(11.40 hodin)

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, především bych chtěl poděkovat Sněmovně za umožnění tohoto relativně rychlého projednávání naší poslanecké novely, jejímž cílem je přispět k řešení složité ekonomické situace a jejího dopadu na sektor zemědělství. Jak víte, první část zákona, který je předkládán jako základní tisk, je vlastně převodem finančních prostředků z účtu Pozemkového fondu do rozpočtu Ministerstva zemědělství, které to potom použije na dorovnání národních doplňkových plateb pro zemědělce. Rovněž zde bude prezentován panem předsedou Papežem pozměňovací návrh jakožto usnesení zemědělského výboru, který rozšiřuje tento návrh zákona ještě o novelu zákona o zemědělství, která rovněž umožní rozšíření nástrojů, které jsou k dispozici Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu pro to, aby mohl poskytovat různé další formy podpory jakožto garance za úvěry, dotace do provozních úvěrů apod.

Tyto věci spěchají, protože situace samozřejmě nejen v zemědělství, ale rovněž v zemědělství je velmi obtížná, a proto ještě jednou chci poděkovat za to, že jste souhlasili s tímto rychlým projednáváním, a doufám, že se dostaneme i ke třetímu čtení, které je naplánováno na středu příští týden. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Gandalovičovi a konstatuji, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 678/2. Žádám nyní zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Františka Novosada, aby přednesl zprávu zemědělského výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážení páni místopředsedové, vážené dámy a pánové, navrhovaná právní úprava je plně v souladu se zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu ČR a naplňuje požadavky mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána. Důležité je, že předkládaný návrh si nevyžádá žádný dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Podnikatelské prostředí nebude navrhovanou právní úpravou dotčeno. Návrh nebude mít žádné sociální dopady a dopady na životní prostředí.

Zemědělský výbor tento návrh projednal a doporučil ke schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Františku Novosadovi a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou a také konstatuji, že ani do podrobné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. (Váhání, zda je třeba podat oficiálně pozměňovací návrhy.) Prosím ty, kteří prezentovali písemně své pozměňovací návrhy, aby se k nim přihlásili v podrobné rozpravě, případně za navrhovatele jistě může pan ministr zemědělství Gandalovič. Ne - pan předseda výboru Jiří Papež? Ponechám chvilku klidu pro navrhovatele a zpravodaje, abychom si ujasnili osud pozměňovacích návrhů. (Neformální porada u stolku zpravodajů.) Ano, pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. po dohodě přečtu celé usnesení zemědělského výboru.

Usnesení zemědělského výboru 34 ze dne 11. února 2009 k návrhu poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 678.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově poslance Petra Gandaloviče, zpravodajské zprávě poslance Františka Novosada a po rozpravě:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 678, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi zemědělského výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Konstatuji tedy, že pozměňovací návrhy, které byly schváleny zemědělským výborem, jsou pozměňovacími návrhy pro třetí čtení. Tím jsme učinili za dost proceduře. Ptám se, kdo další v rozpravě podrobné. Pokud nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím, a tím končím i druhé čtení tohoto tisku.

Děkuji panu ministru a poslanci Petru Gandalovičovi, děkuji zpravodaji. Ukončili jsme bod 219.

 

Prosím teď, soustřeďme se na řádně schválený program a naše pokračování je dáno bodem

 

126.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb.
/sněmovní tisk 276/ - třetí čtení

 

Pan Bohuslav Sobotka se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych se přihlásil jako zástupce překladatelů tohoto návrhu zákona a požádal Poslaneckou sněmovnu v souladu s jednacím řádem o souhlas se stažením tohoto návrhu zákona z legislativního procesu vzhledem k tomu, že smysl zákona již byl naplněn. My jsme novelu předložili proto, abychom inspirovali vládu k novele zákona o místním referendu. Já jsem velmi rád, že poté, kdy jsme tento návrh zákona předložili, tak vláda předložila vlastní novelu, do které vtělila principy snížených kvor potřebných pro platnost místního referenda, tím pádem byl účel návrhu zákona dosažen. My jsme hlasovali také pro vládní novelu a myslím si, že je nyní možné doporučit Poslanecké sněmovně, aby souhlasila se stažením tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Já jsem tady měl poznámku. Takže konstatuji, že návrh pana předsedy klubu sociální demokracie a poslance Bohuslava Sobotky, jednoho z navrhovatelů tohoto zákona, v podstatě odpovídá tomu, že můžeme postupovat podle § 86 odst. 6 zákona o jednacím řádu, a tj. zpětvzetí schválit Poslaneckou sněmovnou, protože jiný proces není v tuto chvíli reálný. Návrh padl. Já krátce zagonguji, ale myslím, že jsme všichni tomu dobře rozuměli, a rozhodneme o zpětvzetí návrhu zákona hlasováním podle § 86 odst. 6 zákona o jednacím řádu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 315 a ptám se, kdo je pro zpětvzetí návrhu zákona podle sněmovního tisku 276. Kdo je proti zpětvzetí? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 180 poslanců pro 159, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že legislativní proces tisku 276 byl ukončen zpětvzetím, které potvrdila Poslanecká sněmovna. Končím tak bod číslo 126.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP