(12.50 hodin)
(pokračuje Čerňanský)

Tato část toho pozměňovacího návrhu, to je vlastně nové znění § 38, zasahuje významným způsobem do zkoušení odrůd pro registraci. Umožňuje rozšíření systému zkoušení pro seznam doporučených odrůd o odrůdy v České republice neregistrované, ale zapsané ve společném katalogu odrůd. Jedná se o odrůdy, které neprokázaly vhodnost pro pěstování v klimatických podmínkách České republiky, pokud se týká celé škály vlastností, zejména zdravotního stavu rostlin a užitkových vlastností. Aby se tyto vlastnosti prověřily, bylo by třeba rozšířit plochu zkušebních parcel, která není v současné době k dispozici. Nelze souhlasit také s argumentem, že existuje dvojí přístup k odrůdám. Zahraniční odrůdy mohou být v České republice registrovány a zařazeny do systému zkoušení odrůd pro doporučování. Současný systém nebrání zástupcům zahraničních odrůd, aby spolu s plodinovými svazy zkoušky organizovali a výsledky předávali zemědělcům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Do té též nemám žádnou písemnou přihlášku. Proto se vás ptám, zda někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu a tím končí také druhé čtení tohoto vládního návrhu.

Děkuji panu ministrovi Gandalovičovi, děkuji panu zpravodaji Čerňanskému. Končím projednávání bodu číslo 7, sněmovního tisku 562.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu a tímto dalším bodem je bod číslo

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 575/ - druhé čtení 

Z pověření vlády tento návrh měla uvést paní ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová, která je omluvena z dnešního dopoledního jednání. Zastoupí ji ministr vnitra Ivan Langer. Prosím, pane ministře.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167 z roku 1998, o návykových látkách, a na úvod toho uvedení sdělil, že i zde jsem ve střetu zájmů, neboť jsem prakticky neustále pod vlivem návykových látek nikotin a kofein a jsem občasným uživatelem jiného hepatotoxického jedu, kterým je etanol.

Důvody k předložení této novely zákona jsou následující. Je to aplikace rozhodnutí komise Organizace spojených národů o zařazení oripavinu do seznamu návykových látek, je to rozhodnutí Rady zařadit novou látku benzylpiperazin do seznamu psychotropních látek, a týká se také nového režimu zacházení s prekurzory drog. Mají být rovněž upravena pravidla pro povolovací režim při zacházení s návykovými látkami a přípravky, evidenci tiskopisů, receptů a žádanek s modrým pruhem, výkon kontrolní činnosti a mají být rovněž upraveny správní delikty a sankce. Současně také dochází k úpravě zákona č. 634 z roku 2004, o správních poplatcích.

To je z mé strany vše a dávám prostor všem jiným dalším, buď trvalým nebo příležitostným uživatelům návykových látek.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Jeho usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 575/1. Zpravodajkou zdravotního výboru je paní poslankyně Jana Rybínová. Prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pan ministr Langer uvedl návrh zákona podrobně, já jen zopakuji, že první čtení zákona proběhlo 29. října. Na 39. schůzi byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru a zdravotní výbor projednal návrh zákona 27. listopadu a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno. Dovolím si přihlásit se ještě do podrobné rozpravy. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám, táži se, zda se někdo hlásí z místa. Nevidím žádné přihlášky, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Jako první má slovo paní kolegyně Rybínová. Prosím.

Poslankyně Jana Rybínová: O usnesení zdravotního výboru jsem hovořila. Dovolte mi, abych teď uvedla svůj pozměňovací návrh, který vám byl rozdán na lavice včera. Týká se § 8 odst. 3 písm. b) a týká se článku II, kde na konci textu položky 100 je doplňován odstavec, který zní: "Osvobození od poplatku. Podle písmene b), e), i) a j) této položky jsou osvobozeny osoby provozující lékárnu, a to jen při zacházení s prekurzory a pomocnými látkami při provozu lékárny."

Podrobné zdůvodnění máte v materiálu, který vám byl rozdán. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní vystoupí v podrobné rozpravě paní poslankyně Konečná.

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán včera na lavice. Tento pozměňovací návrh se týká prodeje, nebo volného prodeje léků s obsahem pseudoefedrinu. Jak je v odůvodnění jasně napsáno, jde nám o to, aby toto bylo zakázáno. Jedná se především o to, že Ministerstvo zdravotnictví zatím to neřeší tak, jak bychom si představovali, protože přestože existuje právní předpis, nejsou k němu dány patřičné standardy, tak aby mohlo dojít k tomu, že opravdu tyto léky budou omezeny, resp. jejich výdej. Vzhledem k tomu, že se z České republiky doslova a do písmene stává jakási varna pervitinu a pervitin se stále častěji také vyváží a tyto léky jsou nutné pro výrobu pervitinu, tak bychom rádi omezili volný prodej těchto léků.

Ráda bych pouze dodala, že k omezení dostupnosti těchto léků s obsahem pseudoefedrinu bychom si všichni měli uvědomit, že se jedná o čtyři druhy léků volně dostupné a všechny tyto druhy léků jsou zároveň nahraditelné již dnes volně dostupnými preparáty v lékárnách. Takže tím, že zakážeme jejich volný prodej, rozhodně nemůže dojít k tomu, že bychom omezovali pacienty při jejich nákupu, protože je za ně adekvátní náhrada. Na druhou stranu pokud připustíme systém, který zavedlo Ministerstvo zdravotnictví, tak pouze budeme velmi složitě evidovat jejich prodej a stejně tomu nepatřičnému úniku nezabráníme.

Proto vás prosím, abychom si všichni uvědomili závažnost této situace, a prosím vás o podporu svého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Konečné a ptám se, zda ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo, končím, podrobnou rozpravu a končím také projednávání tohoto vládního návrhu ve druhém čtení. Končí tedy projednávání bodu číslo 9, sněmovního tisku 575. Končí s poděkováním panu ministrovi Langerovi a s poděkováním paní zpravodajce Rybínové.

Dámy a pánové, to byl poslední bod našeho dnešního dopoledního jednání, ale prosím, zůstaňte v lavicích, protože mám pro vás několik sdělení. První je formální věc, kterou musím učinit. Dodal sem omluvu z našeho jednání pan poslanec Michal Hašek, který se omlouvá z dnešního jednání a také ze zítřejšího.

Ale to, co vám chci říci důležitého, je, že ve 14.30 začnou ústní interpelace nejprve na premiéra, potom na členy vlády, a od 18 hodin, tedy od šesti hodin večer, zahájíme projednávání bloku zpráv, tak jak bylo avizováno v úterý nebo včera při schvalování programu a tak jak zopakoval předseda Sněmovny dnes ráno. Od 18 hodin začne projednávání bloku zpráv. Týká se to bodů 160, 161 - zpravodajem je Pavol Kubuš, bodů 162, 175, kde je zpravodaj pan kolega Čepelka, 176 - zpravodaj Jaroslav Fiala, 177 - zpravodaj Milan Bičík, bodů 178, 179 - zpravodaj Michael Hrbata, 180 - zpravodaj Karel Černý, 181 - zpravodaj Zdeněk Boháč, 184 - zpravodaj Vladimír Koníček, 185-- zpravodajové Bohuslav Sobotka, Vladimír Koníček, 186 - zpravodaj Václav Votava a 199 - zpravodaj Jaroslav Plachý.

Žádám všechny kolegyně a kolegy, aby byli přítomni tomuto dnešnímu večernímu jednání, a přeji vám v tuto chvíli dobré poledne.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP