(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak je to správně. Hlásí se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, paní místopředsedkyně vlády, dámy a pánové, jen aby si veřejnost udělala představu, jak pečlivě posuzujeme předložené materiály, tak konstatuji, že v mém výtisku ani v počítačové formě, která je uvedena na stránkách Sněmovny, není stránka číslo 2 předkládací zprávy. Zdá se, že to nikdo nezpozoroval.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Já tady, pane poslanče, mám - a doufám, že všichni poslanci: Všem příjemcům sněmovního tisku ke sněmovnímu tisku 668. Žádáme příjemce sněmovních tisků, aby si laskavě doplnili v bodu II předkládací zprávy pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky stránku číslo 2. Děkují předkladatelé a je to datováno 16. lednem 2009. Doufám, že po tomto vysvětlení se toto nedorozumění už odstranilo.

Ještě pan poslanec Václav Exner. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Ano, pane místopředsedo, máte pravdu, ale do elektronické podoby se to dosud nedostalo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže to už je asi spíš poznámka, která směřuje k těm formálním věcem. Já poprosím paní ministryni, která se hlásila před chvilkou.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová: Já myslím, že kdo chtěl, tak se s tím velmi podrobně seznámil. Tento dodatek a doplněk byl předložen prostřednictvím spisovny Poslanecké sněmovny. Pokud v elektronické verzi chybí, tak je to apel na tuto spisovnu a myslím si, že není třeba se tím dále zabývat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Pokud ne, podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o usnesení, které precizoval pan poslanec Boháč.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 139. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 106 poslanců, pro bylo 83, proti nikdo, takže návrh byl přijat a bod ukončen.

 

Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji a vlastně všem pánům zpravodajům.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 184, což je

 

184.
Zpráva o cenové kontrole za rok 2007 pro Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu České republiky
/sněmovní tisk 499/

 

Návrh uvede ministr Kalousek. Takže pana ministra prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych poznamenal, že zpráva za rok 2007 se týká kontrolní činnosti vykonávané podle zákona o cenách, to znamená nezahrnuje navazující soudní řízení o žalobách proti uloženým pokutám, protože podle zákona o cenách, uloží-li správní orgán pokutu, tak je tam opravný prostředek ve správním soudnictví a tyto soudy se často táhnou několik let.

Zpráva potvrzuje průběžně zjišťované skutečnosti, tj. že rozhodující podíl cenových kontrolních akcí vykonávají finanční ředitelství a Státní energetická inspekce. Ze strany místních orgánů, tedy krajů a obcí - kraje mají rovněž kompetenci podle zákona o cenách - se cenové kontrole věnuje pouze Magistrát hl.m. Prahy, který pomocí tohoto instrumentu vede dlouhodobý zápas o ceny s taxikáři. (Komentář ze sálu.) Děkuji, pane poslanče.

Tato zpráva byla už v květnu minulého roku projednána v kontrolním výboru Poslanecké sněmovny. V diskusi k tomuto materiálu projevili členové výboru výrazný zájem zejména o dvě oblasti cenových kontrol. Jednak o cenové kontroly ve velkých nadnárodních společnostech zaměřené na posouzení, zda nedošlo k zneužívání postavení na trhu prostřednictvím cen, a jednak na kontroly cen stomatologických výkonů a výrobků a vyžádali si ještě nad rámec vlastní zprávy doplňující písemnou detailní informaci k oběma oblastem, které už jsme pochopitelně ruče doručili.

Chtěl bych v této souvislosti poznamenat, že kontrolní výbor po projednání materiálu mého ministerstva a souběžně též materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu konstatoval, že stávající kontrolní systém věcně usměrňovaných cen tepla se jeví v oblasti kontroly ekonomických činností tepláren jako ne zcela efektivní, a doporučil ke zvýšení jejich účinnosti přenést kontrolní pravomoc v cenách tepla zpět na Ministerstvo financí, resp. na jednotlivá kontrolní pracoviště finančních ředitelství. Toto navrhované řešení jsem byl ochoten akceptovat, byť jsem ho nepokládal za ideální, a daleko lepší řešení, které se mezitím realizuje po dohodě obou resortů, je přenesení této působnosti na důraznou kontrolní činnost Státní energetické inspekce jako orgánu mnohem politicky nezávislejšího, a spojeno je s analýzou případných systémových nedostatků v cenové kontrole dodávek tepla z úrovně Energetického regulačního úřadu.

Prosím, dámy a pánové, abyste tuto zprávu, která je již mírně zastaralá, neboť se týká roku 2007, vzali vlídně na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj a předseda kontrolního výboru pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, výbor projednal zprávu o cenové kontrole za rok 2007 v květnu 2008. Zprávu vzal na vědomí a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o cenové kontrole za rok 2007 pro Poslaneckou sněmovnu České republiky, sněmovní tisk 499.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi a zpravodaji za jeho informaci a otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí do všeobecné rozpravy. Hlásí - pan poslanec Václav Exner, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, podrobně jsem vystupoval ke zprávám o cenové kontrole za předchozí dva roky. Musím jenom konstatovat, že bohužel velmi nízká úroveň cenové kontroly celkově přetrvává v naší zemi a žádná opatření v této věci dosud nebyla přijata. Jako příklad uvedu jedinou věc. Výrobci, distributoři a dovozci léčiv a zdravotnických prostředků byli kontrolováni za celý rok pouze 26 kontrolami, přitom bylo zjištěno v 19 případech porušení cenových předpisů, to znamená ve třech čtvrtinách provedených kontrol. Pokuty byly uloženy ve výši 2 300 000 a nějaké drobné, uhrazeno bylo jenom něco přes 50 %. Podobná situace je i v ostatních oblastech.

Myslím si, že by se především Ministerstvo financí mělo zamyslet, co s tou politikou kolem cen u nás uděláme. Trvale jsou šizeni odběratelé i zákazníci.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP