(18.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Další bod, který jsme zařadili, je

 

103.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188, o práci v odvětví rybolovu
a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 199, o práci v odvětví rybolovu,
přijaté na 96. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2007
/sněmovní tisk 564/ - prvé čtení

 

Místo omluveného místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase návrh odůvodní pan ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jak Francouzům, tak Čechům se oškliví zneužívání sociálních dávek, a proto (smích v sále) byla podepsána příslušná smlouva, o jejíž schválení Poslaneckou sněmovnu jménem vlády prosím. (Velké oživení a smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře a prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Ludvíka Hovorku, aby se ujal slova.

Ještě pan ministr je povinen doplnit.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se omlouvám. Řekli mi, že jdu za Nečase. Je to, prosím pěkně, věc, která se nás zejména týká. Je to smlouva, která se týká rybolovu. (Smích v sále.) Prosím, aby s ní bylo zacházeno se stejnou vlídností jako s dohodou o zneužívání sociálních dávek. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. Prosím pana poslance Ludvíka Hovorku, aby se coby určený zpravodaj ujal slova.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, vláda České republiky předložila Parlamentu Úmluvu Mezinárodní organizace práce v odvětví rybolovu. Dokumenty jsou zaměřeny na komerční námořní rybolov a rybolov na velkých jezerech a řekách. Vzhledem ke geografickým dispozicím České republiky se na jejím území lze s užitím formy rybolovu, na které jsou přijaté instrumenty zaměřeny, setkat jen zcela výjimečně, přičemž námořní rybolov je na lodích plujících pod českou vlajkou výslovně zakázán.

Z uvedeného důvodu přijala vláda na svém zasedání 21. května 2008 usnesení 603 spolu se stanoviskem, že předložení návrhu na ratifikaci úmluvy není v současné době účelné. Z tohoto důvodu si myslím, že by se tato úmluva měla projednávat pouze v prvním čtení. Je tady návrh na usnesení, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí stanovisko vlády k instrumentu Mezinárodní organizace práce přijatému na 96. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2007.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Dostáváme se do situace, kdy pan zpravodaj navrhuje, abychom přijali usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které přednesl a které přednesu já. Jsou proti tomu nějaké námitky? Pokud ne, tak to usnesení by znělo: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí stanovisko vlády k instrumentu Mezinárodní organizace práce přijatému na 96. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2007." Je to tak, pane zpravodaji? (Ano.)

 

Nejsou-li námitky, tak o přijetí tohoto usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 265, které jsem zahájil. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z 95 přítomných bylo 83 pro, nikdo proti.l Tento návrh byl přijat.

 

S důvěrou se dívám na pana zpravodaje, který mi potvrdí, že tím můžeme ukončit projednávání tohoto bodu i tohoto tisku. Je tomu tak.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

104.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání
dávek sociálního zabezpečení, podepsaná v Chantilly dne 11. července 2008
/sněmovní tisk 578/ - prvé čtení

 

Místo omluveného místopředsedy vlády Petra Nečase odůvodní návrh místopředsedkyně vlády Vlasta Parkanová.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, tato smlouva by měla potěšit zejména pana ministra financí, protože sjednání této smlouvy by mělo mít kladný dopad na státní rozpočet, a to jednak v oblasti výběru pojistného, kdy českým institucím bude k dispozici další nástroj k uskutečnění výběru příspěvků, nelegální neohlášená výdělečná činnost pomocí výměny informací o českých pracovnících ve Francii, bude snáze možné zabránit neoprávněnému pobírání dávek v nezaměstnanosti, a konečně pokud jde o sociální dávky, sjednání smlouvy umožní v odůvodněných případech kontrolu rozhodných skutečností a případně i zastavení výplaty dávky. Jak vidíte, samé užitečné věci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážené kolegyně, vážení kolegové, také mě mrzí, že smlouva mezi Českou republikou a Francií se netýká výměny kulinářských dovedností, ale je neméně důležitá. Paní kolegyně Parkanová ji z věcného hlediska, myslím si, dostatečně popsala. Organizační výbor navrhl přikázání zahraničnímu výboru a já to doporučuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, přistoupíme k hlasování, které jsem zahájil. Je to hlasování, které má pořadové číslo 266. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 95 poslanců, pro bylo 82, nikdo proti. Návrh byl přijat. Bod byl ukončen.

 

Přistoupíme k bodu

 

105.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení
vojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
která byla podepsána v Jerevanu dne 6. července 2008
/sněmovní tisk 581/ - prvé čtení

 

Návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, 6. července 2008, ve výroční den upálení Mistra Jana Husa, přineslo Rádio Jerevan radostnou zprávu, že v sídle stanice byla podepsána smlouva mezi Arménií a Českou republikou o zamezení dvojímu zdanění. Je to vzorová smlouva podle modelu OECD a posiluje právní jistoty investorů v obou zemích. Prosím o schválení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Miloslav Soušek.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejdříve děkuji za velmi příjemný úvod.

Chtěl bych říci, že daň nás děsí každého a dvojí zdanění dvojnásob, a proto smlouvu o dvojím zdanění mezi námi a Arménskou republikou je potřeba řešit. Chtěl bych k tomu říci, že ve vzájemných daňových vztazích doposud existuje bezesmluvní vztah. Vyřešíme to tím, že zratifikujeme předkládanou smlouvu. Co se tím stane? Zamezí se dvojímu zdanění. Sjednaná smlouva zvýší právní jistotu případných investorů, a proto doporučuji, abychom tuto smlouvu poslali do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže ji končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pokud nejsou další návrhy, zahajuji hlasování pořadové číslo 267. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 97 poslanců, pro bylo 85, proti 1. Přesto byl návrh přijat a já mohu tento bod ukončit.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP