(13.30 hodin)
(pokračuje Rádl)

V dosavadním novelizačním bodě 3 (nově 6) se slova "doplňuje se písmeno i), které zní" nahrazují slovy "doplňují se písmena i) a j), která znějí" a v písmenu i) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: j) poštovní služby a provozování informačního systému datových schránek a služby související s provozováním informačních systémů datových schránek (§ 71g).

V dosavadním novelizačním bodě 4 (nově 7) se slova "nové § 71a-71f" nahrazují slovy "nové § 71a-71g" a doplňuje se § 71g, který včetně nadpisu zní:

§ 71g Osvobození při poskytování poštovních služeb a při provozování informačního systému datových schránek a při poskytování služeb souvisejících s provozováním informačního systému datových schránek.

Odst. 1. Poštovními službami se pro účely tohoto zákona rozumí a) dodání poštovní zásilky (28), b) poštovní poukázky (28).

Odst. 2. Poštovní služby uvedené v odst. 1 jsou osvobozeny od daně, pokud jsou provozovány držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence podle zvláštního právního předpisu (28).

Odst. 3. Od daně jsou osvobozeny dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku a dalších obdobných cenin za částku nepřevyšující nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků.

Odst. 4. Od daně je osvobozeno provozování informačního systému datových schránek a služby související s provozováním informačního systému datových schránek.

V článku 3 se doplňuje věta druhá, která zní: Ustanovení článku 1 bod 2 až 4 bodu 5, pokud jde o § 71g bodu 6, pokud jde o § 63 odst. 1 písm. j) a bodu 7, pokud jde o § 71g pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2012.

Tolik můj pozměňovací návrh. Omlouvám se za zdržení, příště návrh rozdám rovněž do lavic.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Patera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Já jsem to tušil, když jsem navrhoval vrácení do rozpočtového výboru, že návrhů bude velké množství. Pan poslanec Doktor mi nevěřil a teď se ukazuje, kdo měl pravdu.

Dovolte mi, abych přednesl také jeden pozměňující návrh, malý rozsahem, velký dopadem.

Navrhuji, aby v části první, článek 1 se za bod 1 vložil nový bod 2, který zní: Bod 2. V § 47 odst. 1 písm. b) se číslo 9 nahrazuje číslem 6. Následující body se přečíslují.

Je to tedy návrh na pokles snížené sazby daně z přidané hodnoty z 9 na 6 %. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Patera, připraví se pan poslanec Hanuš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, můj pozměňující návrh vám byl rozdán na lavice a tímto se k němu hlásím. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Hanuš, připraví se pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji za slovo. Chtěl bych se rovněž přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly rozdány do lavic už asi předevčírem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Vojíř, připraví se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, rovněž bych se rád přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl písemně rozdán na lavice a je identifikován mým jménem a podpisem. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Tlustý, připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, domnívám se, že toto je ta pravá chvíle, ve které by se měl prostor při posuzování znění zákona o DPH rozšířit o návrh, ve kterém by bylo navrženo, aby základní sazba DPH, dnes 19 %, byla nahrazena sazbou 15 %.

Že je to opět návrh, který se opakuje už velmi dlouhou dobu, zejména z mé dílny, není pochyb. A chtějí-li pánové Topolánek a Kalousek mít nějaký opravdu dobrý důvod pro další veselé historky týkající se mé osoby, myslím, že tenhle návrh je k tomu povzbudí. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Skopal, další přihlášky nemám. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Mám pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana poslance Doktora, k tomu třetímu, kde za prvé v článku 2 se dosavadní text přeznačí jako novelizační bod 1 a za novelizační bod 1 se vkládají nové novelizační body 2 až 12, které znějí… a pak samozřejmě budou následovat.

Za druhé, v původním bodě 4 pozměňovacího návrhu pana kolegy Doktora jako druhou větu bych dal: Osvobození od daně se vztahuje pouze na tabákové výrobky určené pro zkoušky prováděné v celně technické laboratoři zřízené Celní správou nebo laboratoři zřízené Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Do podrobné rozpravy se hlásí poslanec a zpravodaj pan Doktor. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Za prvé. Chtěl bych poprosit pana kolegu Tlustého, aby mě teď poslouchal na dálku, abych si ujistil, že on tedy navrhl snížení základní sazby z 19 na 15 %, nikoliv zavedení jednotné sazby 15 %? Dobře. Protože jsem tento pozměňující návrh nedostal písemně. To je ovšem něco výrazně trochu jiného.

Za druhé bych si chtěl ujistit u pana poslance Bohuslava Sobotky, že jeho pozměňující návrh, aby byl úplný ten písemný, je míněn tak, že ve všech pasážích zákona, které řeší sazbu, resp. sníženou sazbu, navrhuje snížit číslovku 9 na 6. Je tomu tedy tak.

Za třetí k návrhu pana poslance Skopala bych chtěl uvést jediné. Pane poslanče Skopale, vy velmi dobře víte, nebo doufám, že to víte, že technické zkoušky tabákových výrobků provádějí na základě licence, licenčního rozhodnutí státu, i soukromé subjekty v ČR. Váš návrh nemohu takhle v rychlosti hodnotit jinak, než že je to pokus o deformaci trhu a nadbíhání celníkům a zvýhodňování státu nad soukromé subjekty. To snad víte.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan ministr Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručnou kvantifikaci. Návrh pana poslance Sobotky má dopad něco málo přes 20 miliard, návrh pana poslance Tlustého se blíží 50 miliardám, a když k tomu připočteme ještě návrh na spotřební daň, tak se dnes Sněmovna rozmáchla za takových 80 až 90 miliard.

Dovolte mi k tomu podotknout: Zlatá ekonomická krize, to je muška jenom zlatá proti parlamentní vichřici! Děkuji za projednání. (Potlesk poslanců koalice.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Návrh na vrácení zákona k novému projednání nepadl, nemáme tedy o čem hlasovat. Děkuji tedy panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi. Končím druhé čtení tohoto návrhu, končím tedy bod č. 14.

Táži se pana ministra financí, jestli chce ještě projednat bod č. 15. (Hlasy z pléna: Ne!)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dáte mi ho na příští středu? (Souhlas.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane ministře.

Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Tluchoř, předseda klubu ODS. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP