(12.40 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Dle dohody můžou v Austrálii údaje PNR rovněž použít v konkrétních případech, kde je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů cestujících v případě závažného zdravotního rizika či ohrožení veřejného zdraví a jsou zejména v souladu s požadavky mezinárodně uznávaných norem, či pokud je jejich zpracování zvláště požadováno australskými zákony. V příloze dohody je pak ve vztahu ke každému jmenovanému australskému zákonu vymezen zacházející PNR údaj.

Pokud jde o dobu uchování předaných dat, tato byla v dohodě zkrácena na základě požadavků členských států EU. Austrálie bude moci údaje uchovávat po dobu tří a půl let od data obdržení. Dále mohou být údaje archivovány po dobu dvou let, avšak tyto lze využít pouze v konkrétních případech za účelem vyšetřování. Provádění dohody bude pravidelně přezkoumáváno smluvními stranami, zejména pokud jde o záruku ochrany osobních údajů.

Dohoda je sjednána na dobu sedmi let od jejího podpisu, pokud se strany vzájemně nedohodnou na jejím nahrazení. Strany mohou provést přezkum ustanovení této dohody čtyři roky po jejím podpisu. Dohoda vstoupí v platnost prvním dnem měsíce, který následuje po dni, kde si strany, to je Evropská unie a Austrálie, navzájem oznámí, že dokončily své vnitřní postupy k tomuto účelu. Evropská unie bude moci toto oznámení ve vztahu k Austrálii učinit až poté, co všechny členské státy EU, které učinily prohlášení, že budou vázány dohodou až v plnění svých ústavních předpisů, oznámí generálnímu sekretariátu Rady, že dokončily proces vnitrostátní ratifikace uvedené dohody.

Česká republika toto prohlášení učinila spolu s dalšími devíti členskými státy. Dohoda je ode dne svého podpisu předběžně prováděna členskými státy v rámci jejich vnitrostátních právních předpisů. Musím však upozornit, že v současné době v České republice není letecký dopravce, který by provozoval přímé lety z České republiky do Austrálie a dohoda se tak mohla na něj vztahovat.

Na základě posouzení textu dohody PNR s Austrálií a s přihlédnutím k ústavnímu pořádku České republiky, jakož i normám mezinárodního práva veřejného Česká republika může dohodu v celém jejím rozsahu provádět. Obsah dohody tedy nebude vyžadovat změnu právních předpisů. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem s ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími pro Českou republiku s členstvím v EU, jakož i se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Vláda České republiky dne 27. června 2008 vyjádřila souhlas s podpisem dohody. S ohledem na výše uvedené žádám Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody.

Děkuji za pozornost některých.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničí Karlu Schvwarzenbergovi a žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec David Šeich. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že pan ministr popsal velmi obsáhle tu materii. Já ji považuji za víceméně normu spíše technického typu a dohodu mezi EU a Austrálií o zpracování údajů jmenné evidence cestujících nechávám spíše na kolezích, kteří vědí, že obdobné dohody třeba se Spojenými státy měly určité technické výhrady a určité náměty, ale já to považuji opravdu za hodnou spíše projednání na výborech a vím, že zahraniční výbor je k tomu příhodný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Vidím Václava Exnera. Pan poslanec Václav Exner v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, předložená dohoda skoro kopíruje stejně problémovou dohodu se Spojenými státy americkými, podle sněmovního tisku 449, který je v Poslanecké sněmovně mezi prvním a druhým čtením již řadu měsíců zablokován. Také tady jde ale o jasně jednostrannou záležitost. Návrh vyhovět požadavkům vnitřně stanoveným v Austrálii, jejich tzv. zákonným povinnostem. Žádné srovnatelné požadavky naštěstí zatím v Evropské unii ani v České republice nejsou.

Dohoda je už nyní uplatňována v tzv. dobré víře od data podpisu. Česká republika ale vydala prohlášení připojené k tisku 586, že do splnění svých ústavních předpisů, tedy ratifikace, nebude dohodou vázána. Jak už řekl pan ministr, není dnes žádné přímé letecké spojení mezi Českou republikou a Austrálií. Důvodová zpráva obsahuje konstatování, že je možné ji okamžitě i ze strany České republiky provádět. Na druhé straně Evropská unie vydala prohlášení jistě i jménem České republiky, že se tato dohoda neodchyluje od právních předpisů Evropské unie nebo jejích členských států ani tyto právní předpisy nemění.

Hlavní problémy navržené dohody, podepsané dohody, jsou shodné s dohodou se Spojenými státy americkými. Uvedu je znovu konkrétně a některé navíc.

Za prvé. Připomínkové řízení bylo v České republice kvůli naléhavosti nahrazeno projednáním ve výboru pro Evropskou unii, tedy jen na pracovní úrovni. Ten souhlasil. Mnoho aspektů tedy nebylo důkladně posouzeno.

Za druhé. Máte rovněž předávat 19 typů informací. Řada z nich jsou ale informace složené z řady údajů. Některé problémové, ne úplně určené s tím, že obsah určuje australská ústřední správa. Podle přílohy v bodě 9 uvedu některé příklady.

Bod označený jako V - Dostupné informace o členství ve věrnostních programech a výhodách, např. bezplatné letenky, zařazení do vyšší třídy atd.

Bod označený VII - Veškeré dostupné kontaktní informace včetně informací o původci.

Bod VIII - Veškeré dostupné informace o platbě nebo fakturaci.

Bod XI - Informace o sdílení kódu.

Bod XII - Rozčleněné nebo rozdělené informace.

Bod XVII - Obecné poznámky včetně informací OSI, to je tedy další služební informace, SSI, tedy zvláštní služební informace, a SSR, informace o požadavku na zvláštní služby. (V sále je stálý silný hluk)

A také bod XVIII - Veškeré shromážděné informace APP, tedy pokročilého zpracování údajů, nebo API, tedy předběžných informací o cestujících.

Navíc v příloze se v bodě 1 mluví o veškerých údajích PNR bez omezení.

Za třetí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím Sněmovnu o klid, abychom nemuseli zvyšovat hlas i při rozpravě. Prosím, pokračujte. (Jako kdyby nic předsedající neřekl. Hluk je stále přítomen.) Ještě nepokračujte! Kolegové a kolegyně, prosím, zkusme ten náš pevně zařazený program projednat. Bylo by to velmi vhodné. Děkuji.

Prosím, pokračujte.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP