(15.10 hodin)
(pokračuje Langer)

c) průběžnou realizací správních vyhoštění cizích státních příslušníků, kteří nevyužijí nabídky dobrovolného návratu a setrvají na území České republiky v rozporu s pobytovými předpisy;

d) do 30. června tohoto roku zajistit realizaci reintegračních projektů zaměřených zejména na znovuzapojení cizinců na pracovní trh v zemi původu a jejich stabilizaci jako nástroje prevence opakované migrace do České republiky.

5. Ukládá ministru financí zajistit neprodleně uvolnění finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky vládní rozpočtová rezerva, ve výši 60 716 tis. korun na realizaci projektu uvedeného v bodě IV/4a tohoto usnesení;

b) důsledné plnění uložených sankcí ze strany zaměstnavatelů včetně důsledného vybírání a vymáhání pokut uložených za porušení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

6. Ukládá ministru vnitra, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministru financí neprodleně zvýšit intenzitu kontrolní činnosti v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců, zejména u agentur práce, a prohloubit vzájemnou spolupráci kontrolních orgánů.

7. Ukládá ministru vnitra prosazovat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a vládě do 31. srpna tohoto roku předložit návrh legislativních změn ke zvýšení spoluodpovědnosti zaměstnavatele za řešení situace cizince, kterému v České republice poskytl zaměstnání po skončení platnosti jeho pobytového oprávnění.

8. Ukládá ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a financí a vládě do 31. srpna tohoto roku předložit návrh legislativních změn upřesňujících podmínky pro pobyt cizinců spojený s výkonem podnikatelských aktivit tak, aby byla zajištěna efektivní kontrola ze strany státu.

Vážené kolegyně a kolegové, toto je mé úvodní vystoupení k zařazenému bodu. Chci ještě jednou zdůraznit, že úkolem vlády v této oblasti je za prvé, ochránit občany České republiky v rámci hospodářské krize před dalším nekontrolovaným přísunem zahraniční pracovní síly a tím vytvářením konkurence pro ně na trhu práce; za druhé, pomoci předcházet zhoršení bezpečnostní situace v okamžiku, kdy na českém území se budou pohybovat cizinci, kteří přišli o práci, cizinci, kteří se dostanou do rozporu s českým právním pořádkem, cizinci, kteří se dostanou do kritické sociální situace.

Nástroje, které k tomu používáme, jsem zmínil. Je to zejména pomoc cizincům v podobě dobrovolných návratů, je to za druhé zpřísnění podmínek pro příchod dalších zahraničních pracovníků do České republiky a za třetí zpřísnění kontrol těch cizích státních příslušníků, kteří se nacházejí na území České republiky.

Jsem přesvědčen, že tento přístup je vyvážený, že to je přístup komplexní a že to je přístup, který má při své realizaci šanci na úspěch, a naplnění toho úkolu, který vláda má, tedy pomoci ochránit české občany před dopady hospodářské krize v této oblasti. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Nyní prosím místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Petra Nečase, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych doplnil vystoupení pana ministra vnitra několika dalšími údaji, které se týkají údajů o pracovním trhu a postavení zahraničních pracovníků a jejich propouštění.

Tady chci konstatovat v prvé řadě, že k 31. lednu bylo u nás zaměstnáno celkem 272 355 zahraničních pracovníků. Tady je ale na druhé straně nezbytné zmínit, že zhruba 133 000 z nich jsou občané členských zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, tudíž nepotřebují povolení k zaměstnání. Těch, kteří potřebují povolení k zaměstnání, bylo k 31. lednu letošního roku necelých 125 000. Nárůst počtu zahraničních pracovníků v České republice je v posledních letech velmi markantní. Za posledních pět let narostl tento počet na dvaapůlnásobek. Abych to dokumentoval na konkrétních číslech, v roce 2004 u nás pracovalo 107 000 cizinců, na konci loňského roku to bylo 284 000 cizinců. Tady chci podotknout, že během měsíce došlo ke snížení o 12 000 zahraničních pracovníků, protože, jak jsem již uvedl v úvodu svého vystoupení, k 31. lednu je to zhruba 272 000 zahraničních pracovníků. To znamená, že na zlomu toho trendu je vidět, že zaměstnanost zahraničních pracovníků v naší zemi klesá.

Co se týče počtu zahraničních pracovníků, u nichž bylo zaměstnavateli úřadům práce ohlášeno, že budou v období mezi 1. prosincem 2008 do 31. prosince pravděpodobně propuštěni, tak se jedná o nahlášené necelé 4000 osob, z toho jsou cizinci s povolením k zaměstnání, to znamená cizinci z třetích zemí, v počtu 1640. Největší absolutní počty z hlediska teritoriálního rozložení jsou nahlášeny z okresu Pardubice, kde se jedná o více než tisíc osob, Jablonec nad Nisou 413 osob a Vsetín zhruba 400 osob.

Co se týče počtu povolení k zaměstnání, jejichž platnost skončila v období od 1. prosince loňského roku do 31. ledna letošního roku, tak je to číslo 19 000 pracovníků. Počet zahraničních pracovníků, u nichž bylo k 1. 12. 2008 úřady práce odhadováno, že budou v období do 31. března letošního roku pravděpodobně propuštěni, tak se jedná o téměř 12 000 osob. Největší očekávané počty propuštěných zahraničních pracovníků se opět očekávají v tomto období, to znamená do konce března letošního roku - 2200 osob Pardubice, Plzeň město 1700 osob, Beroun 1100, Liberec 600, Rychnov nad Kněžnou 550. Dá se v tuto chvíli odhadnout kvalifikovaně na základě údajů z úřadů práce, že podíl zahraničních pracovníků na celkovém počtu všech pracovních míst, u nichž úřady práce odhadují propouštění v celé České republice, bude tvořit zhruba jednu třetinu.

Propouštění zahraničních pracovníků se ve velké míře týká agenturních zaměstnanců, kteří jsou zapůjčováni k výkonu práce u různých uživatelů. Tyto firmy reagují na problémy spojené s hospodářskou krizí především tím, že ukončují smluvní vztahy s agenturami práce a snaží se chránit své kmenové zaměstnance včetně cizinců, to znamená přednostně - pokud mluvím o těch cizincích - jsou propouštěni, jak jsem již řekl, především jako zaměstnanci agentur práce. Odhadovaný počet všech zahraničních pracovníků zaměstnaných agenturami práce, kteří budou dle odhadů úřadů práce z 1. 12. loňského roku v období do 31. března letošního roku zřejmě propuštěni, tak to číslo je zhruba 7 až 8 tisíc.

Tady je nezbytné mluvit také o tom, že ztrátě zaměstnání jsou rovněž vystaveni cizinci, kterým v blízké budoucnosti končí platnost povolení k zaměstnání. Tady bych chtěl zdůraznit, že během prvního pololetí tohoto roku vyprší platnost 68 000 těchto povolení k zaměstnání. Půjde zejména o státní příslušníky Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska a Moldavska jako čtyř největších komunit. Sektorově se to týká především zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, tedy logicky odvětví, kterých se nejvíce dotkne stávající hospodářská krize.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP