(19.00 hodin)

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo. Dne 21. listopadu místopředseda vlády Abdulláh Dardarí při návštěvě Prahy podepsal se mnou tuto dohodu o vzájemné ochraně investic. Dlužno říci, že tady je opravdu potřeba ocenit přístup syrské strany, která s českou stranou zcela výjimečně přistoupila na celou řadu ustanovení, která jsou v souladu s komunitárním právem, ale syrská strana je běžně neakceptuje. S českou stranou tak učinila, a to včetně článku 11, který se týká bezpečnostních otázek. Z toho je zřejmé, jak velký zájem má syrská strana na obchodu s Českou republikou. Vedle schválení této dohody tento apel vysílám i na příslušná komerční místa. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení. Tím je pan poslanec František Novosad.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, doporučuji tento tisk ke schválení a doporučuji jej projednat v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím a přistoupíme k návrhu na přikázání.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nejsou-li jiné návrhy, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 286 o tomto návrhu pana předsedy. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, pro bylo 80, nikdo proti. Takže jsme tisk přikázali k projednání zahraničnímu výboru.

 

Bod číslo

 

125.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
o policejní spolupráci, podepsaná dne 27. listopadu 2008 v Bruselu
/sněmovní tisk 700/ - prvé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal za nepřítomného ministra vnitra Ivana Langera místopředseda vlády Martin Bursík.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji. Dámy a pánové, dohoda o policejní spolupráci mezi Českou republikou a vládou Belgického království. Účelem je poskytnout policejním orgánům potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci proti nejzávažnějším formám trestné činnosti. V současnosti není spolupráce českých a belgických policejních orgánů upravena právně závazným dokumentem. Ta dohoda - práce byly zahájeny v roce 2002, ale pak došlo k prodlení nejprve kvůli překladům do všech jazykových mutací - podtrhuji, že se jedná o dohodu s Belgickým královstvím - a také kvůli nestabilní politické situaci tamtéž mezi lety 2006 a 2008. Takže s radostí vám nyní mohu předložit v zastoupení pana ministra dohodu ke schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane místopředsedo vlády, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení. Tím je pan poslanec Milan Šimonovský.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Dámy a pánové, neshledal jsem na této dohodě žádné nedostatky, a proto doporučuji do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, nikdo se nehlásí, takže tuto rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se tážu, má-li kdo nějaký jiný návrh. Pokud ne, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 287. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Návrh byl přijat, protože z přihlášených 97 bylo pro 78 a nikdo proti. Takže jsme přikázali tento materiál k projednání zahraničnímu výboru.

 

Předávám řízení schůze panu předsedovi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dále budeme pokračovat bodem číslo

 

192.
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007
/sněmovní tisk 514/

 

Tento sněmovní tisk projednal petiční výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 514/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec František Laudát, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já budu velice stručný. Petiční výbor projednal zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007 dne 20. května roku 2008. Vzal tuto zprávu na vědomí a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby uvedenou zprávu projednala na své schůzi a přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007.

Takže to je vše. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Z místa se nikdo nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nemám žádnou přihlášku. Z místa se taktéž nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

 

Slyšeli jsme přednesené usnesení. Takže budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 288. Z přítomných 95 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím bod 192.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

193.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007
/sněmovní tisk 522/

 

Zprávu projednal hospodářský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 522/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Milan Šimonovský, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Dámy a pánové, hospodářský výbor projednal výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007 a přijal doporučení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční zprávu ČTÚ za rok 2007 schválit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Z místa se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Taktéž nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se také nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je přečetl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 289. Z přítomných 94 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto usnesením byl vysloven souhlas. Končím bod číslo 193.

 

Zahajuji bod číslo

 

194.
Zpráva o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2007
/sněmovní tisk 530/

 

Tento materiál uvede pan ministr Bursík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, předkládám v zastoupení pana ministra Gandaloviče zprávu o realizaci protipovodňových opatření do roku 2007. Materiál obsahuje základní informace o realizaci programů protipovodňových opatření. V tomto roce bylo realizováno 435 stavebních akcí, zvýšena míra ochrany před povodněmi. Došlo těmito akcemi podle statistiky Ministerstva zemědělství k ochránění celkem více než 210 tisíc obyvatel a majetku ve výši více než 245 milionů korun. Podstatné je, že také došlo k vymezení záplavových území podél vodních toků v délce více nežli 11 tisíc kilometrů, což je 69 % celkové délky všech vodních toků. A v rámci toho druhého programu Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží bylo mezi lety 2003 až 2007 realizováno úspěšně 226 akcí.

Tolik výtah ze statistiky Ministerstva zemědělství. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane minstře. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 530/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Mencl a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP