(12.50 hodin)

Poslanec Václav Exner: Nad údaji dále mají kontrolu jen australské orgány. Citlivé údaje, například o rasovém či etnickém původu, politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborových svazech a údaje týkající se zdraví či sexuálního života, mají být odfiltrovány. O ty se ale často zajímají příslušné orgány nejvíce. Není ani jasné, kdo a proč je vlastně sbírá. Využití získaných informací a předávání dalším orgánům a zemím v zásadě není pod kontrolou z Evropské unie ani z České republiky, i když dohoda a její příloha obsahuje poměrně přesná pravidla, bohužel také se spoustou výjimek.

Za čtvrté. Doba uchování je na rozdíl od dohody se Spojenými státy americkými tři a půl roku. Doba archivace je další dva roky, až na ty, které souvisejí s probíhajícím soudním řízením nebo trestním vyšetřováním.

Za páté. Takzvaná závažná trestná činnost je v článku I písm. i) definována, avšak v článku IV odst. 2 se mluví zcela obecně o trestném činu nad rámec této definice. Navíc není určeno, čí trestní právo se používá.

Za šesté. České znění je v Úředním věstníku Evropské unie označeno jako překlad. Platné znění to asi není. Má také překladové problémy, které začínají už v nadpisu, kde se hovoří o tom, že jde o cestující ze zdrojů Evropské unie, přičemž se pravděpodobně myslí cestující z Evropské unie.

Na základě toho konstatuji, že dohodu jménem klubu Komunistické strany Čech a Moravy nemůžeme podpořit. Dovolím si navrhnout její zamítnutí pro vážné nedostatky už v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Kdo další chce vystoupit v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr nebo pan zpravodaj? Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu a to je návrh na zamítnutí v prvém čtení. Protože jsem požádal všechny, kteří měli jiné povinnosti, aby své rozhovory přesunuli do předsálí, zagonguji, odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme se zabývat návrhem, který padl v rozpravě v prvém čtení vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracování údajů jmenné evidence cestujících. Návrh, který byl podán v obecné rozpravě, je návrh na zamítnutí.

O tomto návrhu dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 328, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 328, z přítomných 155 pro 27, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano, pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, navrhuji přidělit tento tisk také ústavněprávnímu výboru z důvodu posouzení shody s ústavním pořádkem České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Další návrh? Jiný návrh nepadl. Budeme tedy hlasovat v pořadí, jak návrhy byly podány.

 

Nejdříve o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 329 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 329, z přítomných 158 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání výboru ústavněprávnímu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 330 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 330, z přítomných 159 pro 50, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a končím tento bod. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Budeme pokračovat. Čtvrtým pevně zařazeným bodem po bloku třetích čtení je

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh za ministra průmyslu a obchodu Martina Římana uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Děkuji panu kolegovi Oldřichu Vojířovi, který je zpravodajem, že už je u stolku zpravodajů. Pan místopředseda vlády má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, s podstatou změn, které přinese navrhovaná novela, vás seznámil pan ministr Říman v prvním čtení a členy hospodářského výboru na jeho schůzi. Hospodářský výbor tuto novelu opakovaně projednal a doporučuje vám ji ke schválení ve znění pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám byla rozdána jako sněmovní tisky 566/1 a 566/3. Iniciativně tento návrh zákona projednal kontrolní výbor, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 566/2. Nyní žádám zpravodaje hospodářského výboru poslance Oldřicha Vojíře, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu. Připraví se zpravodaj kontrolního výboru, poslanec Libor Ježek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající. Pane vicepremiére, dámy a pánové, nebudu zdržovat, protože mám informaci, že potřebujeme toto druhé čtení projednat velmi svižně, takže k meritorním věcem bych se vyjádřil ve třetím čtení před hlasováním.

Hospodářský výbor projednal dvakrát tuto materii. Máte dvě usnesení hospodářského výboru. Bude platit to poslední, to znamená to, co má lomítko 3. K tomu se budou vztahovat případné pozměňovací návrhy nebo pozměňovací návrhy přímo předložené k materii.

Dovolte mi, abych se přihlásil také potom do podrobné rozpravy a navrhl několik pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Nyní zpravodaj výboru kontrolního, pan poslanec Libor Ježek. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kontrolní výbor se zabýval účinností kontrolního systému věcně usměrňovaných cen tepla. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení kontrolního výboru částečně tento systém zprůhledňují a zefektivňují.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Liboru Ježkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky. Nejdříve pan poslanec Karel Šidlo, připraví se pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, dovolte mi jen velmi stručné zdůvodnění k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal v přípravě druhého čtení, protože to považuji za velice důležitou situaci, která nastala i na základě projednávání v hospodářském výboru. Celá řada věcí už několik let má svoji konzistenci a některé věci nejsou ze zákona dořešeny. Proto jsem si dovolil, že ve vztahu ke starým energetickým sítím na svých pozemcích majitelé nemovitostí často nevědí, a zvláště pak když nemovitost přešla do vlastnictví jiné osoby. V některých případech se existence energetické sítě na prodávané nemovitosti úmyslně zatají. Může potom dojít při pracích, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, dnes např. § 103 zákona 183/2006, stavební zákon, k poškození energetického zařízení či k vážnému zranění osob.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP