(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavovi Exnerovi. Do všeobecné rozpravy se již nikdo nehlásí, takže tuto končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Pan zpravodaj a předseda výboru přednese návrh usnesení, předpokládám.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano. Takže kontrolní výbor navrhl usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o cenové kontrole za rok 2007 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, sněmovní tisk 499."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, tak tuto končím.

 

Přistoupíme k hlasování, které jsem zahájil. Má pořadové číslo 140. Kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak právě zaznělo, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 104 poslanců. Pro bylo 78, 2 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a bod končím.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

185.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007
/sněmovní tisk 500/

 

Zpravidla bývá přítomen projednávání tohoto materiálu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, nicméně pan inženýr František Dohnal se z jednání omlouvá, takže stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo rozdáno jako sněmovní tisk 500/1.

V tuto chvíli prosím, aby se slova ujal ministr financí Miroslav Kalousek a předložený návrh uvedl.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 projednala vláda 21. dubna roku 2008, a tak jak jí zákon ukládá, do 30. dubna 2008 ho předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Já si nesmírně vážím důkladnosti, se kterou Poslanecká sněmovna tuto materii studovala a projednávala tak dlouho, že si to vyžádalo termín projednávání v Poslanecké sněmovně až na začátku února roku 2009.

Návrh státního závěrečného účtu je rozsáhlý materiál, proto byl tak dlouho studován. Dovolte, abych připomněl, že v úvodní části se zabývá ekonomickým vývojem České republiky v roce 2007, které by se daly stručně shrnout větou "vzpomínky na dobu, kdy jsme měli ještě hospodářský růst". Obsahuje souhrnné informace o výsledcích rozpočtového hospodaření územně samosprávných celků, závěrečné účty státních fondů, zprávu o státních finančních aktivech, pasivech a státních zárukách, zprávu o řízení státního dluhu a rovněž přehled o stavu fondů organizačních složek státu. Materiál obsahuje rovněž výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven a dále zhodnocení výdajů na financování společných projektů Evropské unie a České republiky. Zařazena, a jinak tomu ani nemůže být, je též informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2007 podle zákona o zrušení Fondu národního majetku.

Státní rozpočet za rok 2007 byl schválen zákonem jako schodkový s deficitem 91,3 miliardy korun. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 949,5 miliardy korun a výdaje v objemu 1 bilion 40,8 miliardy korun. (Předsedající tiší hluk v sále.)

V průběhu roku 2007 došlo ke změnám schváleného rozpočtu. Příjmy byly zvýšeny celkem o 16,5 miliardy a rozpočet výdajů o 17,1 miliardy. Došlo i ke změně rozpočtovaného schodku o 0,6 miliardy na 91,9 miliardy korun.

Nejvýraznější změnu v této množině rozpočtových opatření představovalo usnesení vlády, kterým vláda v souladu s rozpočtovými pravidly rozhodla o převodu 13,9 miliardy korun z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa. Skutečně vykázaný schodek státního rozpočtu oproti těmto 91 miliardám dosáhl 66,4 miliard korun, a byl tedy o 24,9 miliardy korun nižší proti objemu předpokládanému zákonem. Po zohlednění vlivu rezervních fondů jednotlivých kapitol a nečerpaných prostředků převedených do rezervních fondů za rok 2007 by celkový schodek dosáhl 25 miliardy korun. Metodika ESA 95 Evropské unie totiž vliv rezervních fondů zohledňuje.

Tohoto relativně příznivého výsledku hospodaření státního rozpočtu bylo dosaženo především z důvodu vysokého plnění, vyššího než rozpočtovaného, a tedy předpokládaného růstu a úspornými opatřeními na straně operací z rezervního fondu. Tedy celkové skutečné příjmy dosáhly 1 bilion 25,9 miliardy korun, byly tedy téměř o 60 miliardy, tedy o více než 6 % vyšší než upravený rozpočet. (V sále vládne trvalá nepozornost.)

Dovolte, abych vybral několik důležitých údajů. Například daňové příjmy bez pojistného s celkovým výnosem 533,5 miliardy korun, tam byl rozpočet naplněn na 103,5 % tím, že byly rozpočtované příjmy přeplněny o 16,6 miliardy korun. Příjmy z pojistného…

Ano, máte pravdu, dámy a pánové. Já vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna tuto materii studovala tak podrobně, vás naprosto zbytečně obtěžuji čtením něčeho, co detailně znáte. Proto vám ještě jednou si dovoluji poděkovat za podrobné studium a projednání státního závěrečného účtu a požádat o jeho schválení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů usnesení výborů k tomuto materiálu a předložil zprávu o projednání, která nám byla rozdána jako sněmovní tisk 500/Z, a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu projednal kontrolní výbor a přijal usnesení, které máme k dispozici jako tisk 500/1a. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, chtěl bych vás informovat o tom, že rozpočtový výbor projednal na společné schůzi zpravodajů usnesení výboru k přikázaným kapitolám státního závěrečného účtu a také vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2007. Rozpočtový výbor nepřijal usnesení, ale návrh příslušného usnesení je součástí zprávy o projednání z 28. schůze ze dne 28. května roku 2008. Je to tedy ten návrh: Poslanecká sněmovna I. bere na vědomí 1. až 7., II. souhlasí". Čili návrh je připraven k hlasování Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor v červnu loňského roku projednal stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007, vzal toto stanovisko na vědomí. Konstatoval, že při sestavování státního závěrečného účtu České republiky není správci kapitol dodržována vyhláška číslo 419/2001 Sb., a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna za prvé přerušuje projednávání sněmovního tisku číslo 500 do 31. 7. 2008 a žádá vládu o dopracování kapitol státního závěrečného účtu České republiky v souladu s vyhláškou číslo 419/2001 Sb., a za druhé žádá předsedu vlády, aby zajistil dodržování vyhlášky číslo 419/2001 Sb. správci jednotlivých kapitol při sestavování státního závěrečného účtu České republiky.

Tolik má zpravodajská zpráva. Chtěl bych se tímto přihlásit do obecné rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP