(13.00 hodin)
(pokračuje Šidlo)

Informace o existenci věcného břemene v katastru nemovitostí je nutná. Je to jediný moment, kdy má kupující možnost zjistit, že nemovitost je zatížena tímto břemenem. Navíc ani vlastník nemovitosti si nemusí být po mnoha letech od výstavby sítě tohoto věcného břemene vědom.

Nové stavby energetický zákon řeší dostatečně a i předkládaná novela tuto problematiku řeší uspokojivě, viz úpravy § 24 odst. 4. Tento problém ale není vyřešen u staveb realizovaných před účinností zákona č. 458/2000 Sb. Věcná břemena sice u těchto staveb vznikla ze zákona, ale nejsou žádným způsobem registrována v katastru nemovitostí. Správci energetických sítí jsou povinni dle § 185 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. do konce roku 2012 zdokumentovat své sítě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Navíc souběžně probíhá digitalizace katastru nemovitostí, která má být ukončena do roku 2015. Zanesení informace o existujících věcných břemenech do katastru nemovitostí by tedy nevyžadovalo žádné zbytečné či duplicitní náklady.

Navrhované znění nepředpokládá nové projednání věcných břemen s vlastníky pozemků, protože věcná břemena již existují na základě předchozích zákonných ustanovení, a jedná se tedy pouze o promítnutí do katastru nemovitostí. Opatření by vedlo k transparentnosti a dohledatelnosti existujících právních závazků, to znamená věcných břemen provozovatelů energetických sítí a vlastníků nemovitostí. Tato problematika je řešena obdobně i v jiných zemích, např. v Maďarsku.

Dále pozměňovací návrh obsahuje i záležitosti týkající se výroby tepelné energie. V České republice připadá na výrobu tepelné energie pro byty cca 90 mil. GJ. V rámci licencované činnosti, tj. podnikání, činí podíl tepla pro byty cca 40 mil. GJ. Pro vytápění a poskytování teplé vody a pouze na centrální přípravu teplé vody se spotřebovává 16 mil. GJ, což představuje při cenové úrovni roku 2008 částku 7,8 mld. Kč. Úspory vzniklé instalováním měření je v konečném důsledku možné předpokládat ve výši cca 2,4 mil. GJ. Toto snížení spotřeby tepla je možno vyčíslit sumou 1,16 mld. Kč, nebo snížením množství produkce souvisejících emisí o objemu prachových částic o 115 tun, kysličníku siřičitého o 1348 tun, kysličníku dusíku o 393 tun a kysličníku uhličitého o 70 tun.

Děkuji za pozornost. A prosil bych ještě, přihlásil bych se do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, eviduji přihlášku do podrobné rozpravy.

Na požadavek předsedů klubů konstatuji, že tento bod přerušíme v obecné rozpravě s tím, že v úterý se dohodneme na pokračování tohoto bodu, na konkrétním termínu. Vzhledem k tomu, že požadavek předsedů klubů byl na přerušení ve 13 hodin a jsme po třinácté hodině, konstatuji, že bod č. 8, sněmovní tisk 566, je přerušen v obecné rozpravě. Prvním přihlášeným do obecné rozpravy po novém zahájení tohoto bodu bude pan poslanec Břetislav Petr, následuje přihláška poslance Krátkého a dalších. Tolik tedy k této věci.

Vzhledem k této dohodě předsedů poslaneckých klubů přerušuji 48. schůzi po vystoupení zpravodaje k tomuto bodu a budeme pokračovat v úterý ve 14 hodin.

Ještě jsem ale nepřerušil, slovo má zpravodaj v této věci pan poslanec Oldřich Vojíř. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych poprosil jenom o jedno. Já jsem říkal, že když tuto materii neprojednáme dnes, tak abychom ji projednali jako čtvrtý bod ve čtvrtek. Já bych opravdu poprosil o to, aby i v rámci koordinace řízení Sněmovny došlo k tomu, že opravdu ve čtvrtek tuto materii projednáme, protože těch pozměňovacích návrhů je poměrně hodně, potřebujeme je seriózně vyhodnotit a byl bych rád, abychom na příští schůzi potom celý tento návrh zákona s největší pravděpodobností schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodajovi. Vaše vystoupení bude podkladem pro jednání politického grémia v úterý dopoledne a pravděpodobně z prezidiálky budeme o tom rozhodovat hlasováním. Za sebe slibuji, že vás na čtvrtek určitě dám.

Pan předseda klubu ODS Petr Tluchoř. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedající. Svolávám poslanecký klub ihned do Státních aktů. Děkuji pěkně. Poslanecký klub ODS, samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní tedy přerušuji jednání 48. schůze a těším se s vámi na setkání v úterý příští týden ve 14 hodin.

 

(Jednání skončilo ve 13.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP