(17.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. Pan poslanec má příležitost v 60 sekundách.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Já také samozřejmě děkuji za odpověď, kterou jste nám konečně odpověděla přímo, neboť mohu pravdivě informovat občany, že nerespektujete vůli většiny občanů České republiky, kterou vyjádřili v minulých volbách do krajských zastupitelstev a Senátu, a o tom, že vámi prosazený senátní návrh byl jen kosmetickou úpravou minulého stavu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jestli paní ministryně chce reagovat, má příležitost, samozřejmě.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Já jenom, pane předsedající, na to zareagují tím způsobem, že se obávám, že pan poslanec si plete krajské volby a sněmovní volby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Nyní poslední interpelace s pořadovým číslem 32. Pan poslanec Antonín Seďa bude interpelovat Vlastu Parkanovou, ministryni obrany.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní místopředsedkyně vlády, jistě se shodneme na tom, že šmelení s vojenským materiálem, které odhalily sdělovací prostředky, poškozuje pověst armády v očích veřejnosti. Odhalená situace je o to horší, že velení Armády České republiky o tomto problému ví a že doposud v systému vystrojování vojáků nic neudělalo. Ukazuje to i na problém nedostatečné kontroly a evidence. Kšeftaření s výstrojí má však i dimenzi morální a trestní. Morální v tom, že na jednu stranu mnozí vysoce postavení důstojníci obchodují s pro ně nadbytečný majetkem, na straně druhé si čeští vojáci v riskantních operacích musejí kupovat z vlastních peněz vhodnější a bezpečnější výstroj, kterou jim armáda neposkytuje. Zveřejněný odstrašující příklad obchodování s vlastním majetkem za peníze daňových poplatníků sice není nezákonný, ale prodej ve velkém je možno hodnotit jako podnikání, které vojákům zákon zakazuje.

Vážená paní ministryně obrany, ptám se vás, jakým způsobem budete řešit odhalený případ šmelení s vojenským materiálem a jaká konkrétní opatření přijme resort Ministerstva obrany k potlačení tohoto obchodování. Neukazuje tento odhalený případ na hlubší vnitřní problémy naší armády, ať již v personální politice, ve struktuře, v hodnostním členění a zejména v nakládání s veřejným majetkem?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Paní místopředsedkyně vlády a ministryně obrany Vlasta Parkanová má příležitost vám v pěti minutách odpovědět.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Vážený pane poslanče, my už se známe dostatečně dlouhou dobu, aby vás nepřekvapilo to, co teď řeknu. Jakkoli medializace takových jevů poškozuje dobré jméno armády, tak je to věc, kterou já vítám, a budu za každý takový opakovaný případ ráda.

Myslím si, že je třeba zde uvést pro širší veřejnost určitá konkrétní data. To, o čem jste mluvil, je upraveno obecně v ustanovení § 91 zákona číslo 221/1999 Sb. Podle tohoto ustanovení má voják nárok na výstrojní náležitosti, přičemž těmi náležitostmi se rozumí vojenská výstroj a služby, které se bezplatně poskytují k zabezpečení povinnosti vojáka v době výkonu služby nosit vojenský stejnokroj. Nelze-li tyto výstrojní náležitosti podle tohoto ustanovení poskytnout, má voják náhradu v penězích. Další bližší podmínky jsou rozpracovány v prováděcích předpisech. Je to vyhláška o způsobu zabezpečování stravování, výstrojních, přepravních a dalších náležitostí, zabezpečení ubytování vojáků. Dále jsou to interní normativní akty v oblasti dané problematiky a nařízení náčelníka generálního štábu. Měsíční výstrojní náležitost je určena k doplňování a obnovování základní výbavy, která je ve vlastnictví vojáka, a poskytuje se formou výstrojních bodů. Hodnota výstrojních součástek se udává ve výstrojních bodech a odvozuje se od pořizovacích nákladů těch jednotlivých věcí. Výstrojní bod je tedy měrnou jednotkou pro stanovení výše výstrojní náležitosti a slouží k oceňování výstrojních součástek a k jejich uhrazování při odběru.

Výstrojní normy pro vojáky jsou stanoveny podle druhu součástí ozbrojených sil, u kterých právě vojáci vykonávají službu, a také podle charakteru té služby. Například vojáci sloužící ve vojenské kanceláři prezidenta republiky, v hradní stráži, v posádkovém velitelství, vojáci sloužící v zahraničí. Výstrojní body se vydávají za kalendářní rok konkrétnímu vojákovi a nejsou přenosné na jinou osobu. Platí po dobu tří let. Za výstrojní body s prošlou dobou platnosti se žádná náhrada neposkytuje. Při odběru výstrojních součástek, které si voják pořizuje za výstrojní body, je povinen se prokázat vojenským průkazem.

Tolik tedy vstupní informace.

Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že při dodržování stanoveného režimu přidělování výstrojních bodů a odebírání výstrojních součástek za ně by nemělo docházet k jejich neoprávněnému využívání, jelikož už dnešní právní úprava na toto pamatuje. Jinou otázkou je, jak voják dále s tou vojenskou výstrojí naloží. Když si ji pořídil, co s ní udělá dál. Ukazuje se, že nelze účinně zamezit tomu, aby ji jako osobní vlastnictví prodával jiným osobám.

A já chci zdůraznit, že takovéto chování považuji za nepřijatelné, poškozující dobré jméno armády, a jistě ani vy, pane poslanče, nepochybujete o tom, že drtivá většina vojáků je stejně tak pohoršena, jak právě vyjadřuji já. Jsem rozhodnuta přistoupit k takové změně interních předpisů, která podobnému chování zamezí, resp. učiní z něj kázeňský přestupek, který bude možné postihovat. Cestou, jak k tomuto cíli dojít, je například přesné konstatování, že užití výstrojních součástek je možné pouze pro vlastní potřebu vojáka, což ostatně z dikce zákona o vojácích z povolání vyplývá. Jako nezbytné se jeví nové zhodnocení výstrojních norem pro jednotlivé druhy ozbrojených sil, u kterých vojáci vykonávají službu, tak aby lépe odrážely skutečnou potřebu výstrojních náležitostí přesně podle charakteru služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. Chce-li vystoupit pan poslanec, má příležitost.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní ministryně, za obsahovou exkurzi do problematiky vystrojování vojáků. Já vítám změnu interních předpisů, nicméně tu považuji za nutnou. Vy jste zmiňovala zákon 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Pokud si vzpomínám, tak teď prošla novela vládou. Je na cestě k nám do Poslanecké sněmovny, takže očekávám od vás nějaký pozměňovací návrh, který jsem ochoten přednést na výboru pro obranu, který by zamezil šmelení s vojenským materiálem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Paní ministryně bude poslední, kdo v bloku ústních interpelací vystoupí.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Děkuji za tu nabídku, ale nebude třeba jí využíti. Jak jsem ve svém prvním vystoupení řekla, zákonná právní úprava je zcela dostačující. To, co je třeba upravit, jsou interní předpisy.

Já bych ještě ráda, protože celá věc byla medializována a zcela jistě poškodila nebo dotkla se mnoha poctivých a slušných lidí, vás informovala o tom, že ihned včera se na mne několika materiály obrátil rektor Univerzity obrany, přičemž jsem byla ujištěna o tom, že univerzita si je vědoma toho individuálního selhání konkrétního člověka. Rektor univerzity se za to veřejně omlouvá. Tento případ zevšeobecnil, rozebral se všemi zaměstnanci školy a vyvozuje z toho závěry proti konkrétní osobě.

Budu citovat z jeho dopisu, který mi včera adresoval. Rozhodl vydat děkanovi Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany pokyn, aby v následujícím období v součinnosti s velitelem školního praporu této fakulty komplexně posoudil předpoklady dotyčného majora Karase zastávat velitelské systemizované místo. A současně pan rektor rozhodl dnem 16. února tohoto roku odvolat tuto osobu z kurzu vyšších důstojníků.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP