(19.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Takže já si nemyslím, že nás čeká v příštím období tak dobré hospodaření, jaké jsme zažili na základě posledního rozpočtu připraveného sociálně demokratickou vládou. A musím říct, že jsem hrdý na to, že jsme měli sedm let vysokého hospodářského růstu v dobách vlády sociální demokracie. Lidé na to ještě dodnes vzpomínají, jaké to bylo za vlády sociální demokracie. (Oživení v sále, potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Kdo ještě se hlásí do všeobecné rozpravy? Protože nikdo, tak všeobecnou rozpravu končím, otevírám rozpravu podrobnou a dávám slovo panu poslanci Koníčkovi, který připomene to, co už byl pravil.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já beru vážně slova pana ministra Kalouska a rozmyslel jsem si změnu termínu. Je fakt, že vláda měla půl roku na to, aby do Poslanecké sněmovny opravený státní závěrečný účet dodala. Jak konstatoval pan poslanec Sobotka, sociální demokraté jsou připraveni podpořit státní závěrečný účet, takže určitě by se nepřerušovalo. A já věřím, že je možné prohlásit bod I usnesení kontrolního výboru za nehlasovatelný, když je tam termín 31. 7., ale bod II - žádá předsedu vlády, aby zajistil dodržování vyhlášky č. 419 - to má, prosím vás, platnost bez ohledu na termín. Vztahovalo se to sice k původnímu termínu, ale na tom bych trval, abychom hlasovali o bodu II.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže nicméně po ukončení podrobné rozpravy, abychom si rozuměli dobře. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak prosím zpravodaje jednoho i druhého, aby nás provedli hlasováním, protože pokud jsem rozuměl panu poslanci Sobotkovi, tak říkal, že by bylo dobře, kdybychom hlasovali o všech bodech dohromady? (Ano.) Dobře, tak to asi zvládneme. Vyjádření pana ministra financí bych prosil, aspoň pokývnutím, zdali souhlasí s návrhem na usnesení tak, jak vzešlo z rozpočtového výboru. (Ano.) Je tomu tak.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 141, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s usnesením tak, jak je uvedeno v tisku 500/Z, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 111 přítomných 76 pro, nikdo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení z kuchyně kontrolního výboru, a sice je to usnesení - nejlépe, když to přečtu: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby zajistil dodržování vyhlášky č. 419/2001 Sb. správci jednotlivých kapitol při sestavování státního závěrečného účtu ČR."

Tak jsem to přečetl. Názor pana ministra financí? (V daném okamžiku nesledoval předsedajícího, je mu z opozičních lavic napovídáno "ano". Ministr Kalousek: Ano. Pobavení.) Já se omlouvám, protože jsem viděl, že byl pan ministr zaneprázdněn, nicméně jeho názor… (Je mu předloženo písemné znění dotyčného usnesení.)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek (Hovoří z místa.) Já myslím, že o to lze požádat. (Pobavení.) Zajistit to nelze, ale požádat lze, nicméně doporučuji zdržet se hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 142, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 111 poslanců, pro bylo 53, proti 8, takže tento návrh nebyl přijat.

 

A já mohu konstatovat, že jsme ukončili projednávání materiálu, který se zove státní závěrečný účet. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji Koníčkovi, panu zpravodaji Sobotkovi a přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

186.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí roku 2008
/sněmovní tisk 637/

 

Prosím, aby se slova ujal opět pan ministr Kalousek. Jedná se o sněmovní tisk 637 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu máme v tisku 637/2.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Ještě jednou se omlouvám za to nedorozumění při sdělování stanovisek.

Dámy a pánové, vláda je povinna jednou za čtvrt roku předkládat do rozpočtového výboru plnění za kvartál, jednou za pololetí je povinna předkládat Poslanecké sněmovně plnění za pololetí. Máte předloženu již několik měsíců zprávu o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2008. Mezitím čas byl rychlejší než možnost tuto materii projednat, takže rok 2008 byl uzavřen. Dnes za rok 2008 vám mohu říct, že deficit veřejných rozpočtů skončil s celkovým deficitem 1,2 % HDP, deficit státního rozpočtu pak ve výši 19,4 mld. korun. Údaje, které jsem teď v agregované podobě zveřejnil, jsou předmětem zpracovávání státního závěrečného účtu za rok 2008, který vám bude v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, předložen do 30. 4. 2009.

Prosím o vzetí zprávy na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Zprávu projednal rozpočtový výbor, usnesení máme k dispozici ve sněmovním tisku 637/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Václava Votavu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru ke zprávě o plnění státního rozpočtu ČR za první pololetí 2008.

Po úvodním slově náměstka ministra financí, po projednání v rozpočtovém výboru rozpočtový výbor bere na vědomí zprávu o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2008, dále, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere zprávu o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2008 na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Já prosím pouze, aby v tisku, který máme k dispozici - 637/1 - bylo opraveno v bodě římská jedna 1. pololetí 2007 na 1. pololetí 2008. Vy jste to říkal asi. Omlouvám se.

Otevírám všeobecnou rozpravu. Pokud se někdo hlásí z místa, dostane slovo. Předseda rozpočtového výboru pana poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegové, kolegyně, vážená vládo, já dlouho nechci zdržovat, pouze bych rád využil příležitosti, že je zde přítomen pan ministr financí. My jsme dnes ráno měli zasedání rozpočtového výboru, kde jsme právě hodnotili hospodaření státu v roce 2008, a já bych se chtěl pana ministra zeptat na jednu jedinou jednoduchou otázku. Ministerstvo financí informovalo po Novém roce, počátkem ledna, že schodek státního rozpočtu byl 19 mld. korun na konci loňského roku, což si myslím, že je dobrý výsledek hospodaření státu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP