(12.20 hodin)
(pokračuje Klas)

(4) Dovozní povolení vydané pro exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím je současně považováno za výjimku ze zákazu obchodních činností, je-li to v souladu s účelem dovozu uvedeným v povolení.

(5) Dovozní povolení vydané pro exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím je současně považováno za povolení k přemístění exempláře, pokud není v dovozním povolení stanoveno povolené místo určení.

Za čtvrté. V bodě číslo 22 § 23a se odstavec 6 přečísluje na odstavec 7 a zároveň se vloží nový odstavec 6, který zní: O vydání nového dokladu o registraci již dříve registrovaného exempláře žádá vlastník nebo dlouhodobý držitel obdobně jako v § 23 odstavec 5 a v žádosti uvede důvody, proč má být vydán nový doklad o registraci.

Za páté. V bodě číslo 23 § 24 Prokázání původu se v odstavci 3 za první větu vloží nová věta, která zní: Písemným dokladem s platností pouze na území České republiky je také registrační list, pokud jsou uvedené údaje i pozdější záznamy o změnách stvrzeny podpisem osob, které ručí za jejich správnost k datu podpisu, s čitelným uvedením jejich jména a adresy.

Za šesté. V bodě číslo 23 § 24 Prokázání původu se vypouští odstavec čtyři a následující odstavce se přečíslují.

Za sedmé. V bodě číslo 23 § 24 Prokázání původu se v odstavci 5 za první větu vloží dvě nové věty, které zní: Takto úředně potvrzené kopie platí každá pro jeden exemplář, slouží jako doklad o povoleném dovozu exempláře a nahrazují jiné doklady podle § 15a odstavec 4 a 5 tohoto zákona. Pokud na dokladu CITES jsou uvedena individuální označení exemplářů, bude na každé kopii vyznačeno, ke kterému z exemplářů se tato kopie vztahuje.

Za osmé. V bodě číslo 51 § 34c Přestupky se v odstavci 2 vypouští písmeno a), následující písmena se přeznačí.

Za deváté. V bodě číslo 51 § 34d Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob se v odstavci 2 vypouští písmeno a), následující písmena se přeznačí.

Za desáté. V části druhé Změna zákona o správních poplatcích článek IV. bod číslo 2 na straně 30 se v položce 61 v písmenu D nahrazuje číslovka 1000 číslovkou 200, v písmenu E nahrazuje číslovka 1000 číslovkou 200. V písmenu F nahrazuje číslovka 1000 číslovkou 100, v písmenu G nahrazuje číslovka 2000 číslovkou 200. V písmenu H nahrazuje číslovka 100 číslovkou 20 a konečně v písmenu I nahrazuje číslovka 2000 číslovkou 400.

Poslední, 11. pozměňující návrh. V části druhé Změna zákona o správních poplatcích článek IV. bod číslo 2 na straně 30 se v položce 61 u písmen H a I na konec věty vloží slova "Popřípadě současně s povolením pro přemístění živých exemplářů"."

Dámy a pánové, děkuji za trpělivost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Klasovi. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy, aby mohl přednést své pozměňovací návrhy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. A protože nezazněly žádné návrhy, o nichž bychom mohli nyní hlasovat, tím myslím návrh na vrácení či zamítnutí zákona, končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Končím projednávání bodu číslo 4 sněmovního tisku 511. Děkuji oběma zpravodajům, děkuji také panu ministrovi Cyrilu Svobodovi.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

5.
Vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
/sněmovní tisk 517/ - druhé čtení

 

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, aby dostal neprodleně avízo, protože je bezpochyby někde zde nablízku, že ho žádám, aby přišel do jednacího sálu a umožnil nám projednávat tento bod…

Pan ministr Miroslav Kalousek. Prosím, jsme u bodu číslo 5, sněmovní tisk 517.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo a velmi se omlouvám.

Chtěl bych poděkovat kontrolnímu výboru i rozpočtovému výboru za projednání této předlohy. K pozměňujícím návrhům, které přijaly oba výbory, bych rád poznamenal, že podporuji a souhlasím s pozměňujícími návrhy, které přijal rozpočtový výbor. Prosím o prominutí, nemohu souhlasit s usnesením kontrolního výboru. Příslušné pozměňující návrhy jsou nejenom v rozporu s primárním právem, ale jdou proti systému celé navrhované právní úpravy. Připomínám, že jednání byl přítomen i šéf komory auditorů, který byl z přijatého usnesení rovněž mimořádně rozpačitý tak jako Ministerstvo financí.

Jinak děkuji za projednání a jsem připraven diskutovat v další části druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a tento návrh iniciativně projednal také výbor kontrolní. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 517/1 a 517/2. Prosím tedy o slovo zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Alfréda Michalíka.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, pro osvěžení chci tady upozornit na to, že se jedná již o starší tisk. První čtení bylo v září loňského roku a rozpočtový výbor se zabýval tímto návrhem zákona v říjnu loňského roku.

Rozpočtový výbor po projednání zprávy, kterou přednesl náměstek Chrenko, přijal usnesení, ve kterém doporučuje Sněmovně tento návrh podpořit ve znění pozměňovacích návrhů, které padly na rozpočtovém výboru, a ty se týkaly spíše zpřesnění některých definicí v jednotlivých paragrafech. Takže závěr je doporučení výboru ke schválení ve znění pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní prosím druhého zpravodaje - výboru kontrolního - pana poslance Daniela Reisiegela, pokud chce vystoupit a seznámit nás s jednáním. Pokud není přítomen, vidím předsedu kontrolního výboru pana poslance Koníčka, který je ochoten nás seznámit s usnesením kontrolního výboru.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se zabýval návrhem zákona v listopadu a přijal usnesení, které máte rozdáno jako sněmovní tisk 517/2, takže tam se s těmi pozměňovacími návrhy, které přijal kontrolní výbor, můžete seznámit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Domnívám se, že tu, kterou mám od pana poslance Pavla Svobody, ta že je do podrobné rozpravy. Takže počkáme na podrobnou, ale do obecné rozpravy se ještě hlásí dva kolegové. Pan poslanec Bohuslav Sobotka má slovo jako první.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych využil toho, že máme možnost vést také obecnou rozpravu, a otázal se pana ministra financí, zástupce předkladatele. Ten návrh zákona je zde projednáván, já nezpochybňuji jeho pozitivní význam a říkám dopředu, že jsem připraven pro tento návrh novely zákona o auditorech hlasovat. Pouze se domnívám, že doba, ve které tento návrh zákona projednáváme, nás nutí, abychom si položili určitou otázku, která se týká odpovědnosti auditorů a auditu jako takového. Odpovědnosti auditorských firem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP