené projednání návrhu zákona, neboť navrhovaná opatření se týkají občanů vysokého věku, a je proto potřebné řešení v jejich prospěch neprodlužovat. Věřím, že podpoříte snahu pomoci prostřednictvím navrhovaných opatření osobám účastným odboje a osoba perzekvovaným, které byly rehabilitovány, a že návrh zákona schválíte. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Miroslava Opálku, o jeho stanovisko.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příspěvek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů se týká novel tří zákonů a byl vypracován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na základě požadavků Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.

Za prvé jde o zákon číslo 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, který nahradil dřívější naturální systém výhod finančního plnění. Předkládaná vládní novela zákona dosavadní problém vazby příspěvku jen na pobírání českého důchodu řeší poskytnutím jednorázové částky ve výši 72násobku měsíční částky příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku. Návrhem nového zákona se tedy napravuje nespravedlivý stav, který zákonodárci nepředpokládali.

Navrhují se rovněž dvě přímé změny zákona č. 357/2005 Sb., a to úprava výše příplatku k důchodu po osobách, které padly, byly popraveny nebo zemřely ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním táboře nebo internačním táboře anebo byly násilně usmrceny v souvislosti se zatýkáním, tak, že příplatek činí součet částky odvozené od délky odbojové činnosti zemřelé osoby a částky 3000 korun, jde-li o vdovu nebo vdovce, nebo 2400 korun, jde-li o sirotka, pokud sirotek ke dni úmrtí rodiče nedosáhl věku 18 let. Tyto částky příplatku k důchodu jsou shodné s těmi, které podle nařízení vlády č. 369/2007 Sb. byly přiznány vdovám, vdovcům a sirotkům po soudně rehabilitovaných osobách. Dochází tak ke spravedlivému stanovení částky příplatku k důchodu i pro vdovy, vdovce a sirotky po účastnících odboje za druhé světové války. Druhá navrhovaná změna zákona č. 357/2005 Sb. upravuje přiznání zvláštního příspěvku i vdově nebo vdovci po osobě, jejíž věznění skončilo ze zdravotních důvodů před uplynutím dvanácti měsíců, pokud doba odnětí svobody nebyla časově vymezena anebo měla trvat déle než 12 měsíců.

Za druhé se jedná o novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tak, že rozšiřuje poskytování pečovatelské služby bez úhrady i pro rehabilitované osoby, kterým výkon trestu měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců. Realizuje vlastně předchozí změnu zákona.

Za třetí vláda navrhuje novelizovat zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, doplněním jednoho odstavce v § 107, kterým se zmocňuje vláda stanovit u pojištěnců, kteří začali před 1. lednem 1993, tzn. před zrušením důchodových kategorií, vykonávat zaměstnání v hornictví, důchodový věk s přihlédnutím k této délce zaměstnání v hornictví v nižších věkových hranicích, než jsou věkové hranice stanovené podle platného zákona o důchodovém pojištění. Vláda podle návrhu by dále mohla stanovit, jakým způsobem se přepočtou starobní důchody pojištěnců, kteří splnili podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic. Tato novela nemá s předchozími novelami žádnou souvislost, není ani zdůvodněna v důvodové zprávě, ale hovořil k ní pan místopředseda vlády. Je v podstatě přílepkem. Pan místopředseda vlády splnil slib, který dal na sjezdu hornických odborů, a tímto vlastně ten slib plní i vláda.

Jako zpravodaj doporučuji hlasovat pro schválení předloženého vládního návrhu a vzhledem k naléhavosti problému podporuji i jeho projednávání podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., i když mám s nadužíváním této možnosti, kterou umožňuje zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, často problémy.

Děkuji za pozornost a hlásím se do obecné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji Opálkovi a zahajuji obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. O slovo se hlásí tedy pan kolega Opálka jako první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP