(13.20 hodin)

Poslanec Aleš Rádl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já budu mít asi také návrh až do podrobné, nicméně teď ho krátce uvedu. Doufám, že k tomuto návrhu, který rozšiřuje zákon o DPH, bude pan ministr financí milostivější a příznivější a shledá ho potřebným. Jedná se o to, že v souvislosti s tím, jak jsme schválili zákon o datových schránkách, tak se ti, kteří doručují do těchto datových schránek, dostali do režimu, kdy musí platit DPH, zatímco dříve, když obce rozesílaly poštou doručenky lidem k jejich domácím adresám, tak tuto povinnost neměli. Takže si dovolím potom navrhnout drobnou korekci, která vlastně stav vrací zpátky k původnímu režimu, kdy ani v rámci doručování do datových schránek nevzniká doručujícím orgánům povinnost platit DPH. Návrh podrobně přečtu potom v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále do obecné rozpravy nemám… Mám. Pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych chtěl také avizovat pozměňovací návrh, který předložím v podrobné rozpravě.

Jak všichni víme, Topolánkova vláda od 1. ledna roku 2008 zvýšila sazbu daně z přidané hodnoty. Snížená sazba DPH, která byla až do 1. ledna roku 2008 ve výši 5 %, se zvýšila na 9 %. Znamenalo to přirozeně zvýšení daňového zatížení a zprostředkovaně také zvýšení ceny u celé řady položek. Já je tady nebudu všechny vyjmenovávat, to bychom tady byli skutečně velmi dlouho, kdybych zde hovořil o všem, co zdražilo díky zvýšení DPH. Ale jenom jako příklad za všechny: zvýšení DPH postihlo ceny domů a bytů, postihlo ceny dodávek tepla pro vytápění, postihlo ceny potravin, postihlo ceny vodného a stočného, zvýšení DPH postihlo ceny jízdného v hromadné dopravě, zvýšení DPH postihlo také cenu léků, protože léky a zdravotnické pomůcky byly až do 1. ledna loňského roku zařazeny v 5% sazbě DPH a vláda nejenom že tedy ve stejnou dobu zavedla poplatky ve zdravotnictví, ale ještě zvedla DPH na léky a zdravotnické pomůcky. Čili zdražení léků, které zažili lidé v loňském roce, bylo dáno kumulací těchto dvou faktorů - zavedením poplatků a zvýšením DPH na léky. Čili u celé řady položek vláda Mirka Topolánka zvedla ceny zvýšením daně z přidané hodnoty a já si myslím, že je čas tu chybu napravit, a chtěl bych v rámci potom podrobné rozpravy přednést návrh na to, aby se snížená sazba DPH snížila z 9 na 6 procentních bodů. To je řekněme jeden návrh, který bych chtěl avizovat.

A vzhledem k tomu, že - už tady o tom mluvil pan zpravodaj - návrhů bude celá řada a myslím si, že by stálo za to, aby o tom ještě znovu mluvil rozpočtový výbor, protože ne všechny návrhy se objevily na rozpočtovém výboru, tak mi také dovolte, abych navrhl vrácení této předlohy k novému projednání ve výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se do obecné rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, jestli chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Nechtějí.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky, který navrhl, aby tento zákon byl vrácen k novému projednání do rozpočtového výboru.

Pan zpravodaj?

 

Poslanec Michal Doktor: Já bych si rád ujasnil jednu věc, pane předsedající, pane předsedo. Já tedy neshledávám žádný důvod, aby v tuto chvíli byl tento sněmovní tisk vracen k projednávání rozpočtovému výboru, protože žádné pozměňovací návrhy, to znamená žádné nové okolností, o kterých by měl rozpočtový výbor jednat, nezazněly. To je zvláštní okolnost. Já zcela respektuji, akceptuji nárok a požadavek klubu sociální demokracie, resp. postoj pana předsedy rozpočtového výboru ve chvíli, kdy snad návrhy, které tady zazní, a ještě se k nim nikdo nepřihlásil, pozmění původní záběr zákona, to znamená rozšíří předmět novel a posunou význam toho, co má být projednáváno a snad i přijato, někam jinam, než bylo projednáno Sněmovnou v prvním čtení a rozpočtovým výborem. Žádné takové návrhy v tuto chvíli nezazněly, dokonce nezazněl autoritativně a jednoznačně ani návrh, který tady avizoval pan poslanec Sobotka, a nejsou tady známy žádné nové okolnosti, kterými by se měl rozpočtový výbor zabývat. Mně to prostě nebere hlava! Ale možná, že jsem sám.

Připouštím, že až se tak stane, tak možná tak můžeme se rozhodnout a stejně se nevyhneme riziku, že po opakovaném projednání v rozpočtovém výboru tady při opakovaném druhém čtení zazní návrhy, které to posunou zase úplně jinam. Tohle je kočkovaná, kterou opravdu nechápu!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Přesto tento návrh zazněl a já o něm musím nechat hlasovat. Mezitím jsem vás odhlásil. Poprosím, abyste se přihlásili. (Posl. Doktor oznamuje, že nemá hlasovací kartu.) Tak si, pane poslanče, nechte vystavit novou kartu, pokud nemáte kartu, a nahlaste mi její číslo. Já chvíli počkám, než vám tato karta bude vystavena.

Pan poslanec Doktor již hlasovací kartu má, takže vás poprosím, abyste se přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky, který navrhl, aby tento zákon byl vrácen k novému projednání do rozpočtového výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro návrh 76, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v projednávání. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám písemné přihlášky, a to pana poslance Šustra. Prosím, pane poslanče Šustře, máte slovo. Připraví se pan poslanec Suchánek.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si oficiálně v podrobné rozpravě přednést pozměňovací návrh, který jste dostali písemně na lavice, je pod mým jménem. Je tam zdůvodnění. Jedná se o věc, která tady již diskutována dneska byla, otázka výjimky DPH, vratky u osobních automobilů u plátců. Pan ministr slíbil, že před třetím čtením podá ještě detailní vysvětlení. Děkuji vám.

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Suchánek. Ten je písemně přihlášen, takže prosím, pane poslanče, a pak přihlášky z místa.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl jen přihlásit ústně ke svému pozměňovacímu návrhu, který jste pod mým jménem obdrželi do lavic. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Dobrý den, jenom pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování. V posledním hlasování mám na výpisu ano, přestože jsem hlasoval ne. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí pan poslanec Doktor, pan poslanec Sobotka. (K posl. Doktorovi.) Pane poslanče, vy jste se mi přihlásil v obecné rozpravě. Máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobře, jsem-li vyzván, tak se tímto formálně přihlašuji ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou rozdány na lavicích. Dva z nich jsou konzultovány přímo s pracovníky Ministerstva financí.

Jeden se týká rozpočtových pravidel, kde bohužel při přijetí zákona na sklonku loňského roku jsme přijali novelu zákona takovou formou, kdy došlo k přečíslování uvnitř jednoho paragrafu odstavců navazujících. Já tímto chybu napravuji.

Druhou věcí je technická aplikace ustanovení zákona, která vyplývá z pozměněné směrnice přijaté 1. prosince 2008. Osvědčuji, že se opravdu jedná pouze o technické věci a v zásadě se jedná o rozvolnění osvobození, která už jsou platná.

A třetím pozměňovacím návrhem je úprava té části zákona, která doposud stanovuje povinnost platit daň z přidané hodnoty u tabákových výrobků, které jsou dávány k testům, což napříště řeším jiným mechanismem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Rádl má slovo, připraví se pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Aleš Rádl: Dobrý den, dámy a pánové. Protože jsem nestihl svůj návrh rozdat do lavic, jsem nucen ho zde přečíst, takže čtu:

K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

V článku 1 se za novelizační bod 1 vkládají novelizační body 2 až 4, které znějí:

2. V § 51 se v návětí slova "§ 52 až 62" nahrazují slovy "§ 53 až 62".

Odstavec 3. V § 51 odst. 1 se písm. a) zrušuje.

V odstavci 4 § 52 se zrušuje. Dosavadní novelizační body 2-4 se označují jako novelizační body 5-7.

Dosavadní novelizační bod 2 (nově 5) zní: V § 63 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova "až 71" nahrazují slovy "až 71g".

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP