(10.20 hodin)
(pokračuje Říman)

K eliminaci tohoto nebezpečí průniku vod z polského zatopeného dolu vznikla potřeba vyrazit speciální důlní dílo z české strany na polské území a pomocí vrtu snížit hladinu podzemních vod v polském zatopeném dole. Polsko podmínilo tuto činnost uzavřením nové mezinárodní smlouvy, zejména co se týče úpravy otázek vzájemného překračování státních hranic ražbou důlních děl, což je taková kuriózní situace překračování státních hranic pod zemí. A k tomu by smlouva měla sloužit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Rudolfa Kufu, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 609/1. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Kufa: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, usnesení zahraničního výboru z 31. schůze dne 13. listopadu 2008. Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Koliby, zpravodajské zprávě poslance Rudolfa Kufy a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic; pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani z místa se do této rozpravy nikdo nechce zapojit, takže rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já ho ještě jednou přednesu: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 154 a táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro návrh 136, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k projednávání 11. bodu našeho dnešního jednání, kterým je bod

 

118.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006
/sněmovní tisk 642/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr průmyslu a obchodu pan Martin Říman. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Tato dohoda je opět z té kategorie, řekl bych, zásadních pro Českou republiku (úsměv). My jsme nicméně povinni tuto dohodu ratifikovat, neboť to vyplývá z aktů o přistoupení k EU. My jsme měli přistoupit k předchozí dohodě z roku 1994, nicméně vzhledem k tomu, že byla renegociována, tak se tak nestalo.

Ratifikací této dohody se staneme členy Mezinárodní organizace pro tropické dřevo, která mj. má za cíl bránit nelegální těžbě apod. Co se týče členských příspěvků, tak ty jsou hrazeny přímo z prostředků Evropských společenství. Členské státy se mohou dobrovolně podílet na financování různých projektů, což my v tomto okamžiku nepředpokládáme. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kateřina Konečná. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já vás nebudu dlouho zdržovat. Organizační výbor přikázal tuto smlouvu zahraničnímu výboru a já bych toto chtěla potvrdit a požádat vás o podporu. Myslím si, že věcnost této smlouvy vysvětlil dokonale pan ministr Říman. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo z vás jiný návrh? Pane poslanče Hrnčíři, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, předkládací zpráva pana ministra Římana mě vede k přesvědčení, že tato problematika spadá do působnosti lesního hospodářství, kterou se zabývá zemědělský výbor, a proto vám tedy navrhuji, aby touto mezinárodní smlouvou o tropickém dřevě se zabýval, a byla tedy přikázána také zemědělskému výboru našeho parlamentu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, pane poslanče. Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých návrzích na přikázání.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání k projednání výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 155. Táži se vás, kdo souhlasí s tím, aby se zabývat tropickým dřevem výbor zahraniční. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 131, proti 7. Tento návrh byl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana kolegy Hrnčíře o tom, aby návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 156. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro návrh 78, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Přikročíme k bodu

 

56.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera,
Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu
o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující
Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
/sněmovní tisk 477/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 477/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Stanislav Grospič. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, předstupuji před vás za skupinu navrhovatelů s návrhem ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, dále Smlouvu o společenství atomové energie a vychází ze snahy na zakotvení přímého rozhodnutí občanů ČR v otázce neméně závažné, jakou bylo samo přistoupení České republiky k Evropské unii.

Vláda předložený tisk 477 projednala na svém zasedání 28. dubna 2008 s negativním stanoviskem, s tím, že odůvodnila své rozhodnutí, že referendum je institut výjimečný v ústavním pořádku ČR, otázka obsažená v předmětu zákona neodpovídá charakteru Lisabonské smlouvy a dále, navrhovaný ústavní zákon by měl nabýt účinnosti dnem jeho vyhlášení, přičemž prezident republiky by na jeho základě byl povinen vyhlásit referendum do 30 dnů, což je velice krátká doba. Předložený návrh ústavního zákona by potom znamenal nepřímou novelu Ústavy ČR a měnil by i podmínky výkonu hlasovacího práva v referendu.

Návrh ústavního zákona, který jsme připravili a předložili do Poslanecké sněmovny na jaře minulého roku, však vychází ze skutečnosti, že dne 19. října 2007 byl hlavami a předsedy vlád 27 členských států EU v Lisabonu podepsán text Lisabonské smlouvy, který mění Smlouvu o EU a Smlouvu o vzniku Evropského společenství, tedy Lisabonskou smlouvu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP