(19.30 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro zdravotnictví, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 624/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Jiřina Fialová a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, výbor pro zdravotnictví dne 12. listopadu 2008 projednal tisk 624 k výročním zprávám zdravotních pojišťoven za rok 2007 a po odůvodnění náměstka ministra zdravotnictví pana Šnajdra, zpravodajské zprávě poslankyně Markové a po rozpravě výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávy těchto zdravotních pojišťoven za rok 2007:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

213 Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna

217 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

222 Česká národní zdravotní pojišťovna.

V bodu 2 mě výbor zmocňuje, abych seznámila Poslaneckou sněmovnu s tímto usnesením.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji paní zpravodajce. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které taktéž nemám žádnou písemnou přihlášku, z místa se taktéž nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Na žádost z pléna jsem vás odhlásil a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak nám je přednesla paní zpravodajka. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 296, z přítomných 78 poslankyň a poslanců pro návrh 40, proti 4. Návrh usnesení byl schválen.

 

Končím bod číslo 201 - nekončím, protože dochází ke kontrole hlasovacích listin… Táži se, jestli došlo ke kontrole hlasovacích listin. Hlásí se paní poslankyně Mertinová.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Dámy a pánové, omlouvám se velice, ale už v tuto pozdní hodinu se mi to stává. (Velký hluk a smích v sále.) Ne, skutečně, nehtem se mi to snadno stane. Chtěla jsem hlasovat ne, a na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, registruji žádost o odhlášení. Odhlásím vás a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Poté budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Mertinové. (V sále je velký hluk, většina poslanců stojí a hlasitě se baví.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na tabuli svítí 44 přítomných poslanců, což znamená, že Poslanecká sněmovna není usnášeníschopná. Proto dnešní jednání přerušuji do zítřejšího dne, to je do pátku 13. 2. do 9 hodin. Budeme projednávat blok třetích čtení. Tam máme asi kolem 13 bodů. Pak budeme pokračovat bodem 137, 95, 124, 106, 8, 34, 54 a 219.

Děkuji vám za účast a přeji vám krásnou dobrou noc.

 

(Jednání skončilo v 19.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP